1998 ינויל 15 : ןוכדע ךיראת

הרומל הלימ / דימלתל הלימ תוידומיל תויוליעפ : ןוידל םיאשונ היפרגוילבוו

תודות
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum