ימי-ןב ךונח ר"ד


הרובשה הקטגורה


.הרזחבו םיהולאל יעדמ יגול ליט
.'מע 262 ,ןתיב-הרומז .ץינייטש לבוי

ןותיע לש "םירפס" ףסומב המסרפתה וז הריקס לש תמדוק אסרג)
(.17/3/99-ב ,"ץראה"


רגיה הילא ,הידבש לש זעה רוקב ,עודיכ ,תוומל אפק טראקד הנר
לבוי רוטקוד טילחה וז הביסמש רשפא .וייחל הנורחאה הנשב
הפי וניתומוקמב םחה םילקאה יכ הפיח תטיסרבינואמ ץינייטש
יאורה-וטסילבה ןויסנהש ששוח ינא ךא .הייחתל ומיקהל תנמ-לע
רוע תומרוק תושביה תומצעה םנמא .הפי הלע אל ורפסב ומצע לע לטנש
רצותהשכ תפדנתמ וז תיחולחל לבא ;םש ינועיט דיגו ןאכ ינשרפ
.תרוקיבה רואל ףשחנ

ץינייטש ןד ןושארה קלחב .חפסנו םיקלח העברא רפסל
יטרניאכ רמוחה תסיפת .ונמז ינבו טראקד לש תיעדמה הכפהמב
רמוחה תוגהנתה תופיפכו ,יהשלכ הלועפל תלוכי רסוחמכ ךכיפלו
ירמוח-אל לא םויק ,וירבדל ,םיבייחמ םיילסרווינוא עבט יקוחל
םימייקתמה ,םיקוחה תא הפוכש ,תיפוסניא הנובת לעבו לוכי-לכ
לצא הז ןוגכ םינועיט תואצמיהל ןעוט ץינייטש .עבטה לע ,ולכשב
.ןוטוינו טראקד

ךלהמ ירחא ,ללככ ,ץינייטש בקוע םיקלחה תשולש ראשב
"תינושארה היפוסוליפה לע תונויגה" ורפסב טראקד לש ןועיטה
םייונישו תופסות םע טראקד תדמע תא לבקמ אוהשכ ,(סנגאמ)
,תומודקה תועדה לע ךמתסמ אוה טראקד תובקעב .םימיוסמ
,םירע ונאש ונל המדנשכ םימלוח ונא אמש קפסה ,םישוחה תויועט
ילקידר קפס ליטהל תנמ-לע ,ונתוא העטמה ער דש םייקש תורשפאהו
,בשוח ינא"ה תועצמאב קפסהמ ץלחנ אוה .וניתועדב רשפאה לככ
,ךכמ קיסמ ףאו ,סוניטסוגואמ טראקד ץמיאש ,"םייק ינא עמשמ
אוה ןכמ רחאל .ףוג ילעב תויהל ונתוהממ הז ןיאש ,םהיתובקעב
םינועיט ינש תועצמאב רקיעב ,לאה םויק תא חיכוהל הסנמ
םצעמש תנעוטה ,תיגולופורתנאה החכוהה :טראקד לצא םיעיפומה
םלשומה לאה לע בושחל םילוכי ,םילבגומה ,ונאש הדבועה
טראקדש ,תיגולוטנואה החכוההו .םייק לאהש עבונ ,לבגומ-יתלבהו
גשוממש יפכ ומויק בייחתמ לאה גשוממש תנעוטה ,םלסנאמ ץמיא
לע ךמתסהב ,תעכ .תועלצ שולש לעב שלושמה תויה בייחתמ שלושמה
ונא ןיאש - טראקד תובקעב בוש - ץינייטש קיסמ ,לאה לש ובוט
םינועיטה ונל ומרג ןהמש תויועטה גוסמ תילבולג תועט םיעוט
,ףוגהמ הנוש שפנהש קיסמ אוה ןכ .שושחל םירכזנה םיינקפסה
עבטה יקוח תא רפמ םדאה תישפוחה ותלועפבשו ,ןוצר שפוח םדאלש
ץינייטש ,ףוסבלו .טראקדמ ץינייטש גרוח רבכ וז הנורחא הנעטב -
הייעב ,רמוחה לע תירמוח-אלה שפנה תעפשה תורשפא לע ןגמ
.תיזיפ-וכיספה היעבכ תעדונה

ןד , 68"תובשחמ"ב העיפוה ולש תמדוק אסרגש ,חפסנב
הניא היפוסוליפהש ןעוטו ,עדמל היפוסוליפה ןיב סחיב ץינייטש
אוה ןכ .(230) "היפוסוליפל ףופכ עדמה" םלואו ,עדמהמ תעפשומ
,"ילאוטקלטניא ךרע לכ ילוטנ" םה עבטה יעדמש םש ןעוט
םלועה לש דוסיה תולאש" לע תונעל הכירצש וז איה היפוסוליפהשו
."םדאהו

תניחבמ ,תישאר .הדיחא אל רפסה תמר תא יתאצמ
הקול םיתעלו ,הקול רפסה היפוסוליפה לשו עדמה לש הירוטסיהה
.ץינייטש תדמעל תויתוהמה תונעטל דעו הטודקנאהמ תאזו ;דואמ
רוביח ףאל הנפמ וא טטצמ וניא ץינייטש ,ירוטסיהה קוסיעה תורמל
תסיפת ךכמ האצותכו ,טראקדלו ואלילגל םדקש יעדמ וא יפוסוליפ
ןויע .םיבר תומוקמב תקיודמ אלו תינטשפ איה ולש הירוטסיהה
תכשח" ומכ םייומיד רשפאמ היה אל הפוקתהמ םייעדמה םיבתכב
תונשרפ ,ףסונב .(80) "םייניבה-ימי לש תוילטוטסיראה תורעמה
איבא .םיתעל תיתייעב איה םג תויפוסוליפו תויעדמ תודמעל ץינייטש
.תואמגוד רפסמ

לש תיעדמה הכפהמב ץינייטש ןד ןושארה קלחב ,רומאכ
ילטוטסיראה עדמה תייחדל האיבהש הכפהמ ,ונמז ינבו טראקד
עדמה ,ץינייטש ירבדל .עבטה לש השדח הסיפת תוססבתהלו
,90) "התליב ןיאש תמאכ םינש םייפלאכ ךשמב ספתנ" ילטוטסיראה
היה אל קיתעה ןמזה תפוקת לכ ךשמב לבא .(םיפסונ תומוקמבו
;רתויב ירלופופה אל וליפאו ,טלושה עדמה ילטוטסיראה עדמה
ךפהנו ,הרשע-םייתשה האמה ךלהמב קר עיגה תירצונה הפוריאל
האמב רבכו ;הרשע-שולשה האמה ךלהמב תטלשה המגודל
תוינוטלפא-ואנ ,תויביטנרטלא תוסיפת וחתפתה הרשע-ששה
.םינש תואמ-עבשו ףלאכב ןאכ םיזגמ ץינייטשש ךכ .תורחאו

ץינייטש חתופ תינאיזטרקה הכפהמה תא ריבסהל תנמ-לע
הקיזיפהש בשוח ץינייטש .תילטוטסיראה הקיזיפה תונורקע רבסהב
תראתמ םנמא איהש ןוויכמ ,"יוויטימירפ עדמ" איה תילטוטסיראה
תלגוסמ הניא איה .(28) ותוא הריבסמ הניא ךא שחרתמה תא
ענ אוה הבש ,תיעבט העונת תסחיימ איה רמוח לכלש ןוויכמ ריבסהל
יפלכ ,הטמ העבטמ הענ ,לשמל ,המדא .ךכ עונל אוה ועבטש ןוויכמ
והזש ןוויכמ ךכ םיענ םהו ;הלעמ יפלכ ועבטמ ענ ריואהו ,ץראה זכרמ
ריילומ ידי-לע טראקד תפוקתב הכחגוה וז תירבסה תוילגעמ) .םעבט
גולאידה תא טטצמ וליאכ ץינייטשו ,"המודמה הלוחה" והזחמב
- ןתחיש ןכותב םגו תורבדמה תושפנב םג העוט אוה ךא ;הזחמהמ
(.היינפהה תא קודבל חרט אלש רורב

עדמה םנמא .תיניינע האיגש ץינייטש ירבדב שיש אלא
ךמס-לע ךא ,םיטושפה םיפוגה תועונת תא ריבסמ וניא ילטוטסיראה
ףוג עוני דציכ .םיבכרומה םיפוגה תועונת תא ריבסמ אוה םהיתועונת
.ריבסהל ילטוטסיראה עדמה לוכי תאז - ?שא וקלחו המדא וקלחש
רבסה לכל :תאזמ רתוי תינורקע ריבסהל לוכי עדמ והשזיא םא קפסו
םתריזג תועצמאב רבסהל םינתינ םניא םייסיסבה םיקוחהו ,ףוס שי
.םירחא םיקוחמ

יכו ,יח רמוחה היה וטסירא יפל יכ ןעוט ץינייטש ,ףסונב
רמוחה תא "גרה" ,ולש תיביטנרטלאה תינכמה הירואתה םע ,טראקד
יפל .יח וניא רמוחה וטסירא יפל לבא .(םיבר תומוקמ דועבו ,31)
תחא ףאו ,הסיפתו הנוזת ,הלידג ,לשמל ,םה םייחה ינייפאמ וטסירא
תורמל ,ןכ-ומכו .שאה תא וא המדאה תא תנייפאמ הניא הלאמ
ךרוצ ןיא ,יעבטה ומוקמל רוזחל קקותשמ דוסי לכש רמוא וטסיראש
יפל םייח תברעמש הממ רתוי םייח תברעמכ וז תוקקותשה ןיבהל
.םיילמשח םינעטמ ןיב הייחדה וא הכישמה תינרדומה הקיזיפה
הנעט ,ךכו .וטסירא יבתכל תחא היינפה ולו ןיא רפסה לכב ,רומאכ
אוהו ,הליבק הניא ,טראקד ידיב רמוחה "תומ" ,ץינייטש לש תיזכרמ
.תורוקמל היינפה תועצמאב ותעדל אתכמסא קפסל חרוט וניא

,ויפל .םיליבק םניא ינאיזטרקה עדמה תעפשה לע וירבד םגו
לש תוקלחמ-תוקלחמל םלועה תא קליח" ילטוטסיראה עדמהש דועב
וכפה ךליאו טראקדמ" ירה ,"הנוש עבט םהמ דחא לכלש םירבד יגוס
תניחבמ רשאכ ,תחא תיסיסב תוהמ ילעבל םיירמוחה םימצעה לכ
ויה תונושה םהיתונוכת לע םירבדה יגוס לכ רתויב תידוסיה הקיזיפה
רזוחש ,ומצע טראקד לש הקיזיפה רובע ןוכנ רבדה .(38) "ויה אלכ
םיפוגה תסיפתל ,ונמז ינבמ םירחא תובקעב ,תובושח תוניחבמ ןאכ
ןעטמ ילעב םיפוגב ,לשמל ,ריכמ ינרדומה עדמה לבא .תיטסימוטאה
לכל" רשאכ ,יבויח ילמשח ןעטמ ילעב םיפוג תמועל ילילש ילמשח
עבטה םלוע לש תיטסימוטאה תוינגומוהה ."הנוש עבט םהמ דחא
.ינרדומה עדמב רצק ןמז קר דמעמ הקיזחה טראקד ידי-לע הצמואש

רמוחה תוגהנתה תעבקנ טראקד יפלש ןייצמו ףיסומ ץינייטש
בישהל ךרוצ האר טראקד ,וירבדל .םיילסרווינוא עבט יקוח ידי-לע
.(45) םיאצמנ םה ןכיהו עבטה יקוח םהמ ,תולאשה לע ראשה ןיב
תואדיא ןה עבטה יקוחש איה טראקד םשב ץינייטש קפסמש הבושתה
רעשמ ינא .(53) םיהולא לש ולכשב תורמשנו תונכושה תוירמוח אל
ירה :"?עבטה יקוח םיאצמנ ןכיה" ,הלאשה תורזומב שיגרה ארוקהש
עבט קוח ,לשמל .רחא וא הז םוקמב אצמנה רבד םניא עבטה יקוח
הלאשבש לובלבה :םתסמל םאתהב הז תא הז םיכשומ םיפוגש אוה
לגרהה אצמנ ןכיה ,הלאשבש לובלבל המוד הז עבט קוח אצמנ ןכיה
טראקדל ץינייטש סחיימ המ ךמס-לע .רקובב הפק סוכ תותשל
?הזכש לובלב

רצק עטק איה ץינייטש איבמש הדיחיה אתכמסאה
ולעהש תיששה תויודגנתהה תצובקל טראקד לש ויתובושתמ
טראקד רמוא הז עטקב ."תונויגה" ורפסל םינוש םידמולמ
ןוויכמ ,חורה תא ותסיפת לע תנעשנ עיצהש היצטיוורגהש
,ץראה רודכ זכרמ תא הריכמ איה וליאכ תלעופ היצטיוורגהש
םייקתהל לוכי וניא עדיו ,עדי אלל שחרתהל הלוכי הניא וזכ הלועפ"ו
AT442,ץינייטש לצא 49.מע) "חור איהש וזיא לש התרגסמב אלא
ירבד תא םרקיעב םימאותכ םיארנ םירבדה .(טראקד יבתכב
ויתועד תא אקווד טראקד ראתמ הז עטקב ,אקע אד ךא .ץינייטש
שדחה עדמה חותיפל ומדקש תולבלובמהו תונשיה תוילטוטסיראה
תולבלבמ ןהש ןוויכמ ראשה ןיב ,החוד אוה הלאה תועדה תאו .ולש
.עדיכ םיינחור םיגשומ םע היצטיוורגכ םיירמוח םיגשומ
ץינייטש תועדל הבורקה הדמע החוד ומצע טראקד ,תרמוא-תאז
ובש טראקד לצא רחא םוקמ לכ ריכמ יניא .לובליב לע תססובמכ
.ץינייטש ול סחיימש המל המודה רבד עבטה יקוח לע רמוא אוה

עדמה תירוטסיה לע ץינייטש ירבדב תויעב לע ןאכ דע
הניחבמ הקול היהי רוביחש ,ילוא ,רשפא ךא .היפוסוליפהו
םנמאו .םיפקת ויהי םייגול-םייפוסוליפה וינועיטש ןמזב ,תירוטסיה
ןאכ םג ךא .חלצומ רתוי ,יתעדל ,אוה ץינייטש לש ורפס וז הניחבמ
.הדיחא םינועיטה תמר ןיא

החכוה" איבהל ץינייטש הסנמ ורפס לש ו קרפב ,לשמל
ליטמו םלשומ-יתלב רוצי לש ומויק תויחרכהל השידח תיגולוטנוא
ינאש בשוח ינא" טפשמה .ןלהלדכ איה החכוהה .(97) "םלועב קפס
תבייח ןכלו ,םייתריתס םה ,הבשחמ ןיאש הבשחמה ןכו ,"בשוח-אל
.הלופכ תועט ןאכ העוט ץינייטש לבא .(100) םלועב הבשחמ תויהל
דחא ותוא .בשוח וניאש בושחי והשימש ךכב הריתס ןיא ,תישאר
.בושחיש רבדה הזש ירשפא ןיידע לבא ,ךכ ובשוחב העטי םנמא
- והשימ לש ומולחב תויומד קר םהש םימעפל םידחופ םידלי ,לשמל
,םיעוט םה .םיבשוח םניא השעמלש בושחל םילוכי םידלי םתוא
ינאש בשוח ינא" ,הזכ דלי רמאיש טפשמה ןיידע לבא ,ןבומכ
םיטפשמ הליגש ובשוחב העוט ץינייטשש ךכ .יתימא אוה ,"בשוח-אל
ךכמ עבונ היהש המ יזא ,הריתס ןאכ התיה וליפא ,תינש .םייתריתס
ןיא םא םג ןוכנ תויהל לוכי רבדהו :בשוח וניאש בשוחש ימ ןיאש אוה
ןאכ התיה וליא םג ,תרמוא-תאז .תובשחמ לעב רוצי ףא םלועב
.םלועב הבשחמ םויק ךכמ עבונ אל ,הריתס

תורשפא לע ןוידבו תיגולוטנואה החכוהה לע םיקרפב ,ךדיאמ
תועצמאב ויתודמע לע ץינייטש ןגמ ףוגה לע תירמוח-אל שפנ תעפשה
הארמ אוה ,לשמל ,ןורחאה ןוידב .םימישרמו םיקזח םינועיט
התואב תיתייעב איה ,יתביסה רשקה עצבתמ קוידב דציכ ,הלאשהש
ויפלש החנה ,םלוע ארוב םיהולא תחנהש ןכו .טסילאירטמל םג הדימ
ןכלו ,תיזיפ-וכיספ העפשה החינמ ,ינרדומה עדמה תפקשהמ קלח איה
.ינורקע ןפואב תיתייעב איה וזכ העפשהש ןועטל ןיא

.תויעבמ םיפח םניא הלא םיניינעמו םיבוט םיקלח םג לבא
החכוהל סורטאק רמוכה הלעהש תודגנתהב ,לשמל ,ןד ץינייטש
ירבדל דוגינב ,בגא) .הל טראקד תבושתבו ,טראקד לש תיגולוטנואה
ךוויתב טראקדל תרוקיבה תא סורטאק חלש אל ,(146) ץינייטש
ןיב ,ןעט סורטאק (.טראקד יעדויממ םירמכ ינש ךוויתב אלא ,ןסרמ
המשייל היה ןתינ ,הפקת תיגולוטנואה החכוהה התיה וליאש ,ראשה
,אוהש רוצי לכ טעמכ לש ומויק רובע אלא םיהולא םויק רובע קר אל
תא הפי גיצמ ץינייטש .הפקת החכוהה ןיאש ןאכמו ;דרוסבא והזו
רמוא ץינייטש ,לבא .תניינעמ הרוצב םהל בישמו סורטאק ירבד
ךלהמב תשרופמ תועט איהש וזיא לע עיבצמ וניא סורטאק"ש
תא ץמאמ סורטאק :ןוכנ וניא רבדה .(150) "תיגולוטנואה החכוהה
ןועיט .(AT99) תיגולוטנואה החכוהה דגנכ סניווקא סמות לש ןועיטה
אלה וירבדמ רתוי קזח ,יתעדל ,אוה ,ריכזמ ץינייטש ןיא ותואש ,הז
ןד םהבש םירבד ,תיגולוטנואה החכוהה דגנ טנאק לש םירורב
ירבדב האר סורטאק ,תאזמ הרתי .קרפ ותוא ךשמהב ץינייטש
ןועיטה תא וליאו ,טראקד תחכוה דגנכ ותרוקיב רקיע תא סניווקא
עיצמו ידמל ףייע אוה תעכ"ש ןוויכמ איבמ אוה ץינייטש ןד ובש
םלעתמ ץינייטש סורטאק תניחבמ ,תרמוא-תאז ".טעמ עשעתשהל
הלא םירבדל וביל םש אלש ןוויכמ ,ףוסבל .לפטב זכרתמו רקיעהמ
החכוהה תא ןורחאה הז החד עודמ ץינייטש ההות ,סורטאק לש
לש םיינחוכ םילוקישמ עבנ רבדהש רעשמו ,לאה םויקל תיגולוטנואה
החד סורטאק :הברהב הטושפ איה הביסה לבא .תילותקה הרומכה
.הפקת הניאש ,וינפל סמות תובקעב ,ןיבהש ןוויכמ החכוהה תא
תעפשומ הניא היפוסוליפהש ןעוט ץינייטש ,יתנייצ רבכש יפכ
.ולש ןוצרה שפוח תשיפת םע תבשייתמ הניא וז הנעט לבא .עדמהמ
ישפוחה ןוצרה" לש "הקזח תיתעדות היווח" ונל שיש ןוויכמ ,ותעדל
ןכתי אל יאמר וניא םיהלאש ןוויכמש ירה ,"דיה תא םירהל ונלש
בשייתמ וניא ןוצרה שפוחש ןוויכמו .(198) תאזב םיעוט ונחנאש
רומיש קוח ,ענתה רומיש קוח) עבטב רומישה יקוח םע ותעדל
תוחפל" ,םיעירפמ ונחנא תישפוחה ונתלועפבש עבונ ,('וכו ,היגרנאה
"םלועה לע רומישה יקוח לש תטלחומה םתפיכאל ,ןיפנא-ריעזב
םא ,לשמל ,דודמל ןתינ :הדידמל תונתינ הלאכ תוערפה לבא .(221)
וזכ הדידמו .ענתה רומיש קוח תא הרפמ תישפוח תישונא תוליעפ
לוכי עבטה עדמש ץינייטש ירבדמ עבונ ךכו .עבטה עדמ לש ולעופ איה
תוחפל .הנוכנ איה ומצע ולש תיפוסוליפה הירואתה םאה ןוחבל
.עדמהמ תעפשומ ןכ ץינייטש לש תיפוסוליפה הירואתה

םיתעל םה ץינייטש לש וינועיטש תורמל ,רבד לש ומוכיסב
תא תכפוהש הדימב םייתועמשמו םיבר םהב םימגפהש ירה ,םיקזח
.תססובמ-יתלבל ותדמע

תיווזמ םג ץינייטש עיצמש םלועה תנומת תרוקיבל םוקמ שיו
לש םידדובה לגדה יאשונמ דחאכ ומצע תא האור ץינייטש .תפסונ
הגוסנה ,"ונלש תיתרעמה םירשעה האמב" הנובתהו תורואנה
דציכו .(םיבר תומוקמ דועבו ,14) םייניבה-ימי לש תויוויטימירפל
וב ,יפרומופורתנא םיהולא גשומ הנוב אוה ?ולש וז תורואנ תאטבתמ
.יאמר וניא םיהולאש ןאכמו ישונא הדימ הנקב תדדמנ םיהלא תומלש
חוטבל םילוכי ונחנא יאמר וניאו בוט אוה םיהלאש ןוויכמ קר
םלועב שיש םנמא ירשפא .ןוצרה שפוח םויקבו ונישוחבו וננורכזב
רשפאי אל בוטה םיהלא ךא ,תופוכת ונתוא םיעטמה םיינטש םידש
תורואנמ רוא תקפהב השקתמ ינא .תילבולג תועט ונתועטהל םהל
.תאזכש

,ץינייטש .ץינייטש לש ונונגסל םג סחייתהל יוארה ןמ ,ףוסבל
ארוק לכל ,ןווכמב ,שיגנ ךכו ,ינכט אלו רורב ,חלוק אוה ,ולגרהכ
הכירצ הניא היפוסוליפה :םיחבשל יואר אוה ךכ לע .יטנגיליטניא
תורהצה ורפסב רזוש אוה ,ךדיאמ .דבלב םיפוסוליפה תלחנ תויהל
לע בתוכ אוה .ינרדומה עדמה יפלכ הפ לובינב תולבוגה תולזלזמ
,(13) םירשעה האמב עדמה לש "תילאוטקלטניאה תונקירה תאווסה"
וליפאו ,(31) "םירשעה האמה לש תיוויטימירפה היגולויב"ב לזלזמ
.(65) "ונימי לש םיבשחמהו תודבעמה ירבכע" לומ לא ונושל תא ץרוח
;תויויטקובורפ ויהי הלאכ תויואטבתהש הפיצ ץינייטשש רעשמ ינא
.ער םעטבו ,תועגיימ ,תושפוטמ ןתוא אצומ ינא םלוא


תיבה ףדל רוזח