ימי-ןב ךונח ר"ד


חיש-ודה תולבגמ :יסגאו ץיבוביל

ךרע .םיחחושמ יסגא ףסויו ץיבוביל והיעשי .הנומאו עדמ ,הבשחמ לע .לכשה תולבגמ
.םידומע 146,רואל האצוה רתכ .ןונ-ןב ימח

(.27/8/97-ב ,"ץראה" ןותיע לש "םירפס" ףסומב המסרפתה וז הריקס לש תמדוק אסריג)

ףסוי רוספורפו ל"ז ץיבוביל והיעשי רוספורפ ביבא-לת תטיסרבינואב ושגפנ םייתנשכ ינפל
םיטביה לע תוחיש עברא תב הרדסל ,ץראב םירכומהמ םיפוסוליפ ינש ,א"חלבי יסגא
היפוסוליפב ,הקיתאב ,היגולוכיספב ועגנ תוחישב .ישונאה לכשה תולבגמ לש םינוש
הלא תוחיש עברא .םיבר םיאשונ דועבו ,האושב ,לארשי תנידמב ,ידוהיה םעב ,תיטילופ
.תוחישה תא החנה םגש ,ןונ-ןב ימח תכירעב רפסכ רואל ואציו ריינה לא תעכ ורבעוה

תוחישה לע םג לח הז ןויפאו ,תויביטאיצוסא תויהל תוטונ ןהש תוחיש לש ןעבטמ
המ םושמ) יסגא תא ץיבוביל לאוש ,(49 דומע) לשמל ,הנושארה החישה ךלהמב .ונינפלש
.עדוי אוהש המל עדומ בלכה םאה ,(רפופ לרק ףוסוליפל ברוקמ היה ןורחאהש ללגב הארנכ
ןעט אל ץיבובילש תורמל תאזו ,ירמגל קדוצ ץיבובילש יסגא רמוא תורוש המכ רחאל
רבדמ ,טסינמוה אוה ץיבוביל עודמ האריש רמוא יסגא ,(70 דומע) ךשמהב ,וא .רבד
,םיעוטק םה רפסב םיבר םינויד ,ףסונב .ךכל סחייתהל חכושו ,םידומע השולש ינפ-לע
.ומדוקב ןודל ומייסש ילבמ שדח אשונל וררגנ םיחחושמהש תויה

,יהשלכ תיניצר הנעט לש תעדה תא החינמ הגצה לע השקמ תוחישה לש הז יפוא
השלוח ,ןבומכ ,יהוז .הלש תקפסמ הקדצה רשפאמ אלו טעמכ אוהש ןכש-לכ-אל
אוה וז השלוח לע ,תיקלח תוחפל ,תוצפל היה לוכיש המ .יפוסוליפ רפסב תיתועמשמ
גולאיד חתפתמ דבלב תורופס םימעפ ,רפסהמ תירקיעה הבזכאה יהוזו ,לבא .הרופ גולאיד
ןיידע תקולחמ לבא ,הז לע הז םיקלוח םה םיתעל םנמא .םיפתתשמה ינש ןיב שממ לש
תויתייעב לע עיבצמ ,רחאה תועד תא דחאה חתנמ אל םעפ ףא טעמכ .גולאיד הניא
.המודכו ,ןהמ םלעתהש תויורשפא לע ,וינועיטב

127 דומע) םידומע רפסמ ינפ-לע יסגאו ץיבוביל ןיב חוכיו ךשמנ דחא םוקמב
םאה ,איה הנודינה הלאשה .תוחישה תשלוח תא שיחממ קר הז חוכיו לבא ,(ךליאו
תויהל םדא לוכי התועצמאבש ןוויכמ ,בויחב בישמ יסגא ?ךרע תויהל הלוכי תואמצע
הלוכי הניא תואמצעש ץיבוביל זירכמ ותמועל .ותנידמלו ול הרוקש המל ,לשמל ,יארחא
ירבד ירחא בקוע אל ץיבוביל .וז הזרכה דעב ןועיט וירבדמ ץלחל השק ךא ,ךרע תויהל
יסגאש ןועטל ידכ דע עיגמו הקירוטרל הנופ אוה דואמ רהמו ,תיניינע םהל ביגמ וניאו יסגא
ץיבוביל ןיאשו תאז שיחכמ אוהש ,קדצבו ,רמואו ביגמ יסגא .תיטסישפ הסיפתב עוקש
.ותשחכה תא עמוש

