ימי-ןב ךונח ר"ד


ינוויה םירפסה ןוראמ

.וטסירא :ג ךרכ .ןוטלפאו סטרקוס :ב ךרכ .סטרקוס ינפל :א ךרכ .תינווי היפוסוליפ
.'מע 301+367+134,החותפה הטיסרבינואה .בירניו רזעלאו בוקינלוקש לאומש

,"ץראה" ןותיע לש "םירפס" ףסומב המסרפתה וז הריקס לש תמדוק אסרג)
(.23/9/98-בהפרחכ םינגמ םדאה ינבש המ לכ םילאה לע ולילעה סודויסהו סורמוה"
".רקש רבדב הז תא הז תונוהל ,הבנגו םיפופאנ :יפודכו

ינפל תישישה האמה דילי ינוויה ףוסוליפה ,סנפונסכ לש הז קוספב
וזל תינוויה הבשחמה ןיב הרועפה םוהתה יוטיב ידיל האב ,הריפסה
.תרוסמה לש התוכמס תא הלא וירבדב החוד סנפונסכ ,תישאר .תידוהיה
תורוקמה ןיב ויה ,הקיתעה ןווי לש םילודגה םיררושמה ,סודויסהו סורמוה
רבדה ךא .םהלש םילאהו תדה תסיפת תא םינוויה ובאש םהמ םיירקיעה
הליבקמכ בשחנ היה המ .וזה םילאה תסיפת תא לטבל סנפונסכמ ענומ אל
לש לאה תסיפת תא ,לשמל ,והיעשי לש תשרופמ תרוקיב ?וירבדל תידוהי
ןניאש יאדו הלאכ תורוקיב ?הרותה תא הנשמה לש וא ?עשוהיו השמ
ןיאש תוכמס רבעה יגוה ירבדב האור תידוהיה תיתדה הבשחמה :תוירשפא
.הילע רערעל

הבשחמב יטננימודה אוה ךימדוקל יתרוקיבה סחיה ,התמועל
,םיארוגתיפה ,סידינמראפ ,סוטילקאריה תא רקבמ ןוטלפא .תינוויה
תיתרוקיב ךרד התואב סחייתמ וטסירא .ול ומדקש םירחא םיפוסוליפו
,םגתפה תעיבטל רתוי רחואמ ואיבהש םירבד רמואו ,והרומ ןוטלפאל
.תואמגודב ןאכ ריבכהל ןתינו ".תמאה רתוי הבוהא ךא ,ןוטלפא ילע בוהא"
רקבמ ןוטלפא .ומצע רבחמה לש תומדוקה ויתועדל םג העיגמ תרוקיבהו
.םימדוק םיגולאידב חתיפש תואידיאה תרות תא "סדינמרפ" גולאידב
.ינרדומה רקחמה הארהש יפכ ,ןה ףא תוחתפתמ וטסירא תועדו

קפסב םילטומ םניא ופקותו ותותימאש והשמ לאכ תרוסמל סחיה
אל שונא-ינב" ,סנפונסכ תא בוש טטצל םא .ילנויצר-יתלב ,ןבומכ ,אוה
ונקתו וליג םה ןמזה ךשמב אלא ,הליחתכלמ לכה תא םילאה ןמ ודמל
רחבמל יאתבש ןרהא לש ומוגרת לע ךמתסמ ינא) ".הריקח תועצמאב
לש "לובכה סואתמורפ"ל ומוגרתל חפסנב ,סנפונסכמ ורתונש םיעטקהמ
.תידוהיל תינוויה הבשחמה ןיב ינשה רעפל ונאיבמ הזו (.סוליכסייא
,תיהולא הארשה םניא שודיחלו תרוסמה תייחדל ,תרוקיבל הקדצהה
.םיילנויצר םינועיטו הריקח אלא ,המוד רבד וא ןטב תושוחת

לשב םדאה ינב ברקב תולבוקמה לאה לע תועדה תא החוד סנפונסכ
,םטוח סוחפו רוחש אוה לאה םיפויתאה תעדל" :תויפרומופורתנא ןתויה
ךמס-לע תרוקיבהו ."ןיע לוכתו ינומדא אוהש ודיגי םיקרתהש דועב
םירחא םיפוסוליפל םיפוסוליפ לש םסחי תא םג תגציימ םיילנויצר םינועיט
ןוויכמ סרוגטורפ לש םזיביטלרה תא ,לשמל ,החוד ןוטלפא .םהל ומדקש
תויעב םוש לע םיטסימוטאה תא רקבמ וטסיראו ;תויבקעב וב קיזחהל ןיאש
.םהלש קירהו םימוטאה תסיפתב

העידיה ,ןוטלפא יפל :םאתהב תחתפתמ םינוויה לש העידיה תסיפת
ךלהמבו .סוגול ,קומינ תלעב תיתימא הרבס ,תקדצומו הנוכנ הרבס איה
תא רשאמ רוקחלו חכוותהל דציכ רתוי ונדמלל חרוט אוה ולש םיגולאידה
,יפוסוליפה חישה רואיתל "הקיטקלאיד" חנומב שמתשמ אוה .אוה ויתועד
דציכ :בתכש תויפוסוליפה תוחישה ךלהמב םיחתופמ הז לש ויתונורקעו
וטסירא .המודכו ,רבסה שרוד המ ,רידגהל דציכ ,תונעל דציכו לואשל
ןויד תונורקע םוחת לכל יכ עבוק אוה .רקחמה תיגולודותמ חותיפב ךישממ
שורדל שיש קויד תגרד התוא הקיתאב ,לשמל ,שורדל ןיא ;ולשמ
אוהשכ ,תילמרופה הקיגולה חותיפב ליחתמ אוה ןכ-ומכ .הירטמואיגב
תכרפהל םלש רוביח שידקמ אוהו .םיפקתה םיקסיהה יגוס תא ןיימל הסנמ
קלח ארקנ ידכב אל .ןיע תיארמל קר םיפקתה ,םייטסיפוס םינועיט
.תידוהיה המכחה תורפסמ הברהמ רתוי וננמזל בורקכ וירוביחמ

הארשהל קקזנ וניא ינוויה ףוסוליפה שדח ינפמ ןשי תוחדל תנמ-לע
וטסירא) םולחב תולגתהל ,םיסנ ללוחל תלוכיל ,האובנ תלוכיל ,תיהולא
ינוויה ףוסוליפה :הלאב אצויכו (תומולחב תואבנתהה דגנכ רוביח בתוכ
.םיינויגה םינועיט תועצמאב ארוקה תא ענכשל הסנמ

.תינוויה הבישחה לכ לע םילח ןאכ ואבוהש םינויפאהש ןעוט יניא
לצא םיעיפומ םה .םיילנויצר-יתלבה תודוסיה הנממ ורדענ אל ,התישארמ
סורוקיפאל תיתרוקיב-יתלבה הצרעהב וא ,לשמל ,תויארוגתיפה תורובחה
יתרוקיב סחיב תינוויה הבישחה תנייפאתמ ללככ לבא .וידימלת דצמ
.םיילנויצר םינועיט תועצמאב קדצומה ,םימדוקל

רסוח ררוג ,ומצעלשכ ילנויצר-יתלבה ,תרוסמה שודיק ,ךדיאמ
תא םיאתהל הסנמה תיתדה תינשרפה תורפסב םעפה ,ףסונ תוילנויצר
םהש םירבדב וימדוק לצא לקתנ ןשרפה .תונשרפה תפוקתל תרוסמה
הזכ בצמ .םהילע רערעל יאשר וניא ךא ,םיליבק-יתלב וא םיעטומ רוריבב
.ינשרפ רשוי רסוחל ףאו תיתבשחמ תויטנרהוק רסוחל איבהל לולע
םיעטקמ םלעתי ןשרפה ;הלאככ וגצוי אל טסקטה תא םיתוועמה םישוריפ
ואצמוי ;םילופלפ תועצמאב םירקבממ קמחתיו יוצרה שוריפה תא םילסופה
.דועו ;יביטקייבוא ילאוטסקט ןוגיע לכ םהל ןיאש שוריפ תונורקע

