ימי-ןב ךונח ר"ד


:םירפס תוריקס

חיש-ודה תולבגמ :יסגאו ץיבוביל .1
ךרע .םיחחושמ יסגא ףסויו ץיבוביל והיעשי .הנומאו עדמ ,הבשחמ לע .לכשה תולבגמ
.םידומע 146,רואל האצוה רתכ .ןונ-ןב ימח


חוכו ןימ .2
.שא לאירבג :תיתפרצמ םגרית .וקופ לשימ .ןושאר ךרכ ,תוינימה תודלות .תעדל ןוצרה
.יאלוזא הלאיראו ריפוא ידע :רבד תירחא
הלאירא תכירעב הרדס ,וננמז תב תיתפרצה הבשחמהמ םימוגרת :"םיתפרצה"
.'מע 123,דחואמה ץוביקה תאצוה .ריפוא ידעו יאלוזא


ינוויה םירפסה ןוראמ .3
.וטסירא :ג ךרכ .ןוטלפאו סטרקוס :ב ךרכ .סטרקוס ינפל :א ךרכ .תינווי היפוסוליפ
.'מע 301+367+134,החותפה הטיסרבינואה .בירניו רזעלאו בוקינלוקש לאומש


הרובשה הקטגורה .4
.'מע 262 ,ןתיב-הרומז .ץינייטש לבוי .הרזחבו םיהולאל יעדמ יגול ליט


:הלימ-תירב לע םירמאמ
תירבה ןברוק -
הלימל יאופר קודיצ רסוח לע תויאופר תודוגא -
רבגה תוינימו הלימ -
םילומינ םניאש םילארשי םירענל ןולאש לע תובושת -
תודהיהו הלימה דיתע -
:רפסה תריקס ( English / תירבע ) יחה רשבב ךותחל -
Circumcision. A History of the World's Most Controversial Surgery.
David L. Gollaher. New York: Basic Books. 253 pages.