ינש ארק וליא חיוורמ היהש הממ רתוי הלאכש תועד יפוליחמ חיוורמ וניא ארוקה
,השעמל .םינודינה םיאשונה לע ,יסגא לש רחאהו ץיבוביל לש דחאה ,םידרפנ םירוביח
היה ארוקהש ריבס ,תוחישב תועדה תקדצהו תגצה לש יקלחהו עטוקמה יפואה לשב
.םיגוהה ינש לש הלאכ םיידוסיו םירדוסמ םירוביח ינש ארק וליא רתוי חיוורמ

ךרדבו ,יסגאו ץיבוביל לש םינוש םיבתכמ םיעטק ךרועה תצמתמ רפסל המדקהב
םיגוהה תועד תא ריכמ וניאש ארוקה םנמא .תוחישל אובמ קפסל המדקהה הרומא וז
ףיסות תוחישה תאירק םא קפוסמ ינא ךא ,םתוגהל אובמכ המדקהב שמתשהל לוכי
הז לשמל-המדקהב םימיוסמ םיעטק ,יתעדל ,ףסונב .המדקההמ קיפהש המל תיתועמשמ
םינודינ םניאש םיאשונב םיקסוע-קוק ללה לש תינידמה ותינכת תא יסגא תלבק לע
.ןהלש רתוי הבוט הנבהל םיפיסומ םניא ךכו ,תוחישב

חוורב םימגופו ונינפלש תוחישה יפואל םיידוחייה םינייפאמ יתנייצ ןאכ דע
תויתייעב ןה רפסב תואבומה תועדהמ קלח ,ףסונב ךא .ןהמ קיפהל ןתינש יפוסוליפה
.ןמצעלשכ

תוגצומ וא תוירוטסיה תויועט וא ןהש תוזרכה רפסמ רפסב ןנשי ,תישאר
םיפוסוליפהש יסגא רמוא 42 דומעב ,לשמל .תקולחמב תויונש ןתויה תורמל תומכסומכ
הבושת ןיא םא ,תישונא הבושתל תנתינ ןורקיעב הלאש לכש םושמש ונעט" םיטסילנויצרה
םיטסילנויצרה לצא וזכ הנעט םוש ןיא יתעידי בטימ יפל ".תישונא-לע הבושת ןיא תישונא
תונעט םילודגה םיטסילנויצרה לכ לצא אוצמל ןתינ :תאז ףא תאז אל .םיירוטסיהה
ונל תוארנ ןניא תותימאהמ קלחש ןעט ,לשמל ,ץינבייל םלהליו דירפטוג .ךכל תודגונמ
.ןתויחרכה תא גישמ היה יפוסניא לכשש דועב ,יפוסה ונלכש תולבגמ לשב קר תויחרכהכ

רובידב אטבתמ הבישח ךילהת לכש ץיבוביל זירכמ 43 דומעב :תפסונ המגוד
.םיבר םיגולוכיספו םיפוסוליפ לע תלבוקמ הניאש הנעט-ימינפ

ןניא וליפא םימעפלש ,םינוידל תויזכרמ תויפוסוליפ תונעט רפסמ רפסב שי ,ףסונב
ןתוחדל אלא הררב ןיא ,בר ןוחטיבב ןהילע םיזירכמ םיחחושמהש תורמלשו ,תוקמונמ
.תואמגוד רפסמ איבא .תועטומכ

יללכב אלא טרפב קוסעל הלוכי הניא תיעדמה הבישחהש יסגא רמוא 56 דומעב
העיבק וא .שמשה תכרעמבו שמשב ,לשמל ,קסוע עדמה יכ ,ןוכנ וניאש יאדוב הז .דבלב
וניא הז םג ."ירוטסיהב אלו ילסרבינואב קסוע עדמה" :(62 דומע) יסגא לש תפסונ המוד
תוחתפתה ,יפיצפס ירוטסיה ךילהתב הרקיעב תקסוע ,לשמל ,היצולובאה תירואית :ןוכנ
תוירואית לע הנושארו שארב בשוח ,רפופ ורומ תעפשהב ,יסגאש הארנ .ץראה לע םייחה
קדצב אלש םלעתמ אוהשכ ,עדמ לעכ םיקיקלחה תקיזיפ וא תוסחיה תרותכ תוילקיזיפ
.תועטומה ויתועיבקל עיגמ אוה ךכו ,םירחא םיקהבומ םיעדמו ,היגולויב ,היגולומסוקמ

