תפסונ האירקל תורפס


 .סופדה תודלותב םיקסוע םיטעמ םיירבע םירפס קר ונרעצ

 רבפ לש םרפס .םייזעול םירפס הבורב תללוכ וז המישר ןכל
 רתונ ,תיתפרצב הנושארל עיפוהש "רפסה תעפוה" ןאטרמו
 ,הפוריאב סופדה תאצמה לע רתויב ףיקמהו יסיסבה רפסה
 םוגרתב םג עיפוה רפסה .היתועפשהו התוחתפתה ,היתוביס
:תילגנאל

,Lucien Febre, Henri Jean Martin The Coming of the Book, 1984
:ב תאצמנ סופדה לש הירוטסיהה לע תפסונ הריקס
,S.H. Steinberg Five Hundred Years of Printing, 2nd ed, 1961
רשפא סופדה לש היגולונכטהו סופדה תישאר לש בוט רואת :ב אוצמל
,George W. Williams The Craft of Printing and the Publication of Shakespeare's Work, 1985
סופדה תועפשה לע הבתכ ,ןיטשנזיא טבזילא :המכסה דימת אל םא םג בר ןינע ררוע סרכה בע הרפס
,Elizabeth L. Eisenstein The Printing Press as an Agent of Change, 1979
:הרפס לש רתוי תירלופופו תרצוקמ הסרג הבתכ ןיטשנזיא
,Elizabeth L. Eisenstein The Printing Revolution in Early Modern Europe, 1983
אצמנ ללוח סופדהש םייונישהו סופדה תישאר לע קרפ :לצא
.םילגמה ,ןייטשרוב לאינד
:אוה סופדה תועפשהל קרפ שידקמש רפס דוע
1985 ,םוקיה הנתשה וב םויה ,קרוב סמי'ג
םיפד לש הילימיסקפ יקתעה םיגיצמ םיבר םירפס ןיבמ .הירחאו ,סופדה תפוקת תישארמ םיספדומ :טלוב הלאה םירפסה
Art of the Printed Book, 1455-1955
:ב םיאצמנ םיירבע םירפס לש םיפד
ירבעה סופדה תכאלמל רצוא 1968 ,הרשע שמחה האמב הנושארה