חסנל םתוא האיבה הקדצהל םתשירדו םינוויה לש תויתרוקיבה
ןיידע ןקלחש תובושת עיצהל ףאו ,ונימי דע ךשמנ ןהב ןויעהש תובר תולאש
תויהל אלא קדוצכ תוארהל קר אל אוה םדאל יאדכש המ עודמ .יטנוולר
תא ריבסהל דציכ ."האיטילופ"ב סטרקוס תא ןוקואלג לאוש ,קדוצ
לאוש ,ול בוטכ בישחמ ומצע אוהש המל דוגינב םיתעל לעופ םדאהש הדבועה
תולאשל םינוויה םיפוסוליפה תובושתמ קלח .דועו ."הקיתא"ב וטסירא
ןוידה ןפוא לבא .ןנמז רבע ,עבטה יעדמ םוחתמ הלאל דוחייב ,וביצהש
.המישרמ הדימב םייטנוולר םה תויעבהו

לדומכ הל ביצתש יוארה ןמ תינרדומ הרבח ,הלאה תוניחבה לכמ
,דבלב יואר רבדה ןיא הלודג הדימבו .תינוויה תוילנויצרהו תויתרוקיבה תא
יעדמ ימוחתב ןיבו עבטה יעדמ ימוחתב ןיב ,יעדמה רקחמה .יוצמ ףא אלא
,השעמלו) .הקיתעה ןווי תשרוממ ,הבוטלו ,הברה דוע וב שי ,חורהו הרבחה
,ןורטאיתה ,היטרקומדה .םינוויה ידימלת ונחנא םירחא םיבר םימוחתב םג
(.ןוויב םאצומ הלא לכ :טרופסה תויורחת

.הזכש לדומ ונל קפסל לוכי וניא ,האוושהב ,ידוהיה םירפסה ןורא
תודוסי יבג לע םישענ הלא ךא ,םיבר םיילנויצר םיחוכיוו םינויד וב שי םנמא
ואיבה םג הלא תודוסי .ינובת וניא םאצומו תרוקיבל םיחותפ םניאש
וזמ ידוהיה ןוראה תא הקיסעמה תויתייעבה לש תיסחי תוקחרתהל
יפוי הברהו המכח הברה ,ןבומכ ,שי .ינרדומה ינוליחה םדאל תיטנוולרה
םג הלא לכמ שיו ;תולפתו תוימתס הברה דצל) תידוהיה תדה תורפסב
לע הבישחה ןפוא תאו תולאש קפסל הדיב ןיא ללככ לבא .(תינוויה תורפסב
הנפי םא ףידע ,הלא ךרוצל .ינרדומה ינוליחה םייחה חרואל יתוהמה
.ינוויה ןוראל ןיינעתמה

***
היפוסוליפל אובמה ירפס תשולשב וישכעמ אצמנ הז ןוראל ןיוצמ חתפמ
לאומש םירוספורפה ורביחש ,החותפה הטיסרבינואה לש תינוויה
הטיסרבינואהמ) בירניו רזעלאו (תירבעה הטיסרבינואהמ) בוקינלוקש
,תינוויה היפוסוליפה לע וננמז ינב םירמאמ ץבוק ,יעיברה רפסה .(החותפה
ףיקמהו טרופמה אוה הז אובמ .בורקה דיתעב הרדסל ףרטצהל רומא
רורב אוה ,תורוקמב הבר האירקב הוולמ אוה ,תירבעב אצמנה רתויב
היפוסוליפל ,םיילוש תורעהב רקיעב ,תויוסחייתה ליכמו יתרוקיבו
רחואמ תונודינ ןקלחש ,תולאש ארוקל תונפומ האירקה ךלהמב .תינרדומה
רמוחה ףקיה ,יתעידי בטימ יפל .הבשחמל תולאשכ תורתונ ןקלחו רתוי
לכב היפוסוליפב ןושאר ראותל טנדוטס וב בייחש המל רבעמ אוה וב ןודינה
.ץראב הטיסרבינוא

וניא ,סטרקוס ינפלש היפוסוליפב קסועה ,הרדסב ןושארה רפסה
האירקל ךירדמ הווהמ אוה ,ותישארב רהצומכ .ומצע תושרב השעמל דמוע
םיפוסוליפה :תינוויה היפוסוליפה תודלות ,בוקינלוקש לש ורפסל תפסותו
.טוריפב ןאכ וילא סחייתא אל ךכל-יא .( 1981,וידחי) םייטרקוס-םדקה
םילועה םיבושח םייזכרמ םיווק תטלבהב רזוע אוה האירקב הכרדהל ףסונב
ורתונש םיעטקה ימוגרת תא חפסנכ ליכמ אוה .היפוסוליפה תווהתה םע
לש הפמ וב שי ןכ-ומכ .סארוגאסקאנאו סידינמראפ ,סוטילקאריה יבתכמ
יכיראת חולו ,סרוקב ןודינה ןמזב םינוויה ידי-לע בשויש ןוכיתה םיה רוזא
רזעל ויהי הלא לכ .וטסירא דעו סלאתמ םינודינה םיפוסוליפה לש םהייח
.תינוויה היפוסוליפה לש דימלתל בר

