םירומל הלימ


 לכ לע העיפשמה הדבוע איה תספדומה הלימה ,םוי

 ךא .הילעמ תנבומכ התוא םילבקמו ונלש םייחה ימוחת
 םירפס תקתעה תכאלמ רשאכ ,הנש 550 ינפל היה ךכ אל
 תאצמה לש רופיסה .תבכרומו הכורא המישמ התיה
 רופיס אוה ,הפוריא יבחרב היגולונכטה תצפהו סופדה
 םייתוברת םייוניש דצל תיגולונכט תוחתפתה לש
.םיבחרנ םייתרבחו

 גרבנטוג ףגא ךותמ קלח הווהמ ,גרבנטוג - עדימה זכרמ
 היגולונכט עדמל ילאוטריווה קראפה תרגסמב לעופה
 : םיאשונ רפסמב דקמתמ הז עדימ זכרמ .תוברתו
 רשא םימרוגה תקידב ,סופדה תליחת לש הפוקתה
 האצמהה לש הקינכטה יהמ ,האצמהה תחלצהל ואיבה
 ייח תא התניש סופדה תאצמה םאה .היתועפשהו
 חורמ עבנ סופדה תאצמהל ףחדה וא ,?הפוקתה
.ררבל הסנמ עדימה זכרמ הז גוסמ תולאש ?הפוקתה
:םיישאר םירעש השולש ףגאל

.סופדה תיגולונכט .1
.הפוקת התואב םייחה לע סופדה לש תועפשהה .2
.סופדה יצולח .3

 יפואה ,יראניל ונניא עדימה זכרמב טוטישה
 תונבל דימלת לכל רשפאמ עדימה לש יטסקטרפיהה
 תא דמליו ריכי וכרד רשא ישיא הריקח לולסמ ומצעל
 חרכהב אל .רחב םהב םימוחתה תא וא ,עדימה לולכמ
 םידימלתו ,ףגאב רשא עדימה לכל ףשחיי דימלת לכ
 םינינעמה םיאשונה ירהש ,םינוש םיקלחב וזכרתי םינוש
 .רחאה תא םינינעמ חרכהב םניא דחא דימלת

 םיפדל םירושיק םלוכלו ,טסקטרפיה יפד םה עדימה יפד
 ךותל קוניז תדוקנ שמשל לוכי ףד לכ ,ךכל יא .םירחא
 תוישאר תוסינכ רפסמ שי ,תאז םע .עדימה לולכמ
: טווינ יכרד תושמשמה

 לש יגולונכטה טביהל תרשקמה םייומידה תפמ .1
 זכרמ לש תיבה ףדב תמקוממ הפמה ,סופדה תאצמה
.עדימה
.םינינעה ןכות .2
 תוחתפתהב ךרד ינבא תמקוממ וילע רשא ןמזה ריצ .3
.סופדה

 תויוליעפ ,תיביטקארטניא הדבעמ ליכמ עדימה זכרמ
 תיביטקארטניאה הדבעמב .ןויד תוצובקו ,הדימל
 ןיבש םיסחיה תא ןחובו רקוח ,הסנתמ דימלתה
 ויד ,ריינ :ןוגכ ,סופדל םישורדה םינושה םירמוחה
 שקבתמ דימלתה ןוידה תוצובקב .תויתואל תכתמו
 תאצמהל םירושקה םינוש םיאשונ לע העד עיבהל
.היתועפשהו סופדה

 קינעי גרבנטוג - עדימה זכרמב רויסש הוקת ונחנא
 םג ול עייסיו ,סופדה תוחתפתה לע בר עדימ דימלתל
.היגולונכטהו תוברתה ןיב םיקודהה םירשקה תא ריכהל
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum