קורסי ביה"ס למדעי התרבות בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

מחקר התרבות

לימודי התואר השני

לימודי השלמה

סמסטר א'

סמסטר ב'

תוכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה

לימודי התואר השני

תחום: בלשנות תיאורטית

תחום: שיח

תחום: פילוסופיה של הלשון

תחום: מחקר אמפירי

שיעורי השלמה

תרגום ועריכת תרגום

סמסטר א'

סמסטר ב'

תרגום ועריכה - ספרדית

תרגום ועריכה מערבית

לימודי בחירה

השלמות

מחקר התרבות
לימודי התואר השני
לימודי השלמה
מסגרת 625
0669.1001.01מבוא למחקר התרבות
פרופ' איתמר אבן-זהרסמ' א'שיעורב'16-14גילמןא317
0669.4013.01טקסטים במחקר התרבות - תרגיל מבואי לתלמיד
ד"ר רקפת סלע-שפיסמ' א'תרגילב'18-16גילמן318
0669.4079.01טקסטים בסמיוטיקה של התרבות
פרופ' זהר שביטסמ' א'שיעורב'14-12גילמןא362
ד'14-12גילמן323
1009.1203.01מבוא לסוציולוגיה
מר בועז חגיסמ' א'שיעורא'18-16נפתלי101
1009.1203.02מבוא לסוציולוגיה
גב' לביא תמיסמ' א'תרגילב'10-8נפתלי204
1009.1203.03מבוא לסוציולוגיה
גב' קריזלר היליסמ' א'תרגילה'14-12נפתלי208
1009.1203.07מבוא לסוציולוגיה
פרופ' שמיר רונןסמ' ב'שיעורב'12-10נפתלי101
1009.1203.08מבוא לסוציולוגיה
גב' בנימין שלומיתסמ' ב'תרגילד'18-16נפתלי107
1009.1202.01מבוא לאנתרופולוגיה
ד"ר נאמן רינהסמ' א'שיעורה'18-16נפתלי104
1009.1202.02מבוא לאנתרופולוגיה
גב' לייקין אינהסמ' א'תרגילב'14-12נפתלי206
1009.1202.03מבוא לאנתרופולוגיה
גב' זרחין דנהסמ' א'תרגילד'12-10נפתלי206
1009.1202.07מבוא לאנתרופולוגיה
ד"ר רבינוביץ דניסמ' ב'שיעורב'16-14נפתלי101
1009.1202.08מבוא לאנתרופולוגיה
גב' לייקין אינהסמ' ב'תרגילד'12-10נפתלי103
סמסטר א'
מסגרת 630
0669.4077.01שיח מכוניות ב': מה אנחנו מספרים על עצמנו באמצעות הסטיקרים
פרופ' זהר שביטסמ' א'סמינרב'12-10גילמן320
ד'12-10גילמן323
0669.4060.01מעבר לאדיפוס - פסיכואנליזה ותרבות
פרופ' רות רונןסמ' א'סמינרב'12-10גילמן362
ד'12-10גילמן362
0669.4014.01מגעים בין תרבויות - מושגי יסוד
פרופ' גדעון טוריסמ' א'סמינרב'16-14גילמן450
0669.4074.01עבודת מחקר: תרבות ישראלית
פרופ' איתמר אבן-זהרסמ' א'סמינרב'20-18
ג'20-18
0669.4080.01מושג הדגם במחקר התרבות
ד"ר רקפת סלע-שפיסמ' א'סמינרג'18-14גילמןא362
0669.4034.01מתן שמות ובניית זהות
פרופ' גדעון טוריסמ' א'סמינרד'18-16גילמן450
מסגרת 635
0669.5016.01פרויקט מחקר
סמ' א'סמינר
0669.5017.01פרויקט מחקר
סמ' א'סמינר
0669.4055.01פורום תלמידי מחקר
ד"ר רקפת סלע-שפיסמ' א'סמינרב'20-18גילמן450
מסגרת 620
סמסטר ב'
מסגרת 630
0669.4050.01קוגיטו, לא-מודע, שפה
פרופ' רות רונןסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן261
ד'14-12גילמן324
0669.4008.01מחקר התרבות: מסורות ובעיות- מבוא לתלמידי מ.א.
פרופ' איתמר אבן-זהרסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן260
ד'18-16גילמן324
0669.4076.01האינטראקציה הישראלית
פרופ' איתמר אבן-זהרסמ' ב'סמינרד'20-18גילמן324
0669.4078.01מגעים בין תרבויות - מקרים לדוגמה
פרופ' גדעון טוריסמ' ב'סמינרד'18-16גילמן260
מסגרת 635
0669.5018.01פרויקט מחקר
סמ' ב'סמינר
0669.5019.01פרויקט מחקר
סמ' ב'סמינר
מסגרת 620
0624.4334.01שונות לשונית ושונות תרבותית
פרופ' שלמה יזרעאלסמ' א'סמינרד'20-16
0628.3078.01תרגום מאמרים במדעי הרוח
פרופ' גדעון טוריסמ' ב'סדנהג'16-14גילמןא318
0628.2501.01ניתוח תרגומים
פרופ' גדעון טוריסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן305
תוכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה
לימודי התואר השני
סמינריון אינטגרטיבי - חובה
מסגרת 630
0627.3422.01היבטים קוגניטיביים של השלילה
פרופ' רחל גיוראשנתיסמינרב'20-18ווב401
תחום: בלשנות תיאורטית
מסגרת 620
0627.3110.01בלשנות חישובית
פרופ' אלפרד לנדמןסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג105
ה'12-10רוזנברג102
0627.4001.01סמנטיקה למתקדמים
פרופ' אלפרד לנדמןסמ' ב'שיעורב'12-10רוזנברג207
ה'12-10רוזנברג207
0627.3233.01סמינר ברכישת שפה
ד"ר גלית אדםסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן362
0627.2114.01מבוא לרכישת שפה
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמ' ב'פרו"סב'12-10גילמן362
0627.4018.01תחביר בן זמננו
פרופ' ג'וליה הורבטסמ' א'שיעורא'16-14ווב105
ג'12-10ווב105
0627.2166.01פונולוגיה - מתקדמים
ד"ר אותי בת-אלסמ' א'פרו"סב'14-12גילמןא318
ד'14-12גילמןא318
0627.3002.01תאורית האופטימליות
פרופ' צ'ארלס קיסברת'סמ' ב'סמינרב'14-12ווב401
ה'14-12רוזנברג209
0627.3199.01סוגיות בסמנטיקה
ד"ר נירית קדמוןסמ' ב'סמינרד'14-10ווב301
0614.3602.01המשפט הפועלי בשפה הכתובה והדבורה
ד"ר אסתר בורוכובסקיסמ' ב'סמינרג'12-10רוזנברג102
ה'14-12רוזנברג204
0614.4627.01הפועל - שימושים ליטרליים ומטפוריים
ד"ר אסתר בורוכובסקישנתיסמינרג'14-12רוזנברג204
0614.4361.01תחביר העברית המדוברת
ד"ר אסתר בורוכובסקישנתיסמינרג'16-14רוזנברג204
0738.2021.01התפתחות שפה ואוריינות בגיל בית-הספר
סמ' א' א'18-16
0738.4216.01ניתוח מעמת של שפות
סמ' ב' ה'11-8
0738.4217.01ניתוח מעמת של שפות - תרגיל
סמ' ב' ה'12-11
0721.3913.01התפתחות אוריינות בגיל הרך
סמ' ב' א'18-16
ג'18-16
0721.4303.01ניצני אוריינות
סמ' ב' ב'10-8
ה'10-8
0721.2007.01מבוא לבלשנות ופסיכובלשנות
סמ' ב' ב'18-16
ד'14-12
0721.4502.01תהליכי קריאה והפרעות בקריאה
שנתי ב'20-18
0721.4502.02תהליכי קריאה והפרעות בקריאה
סמ' א' ב'20-18
סמ' ב'ד'20-18
0721.8007.01נוירופסיכולוגיה של השדה
סמ' ב' ג'16-14
0721.4116.01נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית
סמ' ב' ג'16-14
0627.2114.01מבוא לרכישת שפה
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמ' ב'פרו"סה'12-10ווב103
תחום: שיח
מסגרת 620
0627.3530.01על הפסיכולינגויסטיקה של ההומור
פרופ' רחל גיוראסמ' ב'סמינרב'18-16ווב401
ד'18-16גילמן262
0688.4004.01המיצלול בשירה וזיקתו למשמעות - גישה קוגניטיבית
פרופ' צור ראובןשנתיסמינרה'14-12גילמן450
0628.2076.01בעיות יסוד בחקר השיח
גב' נגה בלבןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן361
0628.1136.01בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטבית
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'שיעורא'16-12גילמן304