לש היפוסוליפה .ןוטלפאו סטרקוסל שדקומ הרדסב ינשה רפסה
הפקיהב המוצע איה ,בתכש םיגולאיד םישולשכב הלולכה ,ןוטלפא
המ עירכהל ךרטצי תינוויה היפוסוליפל אובמ בתוכה לכ ,ךכיפל .הקמועבו
םיאשונל סחייתי הבש תיסחיה טוריפה תדימ המ ןכו ,לולכל המו טימשהל
,דחמ .תחלצומ יל תיארנ בירניוו בוקינלוקש לש םתערכה .וללכיש םינושה
,"היגולופא"ה :םיגולאיד רפסמל רשפאה תדימב תינטרפ תוסחייתה שי
:טוריפב םינודינ ןכ םג םירחא םיגולאידמ םיעטק ."ןונמ" ,"ןורפיתוא"
רתוי תוסחייתה שי ןכו ."סוטיטיאת" ,"סדינמרפ" ,"האיטילופ" ,"ןודייפ"
,לשמל ,"סוביליפ" :ןיטולחל ודקפנ םירחא .םיגולאיד רפסמ דועל תיקלח
.ונינפלש הזכ ףקיהב רפסב ,רומאכ ,ענמנ-יתלב אוה רבדה ךא ."םיקוח"ו
,ןוטלפא תוגהב םייזיפטמהו םייתרכהה םידדצה תא םישיגדמ םג םירבחמה
תוסחייתה לכ ןיא :ולש תינידמה היפוסוליפה לע תוחפ םיביחרמו
ןוגכ היצקלס ךא ."םיקוח"בו "יאנידמ"ב תרחואמה תינידמה היפוסוליפל
קינעהל חילצת אל ,לכב תיחטש העיגנ ,תרחאה היצפואה ;תיאדכ איה וז
הנומת ארוקה לבקמ רבד-לש-ופוסב .םולכ םע שממ לש תורכיה ארוקל
תודוקנהמ הברהב הקמעה םע ,ןוטלפא תוגהב םינושה םיבלשה לש תנזואמ
.הלש העפשהה תוברו תויזכרמ רתויה

,יתעדל ,איה ינשה רפסה לש תיללכה היצפצנוקב הדיחיה היעבה
ןוויכמש םירמוא םירבחמה .סטרקוס לש היפוסוליפל תוסחייתהה
יוארה ןמ ונממ ךכיפלו" ,רבד וילע עדנ אל ,רבד בתכ אל ומצע סטרקוסש
ןוטלפאש יפכ סטרקוס תא גיצהל םירחוב םה .םהיכרוצל "ירמגל םלעתהל
סטרקוס תרכה תורשפאמ שואייה לבא ."ןוטלפא לש סטרקוס" ,ובצעמ
לש םהיתויודע תאוושה ךות ,וילע ץלחל ןתינ .םזגומ אוה ירוטסיהה
יוארה ןמו .תונימא לש ההובג הגרדב עדימ ,וטסיראו ןופונסכ ,ןוטלפא
יבתכב םג םירזענ ויה וליא .תינוויה היפוסוליפל אובמ רפסב תאז תושעל
.ויתועד לע עדימ ףיסוהל ולכי ,סטרקוס תרכהל בושח רוקמ ,ןופונסכ

