ימי-ןב ךונח ר"ד


יחה רשבב ךותחל


Circumcision. A History of the World's Most Controversial Surgery.
David L. Gollaher. New York: Basic Books. 253 pages.


תונידמל תלבגומ םירבגה תלימ התייה וליא ,םישנה תלימ תודלות תודמלמש יפכ"
תודגנתה תררועמ איהשכ ,ימואלניב cause celebre-כ ונימיב הלוע התייה איה ,תוחתפתמ
וליא .תימלועה םדאה תויוכז תליהקו ,םיאנידמ ,םיאפור ,תויטסינימפ דצמ תושגר תנועט
םלוא .האיצמהל זעמ היה אל שיא ,םויכ תמייק התייה אל תיתרגשה תיאופרה הלימה
תויוברתב קומע הכ תנכושמ הלימה הרזומו הכורא הירוטסיה תוכזבו .תמייק איה
".רבד-לש-ותמאל איהש המכ הריכהל השקש דע ,תומיוסמ םלוע-תופקשהבו
סרפ ןתחו California Healthcare Institute-ה אישנ ,רהאלוג דיוד ר"ד םייסמ ךכ
הירוטסיהה לע ורפס תמדקה תא ,םיאקירמאה םינוירוטסיהה ןוגרא לש Avery O. Craven
תורצנב ,תודהיב הילא סחיהו הלימה תודלות תא רהאלוג גיצמ ורפסב .הלימה לש
;םישנהו םירבגה תלימ לש יגולופורתנאה רקחמה תא ;םויה דעו םתישארמ ,םאלסיאבו
לע יגולויזיפה עדיה תוחתפתה תאו ;םיינרדומה םינמזב ב"הראב הלימה תוססבתה תא
ןיב סחיה לע ינכדעה רקחמה תכרעהו תגצהב ךישממ אוה .ללכב ןימה ירביאו הלרעה
הירוטסיהב םייסמו ,ב"הראב הלימה דגנכ העונתה תודלותל רבוע ,תואירבל הלימה
.הלעמל האבוה ףיקמהו לוקשה ורקחממ ותנקסמ .םישנה תלימ לש תינרדומה
אוה תידוהיה הלימה רוקמ .הלימה לש תידוהיה תרוסמה תא גיצמ רפסב ןושארה קרפה
תוברתה .ןושאר תיב תפוקתב תירבעה תוברתה לע תובר העיפשהש ,תירצמה תוברתב
,םינוויתמה ידי-לע הלרעה תא םקשל תונויסינל איבהש רבד ,הלימל הזב תיטסינלהה
הצק ךותיח תא קר ללכ זא דעש ,גהנמה ןצקה תאז עונמל תנמ-לע .םתלרעב םיכשומה
.הרטעה לעמ להומה ינרופיצב הלרעה רוע תדרפה ,העירפה וילא הפסוותהו ,הלרעה
ךלהמב הלימה תא התניש הכלההש הדבועה .תוניחב המכמ ,יתעדל ,בושח הז יוניש
ןתינ ילוא ,טרפב .תרגסמ התוא ךותב גהנמב םיידיתע םייונישל חתפ תחתופ הירוטסיהה
אלש עודמ .הלימב רתויב ןכוסמהו רתויב באוכה קלחה איהש ,העירפה לע רתוול היהי
?וניבא םהרבא לש ותירב תויהל תירבה רוזחת
רתויב ץופנה קודיצה .הווצמל םעטה תא אוצמל םירחאו םינבר וסינ הירוטסיהה ךלהמב
תא תנסרמ ךכו ,ותפתוש לש םגו לומינה לש םג ,ינימה גונעתהמ התיחפמ הלימהש היה
,בלסרבמ ןמחנ ,ם"במרה ,ינורדנסכלאה ןוליפ ,ל"זח לצא עיפומ הז ןועיט .ןימה רצי