,אוהש תעדל לוכי אל שיאש םימעפ רפסמ ץיבוביל ןעוט הנושארה החישה ךלהמב
ץיבוביל .דרוסבא ןבומכ והז לבא .עברא םה םייתש דועו םייתשש ,חיננ ,בשוח ,ץיבוביל
,םיבושיח עצבמ אוה דציכ תוארל םילוכי ונחנא ,ךכ בשוח אוהש ונל רמול ,לשמל ,לוכי
,לקש ינש הלוע םהמ דחא לכש םירבד ינש הנוק אוהשכ רכומל ןתונ אוה םוכס הזיא
עודמ ,ןכבו .םירחא םדא ינב םיבשוח המ קיודמב םיעדוי ונא םימעפ הברה .המודכו
תועטל םילוכי םירחאש ןוויכמ הב קיזחמ אוהש הארנ ?וז הנושמ העדב ץיבוביל קיזחמ
,היגולנאב .תעבונ הניא ותנקסמש יאדו וז הדבועמ לבא .יהשלכ העידי ול םיסחיימ םהשכ
תא עצבמ ינאשכש עבונ אל ןאכמ ךא ,תועטל לוכי ינא הקיטמתמב בושיח עצבמ ינאשכ םג
והשמ לע דומלל ונלש תמיוסמ ךרדש הדבועהמ .ותאצות המ עדוי יניא הכלהכ בושיחה
.העידיל האיבמ הניא איה החלצהב תמשוימ איהשכש עבונ אל ,תועטל איבהל הלולע

תואיצמב רבד םוש ןיא" :(113-4 םידומע) ץיבוביל לש תפסונ הליבק אל העיבק
,וב הצור םדאהש" המ לע רמולכ ,"םדאה לש תיביטקייבוסה ותעדות לע עיפשהל לוכיש
ונתוא ענכשל ןתינ .הזמ ךפהה תא רוריבב הארמ תואיצמה ."היהיש הפצמ ,וילא רתוח
תועצמאב תויצלופינמ ונב תושעל וא חומ תפיטש ונל תושעל ןתינ ,ינויגה ןועיט תועצמאב
הנושמ הסיפת וזיא ץיבוביל לש ותעיבק דוסיב תדמוע הארנכ .המודכו הקירוטר ,תומוסרפ
.תכרפומה הנעטל ותוא האיבמש וז איהו ,שפנה לש וא העדותה לש

,הירוטסיההמ דומלל רשפא יא" יכ (109-10 םידומע) ןעוט ץיבוביל :תפסונ המגוד
."וינפלש ירוטסיה בצמ לכמ הנוש ירוטסיה בצמ לכ .רזוח וניא ירוטסיה בצמש םושמ
לש היצאוטיס םוש ,לשמל .לטב ןועיט ידי-לע תיתייעב הנעטל ץיבוביל עיגמ הז הרקמב
תודלותמ דומלל ןתינ תאז לכבו ,הל תמדוק היצאוטיס םוש לע קיודמב תרזוח אל ריוא גזמ
המ ,שלח וא קזח היהי אוה םאה ,םשג דרי יתמ :דיתעב ויתודלות לע רבעב ריוואה גזמ
ומכ תקיודמו תיאדו הניא ןאכ העידיה םנמא .'וכו ,תורוטרפמטה בוריקב ויהי
םיבצמ ןיב תוהזה רסוח ,היגולנאב .הנימא דואמ איה תובר םימעפ ךא ,הקיטמתמב
.דיתעה לע רבעהמ דומלל תורשפאה תא עונמל ידכב ומצעלשכ קיפסמ וניא הירוטסיהב
ליכשהש םושמ אקווד ינידמ הגוהכ ותרקוימ הברה הנק ומצע ץיבוביל ירה ,ףסונב
לע ילארשי ןוטלש תואצות ויהי המ הזח םימיה תשש תמחלמ רחאל רבכ !הירוטסיההמ דומלל
,הנהו .םדאה תויוכז לע הנידמב רומשל היהי ןתינ אל ,זא רבכ אבינש יפכ ;רחא םע
שוביכ ירטשמ םע תירוטסיהה ותורכיה ךמס-לע ךכ וחתפתי םירבדהש קיסה ץיבוביל
לוג-הד לש ותלודג תא האר דימת .הירי'גלאב תפרצ לש הז םע הנושארו שארב ,םירחא
תלעות איבה ךכבו ,רבדבש תויתייעבה תורמל הירי'גלא תא שוטנל עדיש ךכב רקיעב
יאש ועבוקב העטש תועטל תודע איה וז הניחבמ ץיבוביל לש ותחלצה .תפרצל המוצע
.הירוטסיההמ דומלל רשפא

לע ףיסומ רפסהש ,ירעצל ,רובס יניא ,תורכזנה תודוקנה לכ לע ךמתסהב
.יסגא ףסוי לשו ץיבוביל והיעשי לש םימדוקה םהימוסרפ