0628.4534.01חשיבה מטאפורית ואנאלוגית
פרופ' ישעיהו שןסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן221
0662.1262.01תהליכים בהבנת שפה
ד"ר אורנה פלג סמ' ב'שיעורא'16-14גילמן304
0628.2658.01כתוב בעתון: תקשורת ואידיאולוגיה
פרופ' טניה רינהרטסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן144
0628.3054.01מטונימיה ואנאלוגיה
גב' נגה בלבןסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן304
0738.2021.01התפתחות שפה ואוריינות בגיל בית-הספר
סמ' א' א'18-16
0738.4216.01ניתוח מעמת של שפות
סמ' ב' ה'11-8
0738.4217.01ניתוח מעמת של שפות - תרגיל
סמ' ב' ה'12-11
0721.3913.01התפתחות אוריינות בגיל הרך
סמ' ב' א'18-16
ג'18-16
0721.4303.01ניצני אוריינות
סמ' ב' ב'10-8
ה'10-8
0721.2007.01מבוא לבלשנות ופסיכובלשנות
סמ' ב' ב'18-16
ד'14-12
0721.4502.01תהליכי קריאה והפרעות בקריאה
שנתי ב'20-18
0721.4502.02תהליכי קריאה והפרעות בקריאה
סמ' א' ב'20-18
סמ' ב'ד'20-18
0721.8007.01נוירופסיכולוגיה של השדה
סמ' ב' ג'16-14
0721.4116.01נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית
סמ' ב' ג'16-14
תחום: פילוסופיה של הלשון
מסגרת 620
קורסים מתואר שני
0618.2935.01דונלד דוידסון ושפת הפילוסופיה החדשה **
גב' דנה ריזנפלד סמ' א'שיעורה'12-10גילמן278
0618.2937.01בין רטוריקה ולוגיקה
פרופ' ענת בילצקיסמ' א'שיעורג'18-16גילמן279
0618.1450.01יסודות הרטוריקה
ד"ר שי פרוגלסמ' א'שיעורד'10-8גילמן281
0618.4695.01פרגה
ד"ר ענת מטרסמ' א'סמינרה'16-12גילמן319
0618.3791.01בעיות בלוגיקה
פרופ' רות מנורסמ' א'סמינרא'12-10גילמן320
ד'12-10גילמן319
0618.3785.01אינטרפרטציה, הבנה וגבולותיהן
פרופ' מרסלו דסקלסמ' א'סמינרב'16-14גילמןא319
ד'14-12גילמןא319
0618.3782.01אריסטו על שפה ומחשבה
ד"ר אורנה הרריסמ' א'סמינרג'16-14גילמן450
ה'16-14גילמן323
0618.2930.01תפישות מודרניסטיות של השפה
ד"ר ענת מטרסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן279
0618.2927.01מושג ההוכחה בפילוסופיה היוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורג'20-18גילמן305
0618.2929.01ביקורת המחשבה הדיכוטומית
פרופ' מרסלו דסקלסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן307
0618.2934.01אמנות פוגשת את השפה
גב' מיכל גלסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן278
0618.3794.01פואטיקה ורטוריקה של אריסטו
ד"ר אריה פינקלברגסמ' ב'סמינרא'16-14גילמןא361
ה'18-16גילמןא361
0618.3792.01בעיות נוספות בלוגיקה
פרופ' רות מנורסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן277
ד'12-10גילמן277
0618.3557.01חישוב ומחשבה
ד"ר אלי דרזנרסמ' ב'סמינרג'18-14גילמןא361
0618.3789.01השם הפרטי
ד"ר ענת מטרסמ' ב'סמינרה'18-14גילמן277
קורסים מתואר ראשון
0659.4613.01פילוסופיה של המדע המשך (קורס תשתית)
פרופ' מנחם פישסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן223
0618.2401.01פילוסופיה של הלשון - שיעור המשך
פרופ' מרסלו דסקלסמ' א'שיעורב'14-12גילמן306
0618.2402.01תרגיל צמוד לנ"ל - לשון
גב' דנה ריזנפלד סמ' א'תרגילה'14-12גילמן306
