:םוקמ יפל טווינ

סיטנלטא

םיירנקה םייאה

דנלסיא

(םירצמ) הירדנסכלא הירדנסכלא

הילגנא הילגנא

היסא היסא

תיברעמה הקירפא

(דרפס) ןוגרא

היפויתא

לבב

(תפרצ) הידנוגרוב

ןויטנזיב ןויטנזיב

ןדע ןג ןדע ןג

האונג האונג

דנלדנירג

הינמרג

(דרפס) הדנרג

המודקה ודוה
ודוה

היצנו היצנו

ודלוט

הקיתעה ןווי הקיתעה ןווי

ןוכיתה םי

רוד'זוב ףכ

וקנלב ףכ

הבוטה הווקתה ףכ

הדרו ףכ

הרידמ

הקיתעה םירצמ

היליבס

שרגס

הנואל הרייס

ןיס

דרפס דרפס

ברע

(דרפס - למנ) הרטנורפ הל הד סולאפ

לגוטרופ לגוטרופ

הצנריפ

הקרוימ הד המלפ

תפרצ

(דרפס - למנ) סידאק

(םירצמ) ריהק

(הקירפא - רהנ) וגנוק

(ודוה) טוקילק

(דרפס) היליטסק

הקיתעה אמור