ימי-ןב ךונח ר"ד


חוכו ןימ

.שא לאירבג :תיתפרצמ םגרית .וקופ לשימ .ןושאר ךרכ ,תוינימה תודלות .תעדל ןוצרה
.יאלוזא הלאיראו ריפוא ידע :רבד תירחא

הלאירא תכירעב הרדס ,וננמז תב תיתפרצה הבשחמהמ םימוגרת :"םיתפרצה"
.'מע 123,דחואמה ץוביקה תאצוה .ריפוא ידעו יאלוזא

(.14/5/97-ב ,"ץראה" ןותיע לש "םירפס" ףסומב המסרפתה וז הריקס לש תמדוק אסריג)


Sexual intercourse began
In nineteen sixty-three
(Which was rather late for me)-
Between the end of the Chatterley ban
.And the Beatles' first LP

יוטיב ידיל האב ,ןיקראל פיליפ לש Annus Mirabilis רישה תא תוחתופה ,הלא תורושב
האמל ןיינע אוה ינימה רורחשה .תינימ םדאה-ינב ואכוד ונתפוקתל דע :תחוור העד
םישולשה תונשב דוע .בטיה תססובמ תיארנ וז העד .הינשה התיצחמל דוחייב ,ונלש
ורפסב בתכש ןוויכמ דוחייב ,ב"הראב דמלל לסר דנרטרב לע רסאנ ,לשמל ,ונלש האמב
םיסחי ויה בר אל ןמז ינפל דע .םיאושינה ינפל ןימ יסחי תוכזב רסומהו םיאושינה
.עודי הרבעש האמה ףוסב דלייו רקסוא לש ולרוגו ,קוחה יפל םירוסא םילאוסקסומוה
הבהאמ ,סנרול .ה.ד לש ורפס היה םיששה תונש דע ,ןיקראל לש ורישב ןיוצמש יפכ
תואמגוד .ןימל תשרופמה ותוסחייתה ללגב ,הינטרבב םוסרפל רוסא ,ילרט'צ ידייל לש
ינימה יוכידה :יוכידה תזתופיה לע רערעל ןתינ אלש המדנ .ריבכמל ףיסוהל ןתינ הלאכ
קרו ;תינאירוטקיוה הפוקתב ואישל עיגמ אוהשכ ,שדחה ןמזה ךלהמב רבגתהו ךלה
.הז יוכידמ ררחתשהל ונלחתה ונלש האמה ךלהמב

.תרחא רבוס ,ונתפוקתב םיתפרצה םיגוהה יבושחמ ,(1926-1984) וקופ לשימ
,ירבע םוגרתב תעכ אציו 1976-ב םסרפתהש ,ולש תוינימה תודלות לש ןושארה ךרכב
יוכידהש איה רפסב תיזכרמה הזתה .תיעטומ יוכידה תזתופיהש תוארהל הסנמ אוה
תואמגוד איבמ וקופ .יוכידהמ רורחש היה אלש ןכו ,שחרתה אל רומאה ינימה
היה תוינימב קוסיעה יכ יעמשמ-דח ןפואב תוארמה שדחה ןמזה לש הירוטסיההמ
לכב םצעתהו ךלה אוה יכו ,רומאה יוכידה תפוקת לכב ינוג-ברו רע תונוש תוניחבמ
.הפוקתה ךלהמ

,ומצע ינימה טקאה לע תוינפשוח תולאשמ םנמא וענמנ ,לשמל ,ילותקה יודיווב
.תופיטלה ,תווחמה ,גוזה-ינב ינש לש יסחיה םמוקמ :םייניבה ימיב ולאשנש תולאש
וא הנממ ףעתסמ ,תוינימל ליבומש המ לכ ירחא טוריפב םיקחתמ תאז תמועל ךא
,התע וסנכנ הלא לכ :תוגונעת ,םיינשוח תונוימד ,תוקושת ,תובשחמ .הב ךורכ
,םכשפנ תוקיפס לכ תא תוצירחב אופא ונחב" .הנווכההו יודיווה קחשמל ,טורטורפבו
תא ףא ונחב… ,םכישוח לכ תא םג קוידב ונחב .ןוצרה תא ,לכשה תא ,ןורכיזה תא
טטצמ ,"םכתמכסה תא םהל םתתנ אל םירע םכתויהב םא תעדל תנמ-לע םכיתומולח
.הפוקתהמ הכרדה רפס וקופ

לש ימינפה ןוגראהו תעמשמה יללכ .םצעתהו ךלה םידליה תוינימב קוסיעה םג
ללח" .םויה רדסמ עגרל דרוי אל ןימהש םיארמ 18-ה האמב תוינוכיתה תוימינפה
ילב וא םע) הנישה תומלוא תוקלח ,הקספהה רצח רודיס ,תונחלושה תרוצ ,התיכה
םינפמ הלא לכ ,הנישה לעו הבכשהה לע חוקיפה יללכ ,(תונוליו ילב וא םע ,תוציחמ
לע רובדה ,ףסונב .וקופ בתוכ ,"םידליה תוינימ לא ,רתויב תטרופמה הרוצבו ,הרזח
וא ,הילע רבדל םירוההו םיאפורה ,םיכנחמה תא םיאיבמ .גשגש םידליה תוינימ
םירגבתמהו םידליה תוינימ הכפה 18-ה האמהמ לחה .ןימ לע םידליה םע םירבדמ
.רופסניאל םיכרעמ ונקתוה וביבסמש ,תובישח בר ןיינעל

,היה ירה .יוכידה תזתופיה תוכרפומ תא וקופ קיסמ תורחאו הלא תואמגודמ
לש הלועפה הדש ךותב ןימה לע (discours) חישה ימוחתב יוביר אקווד ,הארהש יפכ
רבדל ידסממ לודיש ;אכדל היה רומא הרואכלש חוכה ,ומצע ידסממ-יתרבחה חוכה
היפל הזתופיהה תא" ,םכסמ אוה ,"חונזל שי" .רתויו רתוי וילע רבדלו ,ןימה תודוא
".ןימה ביבס רבוג יוכיד לש ןדיע חתפנ תוינרדומה תויתיישעתה תורבחה תושבגתה םע

היהש ךכמ .ותנקסמ תא קיסמ אוה ןהמ תודבועה תכרעהב וקופ העוט יתעדל
אוה .לוסיח ןיבל יוכיד ןיב ןיחבמ וניא וקופ-אכוד אל ןימהש עבונ אל ןימב בר קוסיע
וא רוביד לכ לוסיח-ןימה לוסיח תזתופיה איה וליאכ יוכידה תזתופיה תא שרפמ
םינושה םיינימה םיפחדהש ןוויכמ ךא .ימיטיגלה הייברה ןפואל ץוחמ וילא תוסחייתה
קוסיע הב קוסעל שי תוינימה תא אכדל תנמ-לע אקוודש ירה ,םיקזח הכ םה םדאה לש
.יביסנטניא

תפוקת ךלהמב ואכוד אל םישוכהש חיכוהל הסנמ היהש ימל המוד וקופ
רבדל ולדח אל םינבלהו ,רע היה ,דחא ותוא ןעטי ,םישוכב קוסיעה ירה .תודבעה
.תושעל םישוכל רוסאו רתומ המל עגונב םעפ-יאמ רתוי םירומח םיקוח ויה .םהילע
תוסומכה םהיתולאשמו םהיתובשחמ ירחא םג אלא םהישעמ ירחא קר אל וקחתה
דועו ,הדובעה תעב םהיניב םיעגמה לש ,םהירוגמ םוקמ לש ינדפק ןונכת היה .רתויב
תא חונזל שי" ,דחא ותוא קיסי ,ךכיפלו ,גשגשו ךלה םישוכה לע חישה .הנהכו הנהכ
".[םישוכה לש] רבוג יוכיד לש ןדיע חתפנ [תודבעה] תושבגתה םע היפל הזתופיהה

םדאה ינבמ וענמ םאה אוה ,אל וא תמיוסמ הניחבמ יוכיד היה םא עבוקש המ
.םהיתויטנל דגנתהל םהל םורגל וסינ םאהו םהיתויטנל םאתהב הניחב התואמ גוהנל
תפוקתב ואכוד םישוכהש ןוכנ ןכלו ,םישוכל עגונב תיבויח רוריבב איה הבושתה
וקופ ירה .האכוד תוינימהש ןוכנ ןכלו ,תוינימל עגונב םג תיבויח הבושתה ךכו .תודבעה
וליפא םחלהל התסינ הייסנכהש ,ןנואל םידליהמ עונמל יעצמא לכב וסינש ןייצמ ומצע
תנמ-לע שורדל ןתינ דוע המ :הלאב אצויכו ,ןימה לע תומולחבו תונוימדב ,תובשחמב
?יוכידה תזתופיה תא ססבל

.תופסונ תועיבק תועצמאב יוכידה תזתופיה דגנכ ונועיט תא קזחל הסנמ וקופ
ותרטמש ריבס ,יוכיס רסח היה םידליה תוננואב קבאמהש ןוויכמש ,לשמל ,ןעוט אוה
הארנה ןיב לובגה לע גשגשל הל םורגל אקווד אלא תוננוא עונמל אל השעמל התייה
תונואתב קבאמהש ןוויכמ ,היגולנאב ,בוש .ליבק וניא קסיהה לבא .הארנ-אלל
דרשמ תרטמש קיסהל וקופ לכי-םיכרד תונואת הנייהת דימת-יוכיס רסח אוה םיכרדה
.גשגשל ןהל םורגל איה הרובחתה

ךמתסהב ,ןכל .יוכידה תזתופיה דגנכ חלצומ רחא ןועיט וקופ לצא יתאצמ אל
ומצע וקופש תודבוע לע םג ומכ ,תוינימה תירוטסיהמ ונלוכל תורכומה תודבועה לע
.וקופ לש ותפקתה רחאל םג התייהשכ תססובמ יוכידה תזתופיהש יל הארנ ,ריכזמ