עדימב יעמשמ-דח ןפואב תרכינ ןופונסכמ תקדצומ אלה תומלעתהה
תורשאמה תויאר םוש ןיא" יכ םיבתוכ םירבחמה .סטרקוס לע ירוטסיהה
ןופונסכ לש "התשמ"ב ךא ".תעשרמ התייה [הפיטנסק] ותשאש הדגאה תא
תויחל השקש השיאה םע יח אוה עודמ סטרקוס תא סנתסיטנא לאוש (2.10)
.היהת וא התייה םעפ-יאש השיא לכ םע רשאמ רתוי התיא רדתסהלו
םיסוס לע הביכרב םיחמומ תויהל םיצורה םישנאש איה סטרקוס תבושת
הלא לע וטלתשי םאש ןוויכמ ,רתויב םישקה םיסוסה תא םהל םירחוב
ןוויכמ ,ךישממ אוה ,ןפוא ותואב ;רחא סוס לכ לע תולקב טלתשהל ולכוי
םאש ענכושמ ,הפיטנסקב רחב אוה ,םדא ינב םע קסעתהלו רבחתהל ונוצרש
ןופונסכו .םדאה ינב ראש םע ויסחיב היעב לכב לקתי אל התוא לובסל לכוי
תוישיאב תופסונ םינפ םג ונל גיצמ אוה .דבלב תוטודקנאל רוקמ וניא
תנומא לע תודבוע ףיסומו - "התשמ"ב חדובמה סטרקוס ,לשמל - סטרקוס
ןופונסכש עדימל םג סחייתהל היה יוארה ןמ .ויתונוכתבו לאב סטרקוס
.סטרקוס לע קפסמ

ללגב םג הנבהל םישק םה םימדקומה םיינוטלפאה םיגולאידה
ילבמ רתונ ארוקהו ,םותס יובמב תופוכת םיתעל םייתסמ גולאידה .םתרוצ
ונא ןיא ןכ-ומכ .וב ישארה רבודה ,סטרקוס תועד ןהמ תושרופמ ול רמאיש
אוה ןתואשו ,גולאידה ךלהמב סטרקוס עיצמ ןתוא תועדה םא םיעדוי
.וילע תולבוקמ תוכרפהה םא םיעדוי ונא ןיאו ;ולש ויתועד ןכא ןה ,ךירפמ
,תונוש תוכרפה ,םינוש םינועיט ,תונוש תועצה םע ונתוא ריתומ ןוטלפא
דומיל .ומצע תוחוכב ןודינה אשונה לע בושחל ץלאנ ןיינעתמה ארוקהו
אשונ ךכיפל אוה ,םיירוטסיהה סטרקוסו ןוטלפא תועדו ,גולאידב תועדה
.בכרמ דואמ

,הלא תודוקנל הבר תושיגר ,יתכרעהל ,םילגמ בירניוו בוקינלוקש
תא יתאצמ ,תאז לכב ךא .רפסה ךלהמב םימעפ רפסמ ןתוא םיריכזמ םהו
גולאידב םנוידב ,לשמל ,לכתסנ .תומוקמ רפסמב רסח תצק ןוידה
חנומ - תודיסח יהמ רידגהל ןורפיתוא הסנמ הז גולאידב ."ןורפיתוא"
רחאל .ורבחו םדא ןיבש תווצמל ,סג בוריקב ,ןוויב ליבקמש המ םגרתמה
רתוס ,קדצהמ קלח איה תודיסחהש ,סטרקוס תעצהל םיכסמ ןורפיתואש
איה קדצה לש קלח הזיא ןייפאל ןורפיתוא לש ונויסינ תא סטרקוס
שטונ גולאידהש רחאמ ,לבא .םירבחמה הפי םיארמ תאז לכ .תודיסחה
לש קלח הזיא :הלאשה םע ארוקה רתונ ,הזה הרדגהה ןויסינ תא ךכ-רחא
הרדגהה ןויסינב ןורפיתוא לשכנ ידכב-אל ?תודיסחה ןכא איה קדצה
.תודיסחל קדצ ןיב לדבה ןיא סטרקוס יפל :יפוליח ןוויכ עיצה אל סטרקוסו
,חכווינש תנמ-לע וזה הלאשה םע ונתוא ריתומ ןוטלפאש ןייצל יאדכ היה
.תודיסחל קדצ ןיב הנחבהל םעט ןיאש ,ונמצע תוחוכב הלאשה לע בושחנשכ
םירבחמה םיסחייתמ הילאש ,סטרקוס יפל הבוטה הלוגסה תודחא
ודבל ץלחל ךירצ ארוקהש הנקסמ הקלחב איה ,םירחא תומוקמב
לש םימדקומה םיגולאידה תרטמו יפוא לע ונדמלל שי םג ךכב .גולאידהמ
.רפסה ךלהמב הומכ רפסמ דוע שיש ,הצמחה ,יתעדל ,יהוז .ןוטלפא

