עורא

טווינ
ןמז יפל

לבבמ תומודקה תופמה
ברעמב ורמתשהש

ס"הנפל 4000~

ןעוט סרוגתיפ
רודכ איה ץראה יכ

ס"הנפל 530~

רפס רצי סויטאקה
םלועה לע ןושאר

ס"הנפל 500

םינווי םינעדמ
ץראה רודכ תא םיקלחמ
םיירטמיס םיווק תרזעב

ס"הנפל 4 - ה האמה

ןוטלפא

ס"הנפל 347 - 429

וטסירא

ס"הנפל 322 - 384 ס"הנפל 322 - 384 ס"הנפל 322 - 384

סונודיסופ

ס"הנפל 51 - 135

סנתסוטרא

ס"הנפל 195 - 276~ ס"הנפל 195 - 276~

וברטס

הריפסל19 - ס"הנפל 64 הריפסל19 - ס"הנפל 64

הקנס

1 - ה האמה

ימלת

2 - ה האמה

יכ ןעוט היליבסמ סורודיסיא
חרזמב אצמנ ןדע ןג

8 - ה האמה

ורפס תא בתוכ ידועסמ לא
תורכמו בהזה ינג"
"תורקי םינבא

10 - ה האמה 10 - ה האמה

לע בתוכ יסירדא
סוניקואה תייצח

12 - ה האמה

בתכמ עיפומ הפוריאב
ןנחוי רמוכה תאמ ףיוזמ

12 - ה האמה

ימואלניבה רחסמב לודיג לח

12 - ה האמה

היליציס תא םישבוכ םינמרונה
הפוריא ןופצב ונבנש תוניפסו
ןוכיתה םיב תוגילפמ

12 - ה האמה

ןפצמב ושמתשה הפוריאב יכ עודי

1187

ברע תוצראב יכ עודי
ןפצמב ושמתשה

1220

ולופ וקרמ

1324 - 1254

ורפס תא בתוכ דווילוהמ ןו'ג
"(יצראה) לגלגה לע רקחמ"

13 - ה האמה

יקמעמל תואצוי תוחלשמ
ותכלממ תא שפחל היסא
ןנחוי רמוכה לש

13 - ה האמה

ןויטנזיבב םינווי םידמולמ
תופמה תא םירזחשמ
ימלת ןיכהש

13 - ה האמה

השמ ןב הדוהי 'רו גייצ 'ר
תא םירבחמ ןהכה
םייניסנופלאה תוחולה

13 - ה האמה

היצנוב אצמוה לוחה ןועש

13 - ה האמה

ןוקיב ר'גור

1292 - 1214

ייא'ד רייפ

1429 - 1350

תא ןיכמ שקשרק םהרבא
ינאלטקה סלטאה

1375

רוביח בתוכ ליודנמ ןו'ג
"ליוודנמ תועסמ" םשב ינוימד

14 - ה האמה

םילגוטרופל עייסמ שקשרק הדוהי
תוחולו תופמ ןיכהל
םיימונורטסא

14 - ה האמה

הקירנה ךיסנה

1460 - 1396

"היפרגואיג" ימלת לש ורפס
תיניטלל םגרות

1410

םיעיגמ םילגוטרופה
רוד'זוב ףכל

1434

תא תוולמ לוורק תוניפס
ילגוטרופה הקירנה לש ועסמ
רי'גנט לש ימי שוביכל

1437

םע לוורק תוניפס
םינבנ םיעבורמ םישרפמ
הידנוגרוב טילשל

1439 - 1438

םיעיגמ םילגוטרופה
וקנלב ףכל

1441

םיעיגמ םילגוטרופה
הדרו ףכל

1444

דלונ סובמולוק

1451~

דע םיעיגמ םילגוטרופה
םויה לש הנואל הרייס

1455

עודיש הנושארה םעפה -
שומיש לע תואדווב
טארדווקב

1460

ךרואל םימירדמ םילגוטרופה
מ"ק 3,000 - מ רתוי
תיברעמה הקירפא יפוח לש

1469

ייא'ד רייפ לש ורפס
ספדומ

1471

בתכמ חלוש ילנאקסוט
לגוטרופ ךלמל הפמו
הברעמ הגלפה לע

1474

תעיבטמ לצינ סובמולוק
ילגוטרופ ףוחב ותיינוא

1476

"היפרגואיג" ימלת לש ורפס
הנושארל ספדוה

1477

ותחפשמו סובמולוק
הרידמל םירבוע

1480

ילנאקסוט םע בתכתמ סובמולוק

1481 - 1480

םיעיגמ םילגוטרופה
וגנוקה רהנ ךפשל

1482

לגוטרופ ךלמל עיצמ סובמולוק
ברעממ ודוהל גילפהל

1484

תא םירבוע םילגוטרופה
הבוטה הווקתה ףכ

1487

ורפ ,ילגוטרופה לגרמה
ודוהמ רזוח ההליבק הד
ועסמ לע חוודמו

1490

הדנרג שוביכ

1492

תמלשהל ןורחא םוי
דרפס ידוהי שורג

1492 טסוגוא 2

3 שארב גילפמ סובמולוק
םיירנאקה םייאל תוינוא

1492 טסוגוא 3

ודוהל הברעמ גילפמ סובמולוק

1492 רבמטפס 6

הטניפ הינואב חלמ
השבי הנושארל האור

1492 רבוטקוא 12

דרפסל רזוח סובמולוק
ןושארה ועסממ

1493 ראוני6

ילגוטרופה המג הד וקסו
ודוהב תחנ

1498

םיפוחה תא רקוח י'צופסו וגירמא
תימורדה הקירמא לש םייחרזמה

1499 1501

תמ סובמולוק

1504

ףיקהל אצוי ילגוטרופה ןלגמ
דרפס ךלמ תורשב םלועה תא

1519

פוקסור'ג ןפצמ אצמוה

1908