התייה אל ירה ויפל .היעב תבצינ ,הזתופיהה תא רערעש בשוחה ,וקופ ינפל
,"תויטס"ה תקיחמ תינימ הייטס בשחנש המב קוסיעב יתרבחה חוכה תלעפה תרטמ
היה המ ,לאוש אוה ,ןכבו .הזה חוכה תלעפה תא המצעל הרבחה הגיצה ךכש תורמל
דחמ חוכה תלעפהב האנהה ויה םיעינמהש איה ותבושת ?"תויטס"ב קוסיעל עינמה
תוינימה תוגירחב קוסיעב חוכה יליעפמ לש האנהה ןכו ,ךדיאמ ללוש וכילוהל ךרוצבו
יהוזו ,ולעפ הלאכ םיעינמ םגש ינויגה הארנש תורמל ךא .םתפישחמ םיגירחה תאנהו
ונה םידיחיהו םייתימאה םיעינמה ויה הלא יכ ןועטל ,וקופ לש הפי הנחבא טלחהב
.ריבס יתלבו ססובמ יתלב

ןעוטו וקופ ףיסומ ,תומדוקה תואמב ינימ יוכיד היה אלש ותנעטמ הנקסמכ
דגנכ" קבאמ ותוא לכ ,תינימ "הכפהמ" התוא לכ" .ינימ רורחש היה אל ונלש האמבש
םייטקט ןוויכ יונישמו הקתהמ רתוי וב היהש רבד םוש וגציי אל" ,בתוכ אוה ,""יוכידה
אוה ,םייתרבחה תוחוכה ךרעמ תא שינאמ אוהשכ "…לודגה תוינימה ךרעמ ךותב
"רורחש"ב רבודמש ןימאהל ונל םרוג אוה :ךרעמה קוחצ" :טפשמב ורפס תא םייסמ
".ונלש

תא לבקל הביס ונל ןיא ,יוכיד היה אלש וקופ תנעט תא וניחדש ןוויכמ ךא
םיתעל םדא ינבל ןיא םויכש ךכב הנווכה ןיא .רורחש היה אלש ,הלש המילשמה
איה הנווכה .הילא םירושקה םידחפו תובכע וא ,םתויניממ םיעבונה םיכיבסת תופוכת
.תונורחאה תואמה ךלהמב רשאמ הברהב ישפוח אוה םויכ ןימל סחיהש

תופי תונחבאב ףוצר רפסה ,הליבק הניא רפסה לש תיזכרמה הנעטהש תורמל
הארמ ,לשמל ,"ןימה עדמ" קרפב .תונורחאה תואמב תוינימה לש הירוטסיהל תועגונה
תוינימ תודבוע ריתסהל ותוסנב ורקיעמ תוועמ היה 19-ה האמב ןימה עדמ דציכ וקופ
יודיוה לגוס דציכ הארמו ,יתייסנכה יודיוב םג םש ןד אוה .ןתולגל רשאמ תוחפ אל
םיבושח םינויד רפסב .ללכב עדמהו ,האופרה ,היירטאיכיספה לש תוקיטקרפה ךותל
איה המכ דעו ןותנ והשמ איה םדאה תוינימ המכ דע הלאשב לשמל ומכ-םיפסונ
ףקה לשב ןאכ םהילא סחייתהל לכוא אלש-םייתרבחה תוחוכה ידי-לע תבצועמ
.לבגומה הריקסה

.שדחה ןמזב תוינימה לע תידיתעה ותדובעל אובמ ונינפלש רפסב האר וקופ
קיפסהש םיפסונה םיכרכה ינשבו ,ויתונווכ ונתשה ותדובע תומדקתה םע םלוא
.קיתעה ןמזב תוינימל הנפ ,ימצעל הגאדה ו תוגונעתב שומישה ,ותומ ינפל איצוהל
יונישה לע ריבסמ אוה ובש ,הנורחאה וייח תנשמ וקופ םע ןויאר רפסל ופיסוה םיכרועה
הביתכל ומכ ,םירחא םיאשונל םג תוניינעמ תויוסחייתה ןנשי ןויארב .וירקחמ ןווכב
.הרבחב םילאוטקלטניאה תוירחאל וא ללכב

שמתשמ אוהש ןוויכמ דוחייב ,ותבשחמב יקב וניאש ימל האירקל לק וניא וקופ
לש הפיה םוגרתל ופסוה ךכ לשב .וירקחמ ךרוצל עבטש םיינכט םיחנומב תופוכת
תאמ ןה תורעהה םאה רפסב ןיוצ אל ,בגא) הלא םיחנומ תוריהבמה תורעה שא לאירבג
ימ לכל ץלמומ אוהו ,וקופ תבשחמל יזכרמ אוה הז רפס .(םיכרועה וא םגרתמה
.הב ןיינעתמש