םכיכרד תא אוצמל דציכ לע םילימ המכ

גרבנטוג ףגאב


!םולש ,םידימלת

לעופה גרבנטוג ףגא ךותמ קלח הווהמ ,הז עדימ זכרמ .תוברתו היגלונכט ,עדמל ילאוטריווה קראפה תרגסמב
היתועפשה לעו סופדה תאצמהב קסוע עדימה זכרמ האמה ףוס תארקל ,םויכ .הפוקת התואב םייחה לע םיספדומה םירפסה יכ הנבהב ישוק םייק ,םירשעה .בותכו אורק ועדי םלוכ אל יכו ללכה תלחנ ויה אל תא הכפה םירפסה תספדה ,סופדה תאצמה תובקעב .ימוי-םוי ךרצמל רפסה ונא ,רפסה םלוע םע תורכההו ברה שומשה רחאל ,םויה ךלהמב .(הבישח ילבמ טעמכ) וב שמתשהל דציכ םיעדוי ,ןורחאל דעו ןושארה ףדהמ םיארוק ונא ,רפסב האירקה .םייוסמ קרפל םינווכמ ונלש תיבה ירועיש ןכ םא אלא תובקעב ישוק אלל תעצבתמ םייוסמה קרפה תאיצמ .םיאתמה ףדה רחא שופיחה

ייח לש ילרגטיא קלחל םישענ טנרטניאהו בשחמה ,םויכ םיאצומ ונא תובורק םיתעל ,תאז לכבו .ונלש םוי-םויה ,טנרטניאה ירתא יבחרב דוביאל םיכלוה ונמצע תא רוזעל ידכ .דקוממו םייוסמ אשונ תאיצמב םישקתמו עונמל ידכו ,םכתא ןיינעמ רשא עדימה תא אוצמל םכל .ריכהל יוצרש םילכ רפסמ שי ,דוביאל םכתכילה תא רפסמ ליכמ הזה ספה .טווינ ספ ואצמת ףד לכ תיתחתב : עיגהל ולכות הלא םירותפכ תועצמאב .םירותפכ .ילאוטריווה ןואזומה לש תיבה ףד - ןיימעד .ץעויל ראוד תחילש - ינורטקלא ראוד לש יגולונכטה טביהל תרשקמה - םייומידה תפמ זכרמ לש תיבה ףדב תמקוממ הפמה ,סופדה תאצמה .גרבנטוג ףגא לש עדימה .םינינעה ןכות - סקדניא תוחתפתהב ךרד ינבא תומקוממ וילע רשא - ןמזה ריצ .סופדה יפד ןיב םכיכרד טוונל תנמ לע הלא םירותפכב ורזעה .רתאה .תונומתו טסקט םרקיעש ,עדימ יפד ליכמ הז ףגא תונוכת ןוחבל ולכות הב רשא תיביטקארטניא הדבעמ .וידה וא ,הקוציה תואה ןוגכ סופדה יביכרמ לש תונוש ,םהילא םירשוקמה עדימה יפד ךרד הדבעמל עיגהל ןתינ םינוידה תמיב .עדימה זכרמ לש תיבה ףד תועצמאב וא לע העד עיבהל םתא םילוכי םשו םכתושרל תדמוע תמיב לא םיעיגמ ,הזה הרקמב םג .תמייוסמ הלאש .תיבה ףד תועצמאב וא ,םיפדה ךרד םינוידה םגו ,רסמנש עדימה םג - רורב היהי לכהש ונלדתשה דימת ולכות ,רורב ונניא והשמ תאז לכב םא .טווינה אצמנ ראודל רושיק .ינורטקלאה ראודב ונילא רשקתהל .טווינה ספב
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum