קורסי החוג למקרא בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

החוג למקרא

קורסים לשנה א' מבוא ומיומנויות - 121

קורסים כלליים - מסגרת 125

פרש' המקרא המסורתית - 124

תרגילים טקסטואליים - 122

סמינריונים - מסגרת 123

שעורי העשרה - מסגרת 127

לימודי התואר השני - 620

החוג למקרא
קורסים לשנה א' מבוא ומיומנויות - 121
0612.1200.01מבוא לספרות המקראט ומחקרה
פרופ' יאירה אמיתסמ' א'שיעורב'16-14גילמן220
סמ' ב'ב'16-14גילמן220
0612.1215.01מיומנות חוגית
גב' אסנת ברתורסמ' א'תרגילא'12-10רוזנברג208
ד'12-10רוזנברג208
0612.1215.02מיומנות חוגית
גב' נתן יולזרי שירליסמ' א'תרגילב'12-10רוזנברג208
ה'12-10רוזנברג208
קורסים כלליים - מסגרת 125
0612.1200.01מבוא לספרות המקראט ומחקרה
פרופ' יאירה אמיתסמ' א'שיעורב'16-14גילמן220
0612.2223.01תפיסת העבר במזמורי תהלים
פרופ' פרנק פולקסמ' א'שו"תא'16-14רוזנברג105
0612.2133.01נבואה, מוסר ופרספקטיבה היסטורית
פרופ' פרנק פולקסמ' א'שיעורב'14-12רוזנברג104
0612.1287.01ייצוגים של נשים במקרא: נשים זרות, נשים חכמות ומלכות-לא סופי
ד"ר אהובה אשמןסמ' א'שיעורג'12-10גילמן221
0612.1292.01רעיון הברית במקרא, במגילות קומראן ובברית החדשה
פרופ' בלהה ניצןסמ' א'שיעורג'14-12רוזנברג103
0612.1286.01מעשה בראשית ומיתוס הבריאה
פרופ' אד גרינשטייןסמ' א'שיעורד'14-12רוזנברג001
0612.1267.01המקרא - סגנונו ולשונו
סמ' ב'שו"תא'12-10רוזנברג105
0612.1293.01רעיונות המונחים ביסוד החוק המקראי
פרופ' אד גרינשטייןסמ' ב'שיעורא'16-14רוזנברג105
0612.1288.01נביאים קוראים בתנ"ך - סיפורי הבריאה, יציאת מצרים והאבות בפרת
ד"ר מאירה פוליאקסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן281
0612.1289.01מיתוסים קוסמולוגיים, היסטוריים, דתיים ומדעיים במקרא ובחקר
פרופ' יאיר הופמןסמ' ב'שיעורב'14-12רוזנברג106
ד'14-12רוזנברג106
0612.1117.01חוק והלכה במגילות מדבר יהודה בזיקה לחוק, המקרא ולפרשנותה
פרופ' בלהה ניצןסמ' ב'שיעורג'14-12רוזנברג105
פרש' המקרא המסורתית - 124
0612.2405.01מבוא לפרשנות ימה"ב - א'
ד"ר מאירה פוליאקסמ' א'שו"תה'14-12רוזנברג105
0612.2408.01קריאה בפרשנות ימה"ב - מגילות אסתר ושיר השירים
ד"ר מאירה פוליאקסמ' ב'שו"תה'12-10רוזנברג103
0612.2406.01מבוא לפרשנות ימה"ב - ב'
ד"ר מאירה פוליאקסמ' ב'שו"תה'14-12רוזנברג103
תרגילים טקסטואליים - 122
0612.2201.01סיפורי יוסף
גב' טליה סוצקוברסמ' א'תרגילא'12-10רוזנברג105
ד'12-10רוזנברג105
0612.2206.01דמות החוכמה בספרי משלי
ד"ר אהובה אשמןסמ' א'תרגילג'14-12רוזנברג208
0612.2231.01ספר מלכים
ד"ר אהובה אשמןסמ' ב'תרגילג'12-10רוזנברג107
ה'12-10רוזנברג102
0612.2210.01עיונים בחוקה המקראית
גב' אסנת ברתורסמ' ב'תרגילד'12-10רוזנברג105
סמינריונים - מסגרת 123
0612.2752.01הצגת הדמות בסיפורי המקרא
פרופ' פרנק פולק,
פרופ' יאירה אמית
שנתיסמינרב'18-16רוזנברג207
0612.2718.01הנבואה בימי שיבת ציון: חגי זכריה ומלאכי
ד"ר מאירה פוליאקסמ' א'סמינרב'12-10רוזנברג207
ה'12-10רוזנברג207
0612.2703.01ספר דברים
פרופ' יאיר הופמןסמ' א'סמינרב'14-12רוזנברג206
ד'14-12רוזנברג208
0612.2780.01מהו טוב? ספרות החכמה במקרא ובעולמו
פרופ' אד גרינשטייןסמ' ב'סמינרא'14-12רוזנברג208
ד'14-12רוזנברג208
שעורי העשרה - מסגרת 127
0682.1196.01המקרא בראי התלמוד - מכינה לתלמוד *
מר דוד יחזקאלסמ' א'תרגילב'18-16רוזנברג104
0612.1267.01המקרא - סגנונו ולשונו
סמ' ב'שו"תא'12-10רוזנברג105
0612.1805.01לשון המקרא
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' ב'שו"תא'18-16רוזנברג105
לימודי התואר השני - 620
0612.4071.01ונהפוך הוא: עיונים בספר קוהלת
פרופ' אד גרינשטייןסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג208
0612.4074.01אמונת הייחוד ועיצובה בסיפורת המקרא
פרופ' יאירה אמיתסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג208
0612.4320.01מארי והמקרא: נבואות, בריתות ושבטים
פרופ' משה ענברשנתיסמינרב'12-10רוזנברג104
0612.4073.01השירה המקראית גישות פרשניות
ד"ר מאירה פוליאקשנתיסמינרב'14-12רוזנברג207
0612.4163.01ספרות מסופוטמית ב'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'14-12רוזנברג208
0612.4045.01רובדי עריכה בספרות הנבואית
פרופ' יאיר הופמןשנתיסמינרב'16-14רוזנברג208
0612.4159.01ספרות מסופוטמית א'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'18-16רוזנברג208