: תווצה ישנא

.יגולונכטו יעדמ ךוניחל זכרמה להנמ - ןח דוד 'פורפ .עדי תיגולונכטל הדבעמה להנמ - רסודוימ דוד 'רד ."ןיימעד" - טקייורפה תלהנמ - ןרוא ליגיבא 'רד .טקייורפה תזכרמ - בהל ילרוא : חותיפהו רקחמה תצובק ןרוא ליגיבא 'רד רסודוימ דוד 'רד תימע ליג 'רד בהל ילרוא ץיוורוה יי'ג ריצק לואש .ןורפע םרו רמרק לקיימ - דמימ-תלת בוציע .ןורפע םר - דמימ-וד בוציע
: ידי-לע וכמתנ הז רתאב םינוש םיביכרמ לש חותפהו ןונכתה .טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ .ביבא-לת תטיסרבינוא ,יגולונכטו יעדמ ךוניחל זכרמהו

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum