גוחה לגס

ןאכ ץוחלל אנ חורה יעדמל הטלוקפה רתאב אצמנה גוחה לגס ישנא לע זכורמ עדימ ףד לא רבעמל


גוחה לגס ישנא תמישר

John William Waterhouse: Diogenes (1882)
Art Gallery of New South Wales at Sydney.
ריכב לגס
גוחה שאר - רדנלדירפ ילא 'פורפ
יסגא ףסוי סוטירמא 'פורפ
ןולא יאעלא 'פורפ
ןמרדיב המלש 'פורפ
יקצליב תנע 'פורפ
לקסד ולסרמ סוטירמא 'פורפ
(תילגנא) רנזרד ילא 'פורפ
יררה הנרוא ר"ד
בוארטניו יתור 'פורפ
ןיברו המחנ ר"ד
רבואט יבצ 'פורפ
ןענכ יגח 'פורפ
רשכ אסא סוטירמא 'פורפ
רואל יתנ 'פורפ
רטמ תנע ר"ד
ררדואצ-ןמענ העונ ר"ד
ץיבורדנס ןורי ר"ד
ארזע הידבוע ר"ד
(רלקאס תימע) םאנטפ ירליה חרוא 'פורפ
גרבלקניפ הירא ר"ד
רברפ תיליע ר"ד
רימש-תפ הילג 'פורפ
הור ינד ר"ד
ןזור יבצ סוטירמא 'פורפ
ןנור תור 'פורפ
סור עשוהי בקעי סוטירמא 'פורפ
ןורש ףסא ר"ד
(תילגנא) ןייטשפרש ימע-ןב סוטירמא 'פורפ

רטוז לגס
ךיירטסוא זרא רמ
רמייהנפוא טבזילא ר"ד
ירוגי-תליא רמת ר"ד
גומלא ברימ 'בג
לברא הנליא ר"ד
רשא תנע 'בג
יבצ ןב יפד 'בג
סדוג ןרומ 'בג
טייצטוג יאוז ר"ד
לג לכימ ר"ד
ןאוס םייהטרוו ןתנוהי רמ
יבהז דהא רמ
אנט ינד רמ
ןהכ הנור 'בג
טצנל ןר רמ
ברימ באוי רמ
ןתמ דורמנ רמ
רימע ןנר 'בג
ילארשי רבנע תילג 'בג
תרופ יעור רמ
טריפ זרא רמ
לגורפ יש ר"ד
רלימ-ץרפ ןויס 'בג
קוצ ןור רמ
ביבר הנרא 'בג
וקננבור הריש 'בג
ןירמזור ירימ ר"ד
םתור לאומש רמ
דלפנזיר הנד ר"ד
רטייר ביבא 'בג
רטכר הרפע ר"ד
םהש לאיתוקי רמ
רוש ןורי רמ
ינועמש רפונ 'בג
ינועמש ןדיע רמ
רינש יתיא רמ
ןיקנושש רמות רמ


ריבד ירימ - תילהנמ תרזוע
לבוי תירש - םיטנדוטס תריכזמ


 
תועדומ חול | םירושיק | רשק תריצי | הלהנמו םיספט | םיעוריא | ןועידי | םושיר | גוחה לגס | תודוא | החיתפה דומע