0618.7458.01לוגיקה - שיעור המשך **
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'שיעורג'12-10גילמן317
0618.7458.02תרגיל צמוד לנ"ל - לוגיקה
מר עפר שמאיסמ' א'תרגילה'18-16גילמן362
0618.1015.02מבוא לפילוסופיה של הלשון
פרופ' ענת בילצקיסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן144
0618.1010.02מבוא ללוגיקה פילוסופית**
פרופ' רות מנורסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן278
0618.2914.01אקסטרנליזם
גב' תמר פלגסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן307
תחום: מחקר אמפירי
מסגרת 620
0627.3530.01על הפסיכולינגויסטיקה של ההומור
פרופ' רחל גיוראסמ' ב'סמינרב'18-16ווב401
ד'18-16גילמן262
0627.3233.01סמינר ברכישת שפה
ד"ר גלית אדםסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן362
0627.2114.01מבוא לרכישת שפה
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמ' ב'פרו"סב'12-10גילמן362
0628.2076.01בעיות יסוד בחקר השיח
גב' נגה בלבןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן361
0628.1136.01בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטבית
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'שיעורא'16-12גילמן304
0628.3054.01מטונימיה ואנאלוגיה
גב' נגה בלבןסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן304
0628.4534.01חשיבה מטאפורית ואנאלוגית
פרופ' ישעיהו שןסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן221
0662.1262.01תהליכים בהבנת שפה
ד"ר אורנה פלג סמ' ב'שיעורא'16-14גילמן304
א'16-14גילמן304
0738.2021.01התפתחות שפה ואוריינות בגיל בית-הספר
סמ' א' א'18-16
0738.4216.01ניתוח מעמת של שפות
סמ' ב' ה'11-8
0738.4217.01ניתוח מעמת של שפות - תרגיל
סמ' ב' ה'12-11
0721.3913.01התפתחות אוריינות בגיל הרך
סמ' ב' א'18-16
ג'18-16
0721.4303.01ניצני אוריינות
סמ' ב' ב'10-8
ה'10-8
0721.2007.01מבוא לבלשנות ופסיכובלשנות
סמ' ב' ב'18-16
ד'14-12
0721.4502.01תהליכי קריאה והפרעות בקריאה
שנתי ב'20-18
0721.4502.02תהליכי קריאה והפרעות בקריאה
סמ' א' ב'20-18
סמ' ב'ד'20-18
0721.8007.01נוירופסיכולוגיה של השדה
סמ' ב' ג'16-14
0721.4116.01נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית
סמ' ב' ג'16-14
0627.2114.01מבוא לרכישת שפה
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמ' ב'פרו"סה'12-10ווב103
צירוף 1 - בלשנות תיאורטית + שיח
צירוף 2 - פילוסופיה של הלשון + בלשנות תיאורטית
צירוף 3 - שיח + מחקר אמפירי
צירוף 4 - פילוסופיה של הלשון + מחקר אמפירי
צירוף 5 בלשנות תיאורטית + מחקר אמפירי
צירוף 6 פילוסופיה של הלשון + שיח
שיעורי השלמה
מסגרת 625
השלמה בסיסית
0627.2177.01יסודות הסמנטיקה הפורמלית
ד"ר נירית קדמוןסמ' א'פרו"סב'16-14רוזנברג205
ה'16-14רוזנברג105
0627.2002.01מבוא לחקר השיח
פרופ' רחל גיוראסמ' א'פרו"סב'18-16גילמן278
ד'18-16ווב103
0627.1010.01מבוא לבלשנות
ד"ר טל סילוניסמ' א'שיעורה'16-14ווב001
0627.1011.02תר' מבוא לבלשנות
מר ליאור לקססמ' א'תרגילב'14-12ווב103
0627.1011.03תר' מבוא לבלשנות
גב' יבגניה בירגרסמ' א'תרגילב'16-14ווב102
0627.1011.04תר' מבוא לבלשנות
גב' אליונה בליקובהסמ' א'תרגילב'12-10ווב103
0627.1120.01פונטיקה
ד"ר אביבית בן דודסמ' א'שיעורא'12-10גילמן326
ה'12-10גילמן326
0628.2076.01בעיות יסוד בחקר השיח
גב' נגה בלבןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן361
0618.1012.01מבוא ללוגיקה
פרופ' רות מנורסמ' א'שיעורא'16-14גילמן223
0618.1012.02מבוא ללוגיקה
מר נדב ארביבסמ' א'תרגילא'20-18גילמן320
0618.1012.03מבוא ללוגיקה
מר רן לנצטסמ' א'תרגילא'20-18גילמןא319
0618.1012.04מבוא ללוגיקה
מר שמואל אלמכיאססמ' א'תרגילב'10-8גילמן320
0618.1012.05מבוא ללוגיקה
מר אסף וקסלרסמ' א'תרגילב'14-12גילמן319
0618.1012.06מבוא ללוגיקה
מר אסף וקסלרסמ' א'תרגילב'20-18גילמן320
0618.1012.07מבוא ללוגיקה
גב' סיגל רונןסמ' א'תרגילג'16-14גילמן261
0618.1012.08מבוא ללוגיקה
מר רן לנצטסמ' א'תרגילג'18-16גילמןא361
0618.1012.09מבוא ללוגיקה
גב' סיגל רונןסמ' א'תרגילד'12-10גילמןא361
0618.1012.10מבוא ללוגיקה
גב' ליעד מודריקסמ' א'תרגילד'14-12גילמן320
0618.1012.11מבוא ללוגיקה
גב' ליעד מודריקסמ' א'תרגילה'10-8גילמן320
0618.1012.12מבוא ללוגיקה
גב' ענת אשרסמ' א'תרגילה'18-16גילמןא317
0618.1012.13מבוא ללוגיקה
מר יהונתן מאורסמ' א'תרגילה'18-16גילמן262
0627.1142.01מבוא לסמנטיקה
ד"ר נירית קדמוןסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן280
ה'14-12גילמן280
0627.1142.02ת' למבוא לסמנטיקה
מר אוריאל כהן פריווהסמ' ב'תרגילא'10-8ווב102
0627.1142.03ת' למבוא לסמנטיקה
מר אוריאל כהן פריווהסמ' ב'תרגילא'12-10רוזנברג106
0627.1142.04ת' למבוא לסמנטיקה
מר אוריאל כהן פריווהסמ' ב'תרגילא'14-12רוזנברג105
0627.1050.01יסודות הבלשנות התיאורטית
פרופ' טניה רינהרטסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן326
ה'16-14גילמן326
0627.1050.02תרגיל יסודות הבלשנות התיאורטית
גב' איה מלצרסמ' ב'תרגילה'12-10רוזנברג104
0627.1050.03תרגיל יסודות הבלשנות התיאורטית
גב' יבגניה בירגרסמ' ב'תרגילד'16-14ווב102
0627.1050.04תרגיל יסודות הבלשנות התיאורטית
מר ליאור לקססמ' ב'תרגילד'18-16רוזנברג106
0627.2001.01לשון וכוח: נשים במוקד
פרופ' מירה אריאלסמ' ב'שיעורה'14-12ווב102
0662.1262.01תהליכים בהבנת שפה
ד"ר אורנה פלג סמ' ב'שיעורא'16-14גילמן304
0662.1310.01שיטות מחקר במדעים קוגניטיביים
מר מיכאל בקמןסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן279
ד'16-14גילמן279
0618.1015.02מבוא לפילוסופיה של הלשון
פרופ' ענת בילצקיסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן144
0627.4202.01תיאוריות בפרגמטיקה
פרופ' מירה אריאלסמ' ב'סמינרג'20-16רוזנברג211
0662.1310.01שיטות מחקר במדעים קוגניטיביים
מר מיכאל בקמןסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן279
ד'16-14גילמן279
מבואות המשך
0627.2114.01מבוא לרכישת שפה
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמ' ב'פרו"סב'12-10גילמן362
ה'12-10ווב103
תרגום ועריכת תרגום
סמסטר א'
מסגרת 630
0628.2418.01מבוא לתורת התרגום
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורב'16-14גילמן281
0633.3008.01תרגום לתקשורת ותרגום כתוביות לטלוויזיה
גב' רות דבלסמ' א'סדנהב'18-16גילמן455
0699.4002.01פגישות עם עורכים ומתרגמים
סמ' א'סדנהב'20-18גילמן281
0614.1312.01יסודות הלשון א'*
ד"ר אורה עמברסמ' א'שיעורד'12-10רוזנברג106
0633.3009.01תרגום מחזות
ד"ר מרים יחיל-ווקססמ' א'סדנהד'14-12גילמן456
0628.2398.01סדנה בתרגום פרוזה אנגלית
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורד'18-16גילמן306
0633.3006.01סדנה אישית
סמ' א'סדנה
סמסטר ב'
מסגרת 630
0633.3001.01סדנת הבאה לדפוס
מר שמואל פרץסמ' ב'סדנהב'12-10גילמןא362
0628.3067.01תרגום ואידאולוגיה
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן361
0614.1313.01יסודות הלשון ב'*
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורד'12-10רוזנברג106
0633.3011.01בלשנות ותרגום
ד"ר טל גולדפיין גבעסמ' ב'סדנהד'14-12גילמןא318
0633.3002.01סדנה לתרגום ספרות ילדים
ד"ר חנה לבנתסמ' ב'סדנהד'16-14גילמן317
0633.3007.01סדנה אישית
סמ' ב'סדנה
תרגום ועריכה - ספרדית
0633.3013.01סדנת ז'אנרים ותרגום מספרדית
ד"ר טל גולדפיין גבעסמ' א'סדנהב'12-10גילמן318
0633.3014.01לקרוא לכתוב ולתרגם
ד"ר טל גולדפיין גבעסמ' ב'סדנהד'12-10גילמןא362
0633.3016.01תרגום מספרדית - מרצים אורחים
סמ' ב'סדנהב'18-16גילמן449
0621.1688.01חברה משטר תרבות באמל"ט
ד"ר חררדו לייבנר סמ' א'תרגילב'10-8גילמן305
ד'10-8גילמן305
0621.1688.02חברה משטר תרבות באמל"ט
ד"ר חררדו לייבנר סמ' ב'תרגילב'10-8גילמן306
ד'10-8גילמן306
תרגום ועריכה מערבית
0623.3228.01תרגום טקסטים ספרותיים
ד"ר מחמוד כיאלסמ' א'שו"תב'14-12ווב301
0623.3229.01תרגום טקסטים עיוניים
ד"ר מחמוד כיאלסמ' ב'שו"תב'14-12ווב301
0623.1716.01מושגי יסוד באסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג002
0623.1128.01מבוא לספרות ערבית מודרנית
ד"ר מחמוד גנאיםסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן281
לימודי בחירה
מסגרת 620
0669.4014.01מגעים בין תרבויות - מושגי יסוד
פרופ' גדעון טוריסמ' א'סמינרב'16-14גילמן450
0699.4010.01הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שו"תד'18-16רוזנברג105
0628.4119.01תרגומים ישנים וחדשים
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סמינרד'18-16גילמןא317
0628.2501.01ניתוח תרגומים
פרופ' גדעון טוריסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן305
0628.3078.01תרגום מאמרים במדעי הרוח
פרופ' גדעון טוריסמ' ב'סדנהג'16-14גילמןא318
0628.2395.01סדנת תרגום
ד"ר רן הכהןסמ' ב'סדנהד'14-12גילמןא317
השלמות
מסגרת 625
0614.1320.01יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג102
0614.1320.02יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורב'16-14רוזנברג107
0614.1320.03יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורד'16-14רוזנברג107
0614.1320.04יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורב'10-8רוזנברג107
0614.1320.05יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורד'10-8רוזנברג107
0620.0000.00ישיבות
שנתי ד'16-14גילמן449