האנההמ התיחפמכ הלימה תא הירוטסיהה ךלהמב הבישחה תירצונה תוברתה םג .םירחאו
תינטירופה ב"הראב הצופנ התשענ הלימהש ךכל תוירקיעה תוביסה תחא התייה וזו ,תינימה
.1900 תוביבסב
.ותפתוש לשו רבגה לש תינימה האנההמ התיחפמ הלימהש העדב ךמות ינרדומה רקחמה
םייוניש לשבו ,ןיפב םיבצעה תכרעמב העיגפה בקע ,רבגה תושיגרב תחפה לשב םרגנ רבדה
ללגב ראשה ןיב ,לגשמה לש הקימנידב יונישה לשב ןכו ;הלימה תא םיבקועה ןיפב םיפסונ
םישנ תועד לש יטסיטטס רקחמב םג הכימת תאצומ העדה .הלרעל וב שיש בושחה דיקפתה
.םילומינ םעו םילרע םע ןימב וסנתהש
הז אוה סולואפ .םאלסיאבו תורצנב הלימל הרושקה הירוטסיהה תא גיצמ ינשה קרפה
ךלהמב .םירחא םיידוהי םיגהנמ לע םג-ומכ ,הלימה לע תורצנה לש הרותיול איבהש
תולילע רפסמו ,לפא גהנמ לאכ הלימל תורצנה הסחייתה שדחה ןמזה תישארו םייניבה-ימי
התנק ,תאז-תמועל ,םאלסיאב .םירצונ םידלי לש הרואכל הלימו הפיטח ביבס ומקרנ םד
,לשמל .ונימי דע הרמש וילע םוקמ ,תודהיב המוקממ תוחפ אל יזכרמ םוקמ הלימה
ףקתוה אוה ,םאלסיאב גהנמה תוימיטיגלב קפקפמה רפס יבול ןיד ךרוע םסרפ 1992 בשכ
ארקש ,הנידמ ריעב איבנה דגסמ ידי-לע ראשה ןיב ,תדה ישנאו תונותיעה ידי-לע תוצרמנ
תויונחהמ אצוה ורפס .ויתועדמ וב רוזחי אל םא תוומ ןיד-קספ וילע איצוהל םאלסיאה ימכחל
.ףרשנו תוירפסהמו
,היזנודניאב ,הקירפאב םיבר םיטבשב .הלימה לש יגולופורתנאה רקחמה תא גיצמ ישילשה קרפה
אוצמל וסינש תוירואיתה .םירבג תלימ לש תונוש תורוצ תוגוהנ הילרטסואב םיני'גירובאה לצאו
תוקדצהה .םינוש תומוקמב תונוש תוביסמ התלע איה יכ הארנו ,ולשכנ הלימל תילסרבינוא הביס
,תיסחי הצופנ ,תחא הקדצהב ילוא שי דחוימ ןיינע ךא ,םוקמל םוקממ תונתשמ הלימל תונתינה
ירבג ןימ רביא ןיעמ אוהש ,ןגדגדהש םיבשוח םינוש םיטבש .תונוש תויוברתב תרזוחה
ירבגה ןיפה המדימ הלשבש ,הלרעה וליאו ,ירבג דצ תלעב תויהל השיאל םרוג ,ןיפנא-ריעזב
וז תוילאוד תקלסמ םירבגהו םישנה תלימ .ישנ דצ לעב תויהל רבגל תמרוג ,ישנה ןימה רביאל
ונלצאש ,םירבגהו םישנה תלימ ןיב הלבקהה .קהבומב םיירבגלו םיישנל םילומינה תא תכפוהו
תעייסמ איהשכ ,רפסה ךרוא לכל תונוש םיכרדב רוזחת ,ןיטולחל תונוש לאכ אוה ןהילא סחיה
.םיגהנמה ינשל סחיב ונלש תומודקה תועדה עוזעזל
אלש הלומינ םירבגה תייסולכוא תיצחממ הלעמל הבש הדיחיה הנידמה איה תירבה-תוצרא
םיבושחה םיאפורה דחא .ב"הראב גהנמה תוססבתהב קסוע יעיברה קרפה .תויתד תוביסמ