הינוריאה לע ףיעסה אוה רקבל ןוכנל אצומ ינאש ףסונ רבד
ןאכ םיעיגמ ,הלוכ הרדסה תא תנייפאמה תוריהבל דוגינב .תיטרקוסה
,תויועמשמ לש ישפוח קחשמ"כ ,הינוריאה לש הומת ןויפאל םירבחמה
הנווכה ללכב המל ןיבהל השק ".החישה ךלהמב תורצונ אלא ,תונותנ ןניאש
החישה ןפואל תרשקתמ וז תועמשמ דציכ תוארל השק רתוי דוע ךא ,ךכב
חבשמשכ .םילמה תועמשמב קויד לע דיפקה אקוודש ,סטרקוס לש
ארוקל רורב ,םירחאו סומידיתוא ,ןונמ ,ןורפיתוא וחיש ינב תא סטרקוס
,ענטצמ אוה תופוכת םיתעלו .וירבדמ ךפהה תא בשוח אוה השעמלש
הז ןויפא .הינוריאה ונל הרורב זא םגו ,העידי-יאל ןעוטו וכרעמ טיעממ
לש וכפה תא הב ןיבהל שיש ,סונאיליטניווק לש הינוריאה ןויפאל םיאתמ
התוא רידגמ םג ךכו .רבודה ענטצמ הינוריאבש ףיסונ קר םא ,רמאנה
תואיבמה תונוכתל תושחכתהכ ,(ונינפלש רפסב םירכזנ אל וירבדו) וטסירא
סוחיי הל ףיסוהל שי ךא) סטרקוסל וז הינוריא סחיימ ףא אוהו ,םיחבש
רחאל ןיאש עדוי הינוריאב רבודהשכ ,רחאל םיחבש תואיבמה תונוכת
םאה :תיטרקוסה הינוריאה תורטמ ןהמ איה הנוש הלאש .(הלא תונוכת
ןוידה ךא ?סומינב ותוא רקבל םאה ?ול גועלל םאה ?וחיש ןב תא בבודל
יתאצמ .ונינפלש רפסבש הזכ הינוריאה לש םומע הכ ןויפא ךירצמ אל ןהב
רזעה תורפסב ארוקה לקתנ תופוכתש ןוויכמ וז הדוקנ לע בכעתהל ןוכנל
.ךרוצל אלש יתעדל ,תיטרקוסה הינוריאה לש היצקיפיטסימב

ינפל הבצינ ,וטסירא לע ,הרדסב ישילשה רפסה תא בותכל םאובב
רפסהמ רדענ ךכו ?ביחרהל המ לעו טימשהל המ :המליד התוא םירבחמה
;תיחרכה איה וזכש הטלחה ,רומאכ ךא .לשמל ,הקיטאופבו הקירוטרב ןויד
תרוקיב תורעה יל ןיא ןכ-ומכ .החלצהב ,יתעדל ,התשענ איה ןאכ םגו
םירבחמה .רפסב וטסירא לש היפוסוליפב ןוידה ןפוא לע תורחא תויללכ
הקיתאה לע ןכו ,וטסירא לש עבטה תיפוסוליפ תונורקע לע רקיעב םיביחרמ
דחוימב םגרות םקלחש ,וטסירא יבתכמ םיעטק םיחפסנכ ופסונ רפסל .ולש
םיאיבמ רפסה עצמאב .ארוקה לע דואמ לקמ רבדהו ,ונינפלש הרדסל
תא תוצמתב גיצהל תורזועה ,וטסיראמ תורצק תוטטיצ ףסוא םירבחמה
,םימדוקה םירפסל ומכ ,רפסל הפסונ ןכ .ולש היפוסוליפה ירקיע
.תילגנאה תורפסהמ רחבמ לשו תירבעה תורפסה לש תטרופמ היפרגוילביב
.הרדסה לכל םיניינעו תומש חתפמ רפסה ףוסב

םיצבושמ םהו ,האירקל םימיענ דומיעבו תואב םיבותכ םירפסה
הלא לכ .ןוכנ ןונימבו בוט םעטב ,הקיתעה תינוויה תונמואהמ תונומתב
וז הבושח הפוקתב ןיינעתמש ימ .רמוחה דומילבש האנהל םיפיסומ
.הרדסה תאירקמ חיווריו הנהיי היפוסוליפה תודלותב


תיבה ףדל רוזח