א"סשת - תויונמאל הטלוקפה ןועידי


םיניינעה ןכות

Yedion 2000/1
םינועידיל יללכ אובמ
םידיקפת יאשונ
יללכ עדימ
םיראת
הטלוקפה ןונקת
םיטקייורפו תויומלתשהל הדיחיה
ןורטאתה תונמאל גוחה
תועש תכרעמ    
היזיוולטלו עונלוקל גוחה
תועש תכרעמ    
תונמאה תודלותל גוחה
תועש תכרעמ    
היגולוקיזומל גוחה
תועש תכרעמ    
היגולואיזומ ידומיל
תועש תכרעמ    
תולכירדאל ס"היב
תועש תכרעמ    
הקיזומל הימדקאה
תועש תכרעמ    
תויונמאב תימוחת-ברה תינכותה
תועש תכרעמ    
םימדקתמ םיראתל השרדמה
תועש תכרעמ    
תויונמאל הטלוקפב הריחב ירועיש תביטח
תועש תכרעמ    
תוניחב חול
םיאצמנ םינכדועמ םיכיראת :הרעה)
(גוחה לש "תועש תכרעמ"ב
תופש תארוהל הדיחיה

 

.  Acrobat Reader תנכות תא ןיקתהל שי   pdf יצבקב היפצל