תועצמאב החלצהב םיעבשה תונשב לפיט ,(Lewis Sayre) רייאס סיאול ,הרשע-עשתה האמב
רייאס .יקלחה םקותישל ואיבהש תוקלד ,םידלי לצא ןימה רביאב תקלד ירקמ המכב הלימ
תוערפהו ,הינרה ,היספליפאב םג לפטל היהי ןתינ הלימ תרזעבש בשחו ,ותילגתמ בהלתה
תוישפנ תויעב .תירבה-תוצראב טשפתהל הלימה גהנמ לחה ותוכמס תוכזב .תונוש תוישפנ
תויעבב םילופיט תצובקמ תחא התייה הלימהו ,ןימה ירביאב (irritation) "יוריג"ל וסחוי תובר
גוז רוביח ידי-לע ןתינה םרז ידי-לע ילמשח םלה ,לשמל ,םילופיטה וללכ ףסונב .תורחאו הלא
לופיט תרוצל ןגדגד תתירכ םג הכפה הפוקת התואב .הכפושה רוניצלו תעבטה יפל תודורטקלא
.הביס התואל וסחויש תוילטנמ תויעבב תלבוקמ
תולחמ ימרוגכ םימזינגרוא-ורקימ תולגתהל ולחה האמ התוא לש םינומשהו םיעבשה תונשב
.םוקמ לכב םוהיז תורוקמ יוליג לש הנפוא םינעדמו םיאפור לצא הרצונ תוריהמבו ,תוימוהיז
ילבמ ןבומכ ,"םהוזמ רמוח"כ ,הרטעל הלרעה ןיב אצמנה לזונה ,המגמסה הזרכוה תע התואב
איהש אצמנש תורמל תאזו ,םויה דע םיבר לצא הב קבד הז יומיד .אשונב רקחמ לכ השענש
ןיב םימייקתמה םימזינגרוא-ורקימה יכו ,םיילאריו-יטנאו םיילאירטקב-יטנא םירמוח הליכמ
ויה םיאפורה ,ןפוא-לכב .השיאה קיתרנב םימייקתמה הלאמ םינוש םניא הרטעל הלרעה
תויסולכואבש הדבועה ידי-לע םתנומאב וקזחתהו ,תוימוהיז תולחמל רוקמ וליג יכ םיחוטב
.התוחפ תורידתב תולחמהמ קלח ועיפוה תוידוהי
,םיינימה ףחדהו האנהה תא התיחפמ איהש הנומאה הפסוותה הלימה עוציבל הלא תוביסל
תודוקנ ויה הלא םירבד ,הלעמל רומאכ .וננואי םילומינה םירענהש יוכיסה תא הניטקמו
תונכסה תא חותינה תקינכט תוחתפתה התיחפה ןכ-ומכ .תינאירוטקיוה הפוקתב התוכזל
.הלימבש
תלימ הטשפתה ,תוינימ תובכע ידי-לע תכמתנ איהשכו ,תואנ יעדמ סוסיב לכ אלל ,ךכו
,ידמעמ למסל התוא ךפה רבדה .ב"הראב םיהובגה תודמעמה ברקב תיתרגשה םידולייה
ב"הראב הצופנ רתוי איה םויה םג ךא) רתויו רתוי םיבחרנ םיגוחל טשפתהל הפיסוה ךכיפלו
השענש ,םידוליל יתרגש חותינכ התיבש הל התנק ףוסבל .(םיהובגה תודמעמה ברקב
.םירוהה תמכסהל לואשל ילבמ תופוכת םיתעל
ךלהמב :הדוקפתו הלרעה לע תואנ עדי לכ אלל ב"הראב הטשפתה םידולייה תלימ ,רומאכ
ןיקתה בצמה בשחנ ןכ-ומכ .אדירג תפסונ רוע תסיפל תופוכת הבשחנ איה םירשעה האמה
,ןיטולחל תועטומ ןה הלא תועיבק יתש .רגובמה לש הזל ההזל קוניתה לצא הלרעה לש
.ישימחה קרפה שדקומ ןתכרפה לש הירוטסיהלו
לא הלרעה תא ךושמל ןתינ וב הז אוה רגובמה לצא ןיקתה בצמה .הינשה הדוקנב חתפא
תירשפא הניא וזכ תוכשמיה וב בצמ .הפקזה תעב תכשמנ ןכא איהש יפכ ,הרטעה ירוחאמ
תרבוחמ הלרעה קוניתה לצא ,תאז תמועל ."סיזומיפ" ארקנ הלרעה חתפ תורציה לשב
ךושמל ידכמ רצ תויהל לוכי הלרעה חתפ םג .תחא תכשמתמ המקר תווהמ ןהו הרטעל
.הכפושה חתפ ביבס תושרפה תורבטצהמ יעבט ןפואב רביאה ןגומ ךכ :תינרוחא התוא
.הרטעהמ יאמצע ןפואבו הגרדהב הלרעה תקתינ תונושארה םינשה ךלהמב
הרטעל הלרעה לש "תויוקבדיה"ו סיזומיפ ןחבאל םיאפור תופוכת איבה ךכל עגונה לכב תורוב
ודרפוה "תויוקבדיה"הש וא ,הלימ לע תופוכת ץלמוה הלא םינוחבא תובקעב .תוקונית לצא
דוגינב ,ץלמוה םג .(תקלדלו העיצפל תופוכת תמרוג הדרפההשכ) חוכבו יתוכאלמ ןפואב
.החונמב הל חינהל שי השעמל – רוחאל התכישמ ידי-לע קוניתה תלרעל תחתמ תוקנל ,יוצרל
תוארוה הירבח ברקב ץיפהל (AAP) םידלי יאפורל תיאקירמאה הימדקאה הכירצ םויה דע
.ב"הראב ושרתשהש תועטומה תועדה לשב ,לומינ וניאש רביאב לופיטל םירבסהו
רביא איהש הארה רקחמהש ירה ,הלרעה לש היגולויזיפה ,הנושארה הדוקנל רוזחל םא
המוד ימינפה הקלח ,ןיפה ףוג תא הסכמה רועל המוד ינוציחה הקלחש דועב .דואמ בכרמ
תופיפצב םיבצע תוצקו םיבצע הליכמ איה .השיאה קיתרנב וא הפה םינפב אצמנה רועל
הל םינקמה םירירש תועוצר הב שי .הרטעהמ רתוי ףא רוקלו םוחל ,עגמל השיגרו ,הבר
תוצק םיאצמנ ימינפה הדיצמ הלרעה חתפ דיל תאצמנה העוצרב .התוא םיבצעמו תושימג
.דחוימב השיגרל התוא םיכפוהה ,הפשבו תועבצאה תוצקב םיאצמנה הלאל םימודה םיבצע
רבאה ךוכסל שמשמה לזונ ,הרטעל הלרעה ןיב ,המגמסה ,לזונ שרפומ לומינ-אלה רבאב
ןתינ התורכ הלרעמ יכ ףסונב ןייצל יואר .ךוכיחמו םימוהיזמ הנגהל ןכו ינימה עגמה תעב
עודמ עודי אל ;םינוש םדא-ינב לצא ןוסיחה תכרעמ ידי-לע הייחד אלל הלתשהל רוע לדגל
.הלאכ םיידוחיי רוע יאת הלרעב אקווד םיאצמנ
קרש ,םינווגמ םידיקפת לעב בכרמ רביא איהש רורב ,הלרעה לע עדיה תויקלח תורמל
.הלימה םע בוש ילבמ תדבוא וזה תובכרמה לכ .ורקחנו ולגתה רבכ םתצקמ
,םידולי לש תיתרגש הלימל תיאופרה הקדצהה תא ססבל םירקוח וסינ םינשה ךשמב
האמה ךלהמב .תואירבל הלימה תמורתל תומייקה תויודעה תא ךירעמ רפסב ישישה קרפהו
ןטרס ןהיניבו ,תולחמ ןווגמ ינפמ הניגמכ הלימה תא םיאקירמא םיאפור ומדיק םירשעה
םוקמ ןיא וז הריקסבש ןוויכמ .סדיא םג הנורחאלו ,ןתשה יכרדב םימוהיז ,ןימ תולחמ ,ןיפה
.סדיא :תחא הלחמב דקמתא ,םייטנוולרה םירקחמה לכ לע תעדה-תא-חינמ חווידל
םירקחמ רפסמ לע ךמתסהב ,הארה Scientific American-ב 1996 ב םסרופש רמאמ
ןיא םהב םירוזאה ןיב תיתועמשמ המאתה תמייק הרהסל תימורדה הקירפאבש ,םימדוק
תוהתל םירבחמה תא האיבה תאז המאתה .סדיאה ץופנ םהב םירוזאה ןיבל הגוהנ הלימה
רפסמ ועצוה םג תורפסב .הלחמל דחוימב עיגפל םדאה תא ךפוה הלימ רדעה אמש
דורשל לוכי ,סדיאה ףיגנ ,HIV-הש ,ןעטנ ךכ ,לשמל ,רשפא .וז תועיגפ וריבסיש םינונגנמ
.תוקבדיהה ייוכיס םילוע ךכו ,רתוי ךשוממ ןמז קרפ הלרעה לש ימינפה קלחב
תוצופנל הלימה ןיב המאתהב לכתסנ םא .קפסלמ םיקוחר הלא םינועיטו תוקיטסיטטס םלוא
המאתהה תא אצמנ ,תוחתופמה תונידמב אלא ,הרהסל תימורדה הקירפאב אל סדיאה
;רתויב ץופנ סדיאה םג ,ב"הרא ,רתויב הצופנ הלימה הבש תיברעמה הנידמב .הכופהה
.דחוימב רידנ סדיאה םג ,ןפי ומכ ,תעדונ הניאש טעמכ הלימה ןהב תונידמהמ קלחב וליאו
תוחתופמה תונידמבש ךכמ קיסהל היה ךירצש ירה ,תויתביס לע הדיעמ המאתה התייה םא
.סדיאה ףיגנב קבדיהל םייוכיסה תא הלימה הלעמ
הניא הלימש איה סדיאל הלימ ןיב תילילש המאתה וארהש םירקחמב תירקיעה היעבה
ךכיפל הדיעמ הלימו ,םילרעה לש ולאמ תונושה תורבחמ םיאב םילומינה .יולת-יתלב הנתשמ
קלח ,ףסונב .דועו ,םינוש םיינימ םיגהנמ ,הנוש הנייגיה לע רשפא ךכיפלו ,הנוש תוברת לע
הינזנטב 1995 ב ךרענש רקחמב ,לשמל :הכופה המאתה ואצמ המצע הקירפאב םירקחמהמ
.םילומינ ברקב רתוי ץופנ היה HIV-הש אצמנ םירבג 12,534 וקדבנ ובו
םינונגנמל עגונב .םיאבה םירבדה תא הילע ףיסוהל ןתינ .רהאלוג לש ותרוקיב ןאכ דע
עיצהל ישוק ןיאו .תייוסינ קדבנ אל םהמ דחא ףא ,רתוי עיגפל לרעה תא םיכפוהה םיירשפא
אוה לומינ םע לגשמה תעב ןימה ירביא ןיב ךוכיחה ,לשמל .הכופה םתעפשהש םינונגנמ
ןבומכ .לומינה הרקמב אקווד תוקבדיהלו םומידל רתוי הובג יוכיס שי ךכו ,רתוי הובג
םיעצומה םינונגנמה תייוסינ וקדבי אלש דע יכ דיעהל האב איה ךא ,הרעשה אלא וז ןיאש
דורשל ילוא לוכי סדיאה ףיגנש הרעשהל עגונב ,ףסונב .םיחכומכ םתוארל ןיא ןאכל וא ןאכל
לע תומודקה תועדה לע אלא הדיעמ איה ןיא ,הרטעל הלרעה ןיב רתוי ךשוממ ןמז קרפ
,םיזוזיל םיזנאה אצמנ הלרעה תחת יכ חווד 1982 ב רבכ ,השעמל .תמהוזמכ הלרעה
המלש הלרעש 1998 ב חווד ןכ ומכ .הנחבמב HIV תורישי לטוק אוהש ןחבוא 1999 בש
הלרעהש הנעטל החכוה הלא םירבדב תוארל ןיידע ןיאש ןבומכ .HIV תרידחל הדימע
ףסונ רקחמ ינפלש םיארמ םיאצממהש יאדו לבא ,סדיאה ינפמ הנגה לכה-ךסב תקפסמ
.תוקבדיהל רוקמה לעכ הילע בושחל ןיא
הגוהנ ןהב הרהסל םורדמ תורבחהמ קלחש ירה ,תוברתל הלימ ןיב רשקל רוזחנ םא
תורבחה בורב רשאמ םינריתמ תוחפ םה םיינימה םיגהנמה ןהבו ,תוימלסומ ןה הלימה
ןכ-ומכ .סדיאב תוקבדיהה ייוכיס תא הלידגמ תינימ תונריתמ יכ עודישכ ,רוזאב תורחאה
תוקבאו םילע תועצמאב קיתרנה תא השיאה תשביימ וב ,"שבי ןימ" הרהסל םורדמ ץופנ
םושמ ,סדיאב תוקבדיהה ייוכיס תא הלעמ שבי ןימ יכ עודי .ןיממ האנהה תרבגה םשל
בשחתה אל סדיאל הלימ ןיב סחיה לע רקחמ ףא .הלוע ןימה ירביא תעיצפ תורידתש
אל םהב םירחא םישבשמ םימרוג .תוקיטסיטטסב שבשמ םרוגכ שביה ןימה תצופתב
םיקדבנה לצא ןימ תולחמ בקע םיממדמ םיעצפ םויק אוה םירקחמב יוארכ ובשחתה
אל ,םירבג תלימל סדיאה סחי לע םירקחמ םיעבראכ וכרענש תורמל .םישנ תלימו
.םישנ תלימל וסחי לע דחא רקחמ ולו ךרענ
וקדב םילומינ-אל לצא רתוי ץופנ HIV-הש וארהש םירקחמה בורש ןייצל םג יואר
,ןימ תולחמל תואפרמב םירקבמ :ההובג ןוכיס תצובק תווהמה תויארקא אל תויסולכוא
תויסולכואמ תיארקא ומגדש םירקחמה בור ,תאז תמועל .םירחאו ,תונוז לצא םירקבמ
.רתוי ההובג תורידתב HIV-ה עיפוה םילומינ לצא :ךופהה סחיה תא וארה תומלש
םירקוח רשאמ רתוי הלימ לש ןגמ טקפא לע חוודל הקירמא ןופצמ םירקוח וטנ ןכ ומכ
היפלש ,1999 דע תורפסה לכ לש הזילנא תמייק ןכו .הצופנ הלימה ןיא הב ,הפוריאמ
.HIV-ב קבדיהל רתוי לודג יוכיס םילומינל אקווד
ונא ןיא השעמל ?סדיאל תועיגפל הלימ ןיב סחיה תלאשל עגונב ונריאשמ הז לכ ןכיה
הנעטל קיפסמ סוסב ןיאש יאדו .והמ ןכ םאו ,סדיאל הלימ ןיב רשק םייק םא םויכ םיעדוי
הנידמה איה ,הצופנ הלימה הבש ,ב"הראש הדבועה ,ףסונב .סדיא ינפמ הניגמ הלימש
,הלימ לש יתנגה טקפא לע ךומסל ןיאש הארמ ,רתויב ץופנ סדיאה הב תיברעמה
הייסולכואה רזגמ הב ,ונצראל םג ןוכנ רבדה .הברהב םיליעי םה םירחא םיעצמאשו
.תורחא תוידוהי תויסולכואמ הלימה תניחבמ הנוש וניא רתויב סדיאה ץופנ הב תידוהיה
טקפאש ןוויכמש ירה ,סדיא דגנכ םיוסמ יתנגה טקפא הלימל שיש ררבתי וליפא ,ןפוא לכב
תלימל קודיצ טקפאה הווהי אל ,ןימ יסחי םייקל לומינה ליחתישכל קר יתועמשמ היהי הז
.הטלחהה תלבקב םדאה תא ףתשלו הרשעה תונשל דע תוכחל היהי ןתינ .תוקונית
יאפור תודוגאש ירה ,ללכב תואירבל הלימה תמורתל עגונב יאופרה רקחמה תא םכסל םא
תיתואירב הקדצה ןיאש הדמעב םויכ תוקיזחמ ב"הראו הדנק ,הילרטסוא ,הינטירבב םידליה
.םידולייב תיתרגש הלימ עוציבל
ארוקלש רעשמ ינא .ב"הראב הלימה דגנכ העונתל שדקומ רהאלוג לש ורפסב יעיבשה קרפה
הדיחיה הנידמה ,ב"הראב םגש ונממ דמלי תוחפל ךא ,הז קרפב תוחפ ןיינע היהי ץראב
תרבוג המצועבו תוצרמנ תפקתומ הלימה ,תויתד תוביסמ אלש םילומינ םירבגה בור הבש
.הנש םירשעל בורק הזמ תונוש תוצובק ידי-לע
תונידמב חוורה יומידל דוגינב ,הלעמל רכזנכ .םישנ תלימ לע קרפב םייתסמ רפסה
הילא סחיה ליבקמ םישנ תלימ ונימיב תעצובמ ןהב תויוברתה בורב ,םויכ תוחתופמה
ינש .םייגולנאכ ישנהו ירבגה ןימה ירביא תא תואור הלא תויוברת .םירבגה תלימל סחיל
ילעבכ םיבשחנ םהינש ,תורגבל רבעמה תא למסמש סקטב תופוכת םיעצובמ הלימה יגוס
הברהב .דועו ,םילומינה לש ינימה רציה ןוסיר איה םהינשל הצופנ הקדצה ,יטתסא ךרע
ןמיס הב תואור ןה :יבויח אוה הילא םישנה סחי םישנה תלימ הגוהנ ןהב תויוברתהמ
סחוימ בושו בוש .תורחא תוניחבמ הקיזמכ הילע תובשוח ןניאו הילהקל תוכייש
תוקבדיהל ,ןתשה יכרדב תוקלדל יוכיסה תנטקה :וז הלימל יאופר ךרע הלא תויוברתב
.דועו ,HIV-ב
תורוצה תואצות .םוקמל םוקממ הנתשמ ,םירבגה לש הז ומכ ,םישנה תלימ ןפוא
.תוחוורה אקווד ןניא הלא תורוצ ךא ,םירבגה תלימ לש הלאמ תורומח הלש תוינוציקה
הטירש רתויה לכל איה םיוודבה לצא םישנה תלימ ,ונצראב ררושה יומידל דוגינב ,לשמל
,תנכוסמ תוחפ ,תבאוכ תוחפ איה וזכ הטירש .ןגדגדה תלרעב וא םייתפשב הנטק
.תודהיב םירבגה תליממ תוינימה לע הברהב התוחפ העפשה תלעבו
הכרואב םירבגה תלימ תא תוארל ונתוא םיאיבמ דבלב תומודקה תועדהו לגרהה
תמירג ידכ-ךות םומ תלטה םיבישחמ ונאש דועבש ךכ ידכ דע ,םישנה תליממ הנוש
הדליה לצא ול ליבקמה ערואמהמ םידלוס ונא ,הגיגחל הליעכ רכז קוניתל םירוסיי
תודהיב שי םא םג .תויסיסבה םדאה תויוכז תא תוטובב רפמה ירברב גהנממכ
.םהיניב הניא הלימה ,םהב תואגתהל םירבד
הז םג ומכ ,ץראב ידוהיה רוביצה .תירבעל םגרותי רהאלוג לש ורפסש יוארה ןמ
היהי הזכ םוגרתש יאדו םנמא .ומצע לע תובושח תודבוע ונממ דמלי ,ימלסומה
אצמייש תווקל ילוא רשפא ךא ;תיטילופ המצוע ילעב םימרוג רפסמ יניעב םינינצל
.ועיתרי אל רבדהש ל"ומתיבה ףדל רוזח