ךרד ינבא - ביבא לת תטיסרבינוא
לפסה ינב תאמ

תונומתב הטיסרבינואה תודלות

לודיגמ אצוי לעופ היה הז .םישולשה תונשב רבכ שגרוה ביבא לתב הטיסרבינואב ךרוצה
,וז הפוקתב ריעה שאר .ההובג הלכשהב הלש ךרוצהו ףוחה רושימב הייסולכואה
.םינווגמו םינוש םימוחתב תוינוכית לע תורגסמ לש ןתמקה תא דדוע ,ףוגנזיד ריאמ

יגולויבה ןוכמה : יטירבה טדנמה תפוקתב ביבא לתב ולעפ םיינוכית לע תודסומ השולש
םש לע הקיסומל תילארשיה הימדקאהו הלכלכלו טפשמל הובגה רפסה תיב ,יגוגדפ
.ןיבור לאומס

ודודיעו ותכימתב 1931 תנשב ןילוגרמ עשוהי ידי לע םקוה יגוגדפ יגולויבה ןוכמה
יעדמל םירומ רישכהל התייה ןוכמה תרטמ .ביבא לת תייריע שאר ,ףוגנזיד ריאמ לש
ןשי ףירצב לעפ ןוכמה .ץראה תעידיל הייסולכוא ללכו םידימלת ברקל ,עבטה
בוחרב םנוד יעבר תשולש לש חטשבו (ביבא לתב ןושארה תסנכה תיבכ םדוק שמישש)
.ביבא לתב 12 יולה הדוהי
וכרע ןוכמה ישנא .םידימלת יפלא תורשעו םירומ יפלא וב ומלתשה ומויק תונש 22 ךשמב
לש וזוכירב יגולואוז רקחמ לע היה שגדה רשאכ ,ץראה תוניפ לכ תא ורקחו םילויט
םקוה 1940 תנשב .לילג בקעי ר"ד לש וזוכירב ינטוב רקחמו ןוסלדנמ ךירנייה ר"ד
."המיבה" ןורטאת תיב דיל ינטוב ןג

וגוסמ ןושארה דסומל היהו 1935 תנשב םקוה הלכלכלו טפשמל הובגה רפסה תיב
.ויז ןימינבו ןוסרזל סקמ ,טטשנזייא לאומש ,(ןאקד) ןייטשקיד לאיטלפ ויה וימזוי .ץראב
התייה רפסה תיב תרטמ .ףוגנזיד ריאמ ביבא לת תייריע שאר רבח םהילא
ידוהיה םעל ימואלה תיבה תמקה ךילהתב ובלתשיש םינטפשמו הלכלכ ישנא רישכהל
.לארשי ץראב

.תימדקא תואישנו הטלוקפ תצעומ ,תימדקא תוריכזמ םע ימדקא דסומכ לעפ רפסה תיב
ביבא לתב ןושארה דסומל היה ךכבו ילהנמ ףוג םקוה םדיצל
,םיטפשמ :תוטלוקפ ערבא דסומה ללכ םינשה ךשמב .יאטיסרבינוא דסומכ ןגרואמה
.ןובשח תייארו םיקסע להנמו הנידמה יעדמ ,הלכלכ
.הלכלכ ישנאו םינטפשמ יפלא דסומה רישכה תיאמצעה ותוליעפ תונש ךשמב

ןיינב אוה ,רפסה תיב לש עבקה ןכשמל הניפה ןבא התרונ 1955 תנשב
הטיסרבינואל ,ביבא לת תייריע ידי לע םדוק דוע דעויש חטש לע ,ץיבובורט
.סופמקב ןושארה ןיינבל היה ,1959 תנשב ,ותמלשה םע .הדיתע


תילט השמ :םוליצ 1955 ,ןופצמ טבמב ותיינבב ץיבובורט ןיינב

םינוכמה" םע הלכלכלו טפשמל הובגה רפסה תיב תא דחאל ןויסנ היה 1956 תנשב
תאו (יגולויבה ןוכמה לש וכשמה) עבטה יעדמל ןוכמה תא וללכש ,"םייאטיסרבינואה
הובגה רפסה תיב לש ומש הנוש הז תובקעב .לשכנ הז ןויסנ .לארשי תוברתל ןוכמה
."הלכלכלו טפשמל הובגה רפסה תיב - ביבא לת תטיסרבינוא"ל הלכלכלו טפשמל

הטיסרבינואה תושרל הלכלכלו טפשמל הובגה רפסה תיב רבעוה 1959 תנשב
תא הלהינ תירבעה הטיסרבינואה ."ביבא לתב החולש"ל ךפהו םילשוריב תירבעה
הטלוקפכ ביבא לת תטיסרבינואב "החולשה" הבלוש וז הנשב ,1965 תנש דע החולשה
.ןמכוב הרשו רזעילא םש לע םיטפשמל

ןיבור לאומס םש לע הקיסומל תילארשיה הימדקאה
הימדקאה התייה טדנמה תפוקתב ביבא לתב חתפנ רשא ישילשה ינוכית-לעה דסומה
ןדע 'פורפ ןלויוהו ןיחלמה ידי לע 1946 תנשב ביבא לתב המקוה הימדקאה .הקיסומל
'פורפ ידי לע ףלחוה תע ,1951 תנש דע התוא להינ רשא ,הציניו ולסל ר"דו שוטרפ
דרנואיל יאקירמאה ןיחלמהו חצנמה היה הימדקאה לש דובכה אישנ .שוטרפ
תא הייריעה לש ךוניחה תקלחמ להנמ ,ןיול לואש ר"ד םזי 1959 תנשב .ןייטשנרב
ןיינבל םיפסכה תא ןיבור לאומס םרת הנש התואב .הטיסרבינואב הימדקאה בוליש
.ומש לע תארקנ איהו הימדקאה


םייאטיסרבינואה םינוכמה :ביבא לתב הטיסרבינוא תארקל
,ןונבל םייח היה ,הנידמה תמקה םע ,ביבא לתב תיאטיסרבינוא תרגסמ תמקהל םזויהו ףחודה
.1953 - 1959 םינשה ןיב ריעה שאר ןכמ רחאלו םישימחה תונש תליחתב הייריעה שאר ןגס

levanon
םידומילה תנש תחיתפ סקטב םאונ ,ןונבל םייח רמ ,ביבא לת ריעה שאר
.1953 רבמצדב 1 ,עבטה יעדמל יאטיסרבינואה ןוכמב הנושארה


ןיב חוכיווה .הטיסרבינוא דוע תמקהב יתכלממה ךרוצל רשאב תועד יקוליח ויה הפוקת התואב
לש ויוביגב .ןונבל םייח תא עיתרה אל הז םלוא ,תונותעה יבג לעמ להנתה םיללושל םידדצמה
.יאטיסרבינוא ןוכמל יגוגדפ-יגולויבה ןוכמה תכיפהל רותחל לחה אוה ,חקור לארשי ,זאד ריעה שאר
ונחבש ,הנשמ תודעוול הקלחנ הצעומה .הטיסרבינואה ןעמל תירוביצ הצעומ המקוה ותמזויב
הטיסרבינואה לש ןגראמהו ןנכתמה ,להנמה .הטיסרבינואה תמקהל םיעגונה םינוש םיטבה
םידרפנ םינוכמ תמקה לש תיתגרדהה הסיפתב דדיצ אוה .ןמלהמ לארשי ר"ד היה תדעוימה
.םתלשבה םע הלודג תחא תכסמל םתרישקו םינוש עדמ יחטשב
יגולויבה ןוכמה תא ךופהל ופי-ביבא לת תיריע תצעומ הטילחה 1953 טסוגוא 16 -ב
ויה ."הדיתעה הטיסרבינואה לש ןיערגה היהי"ש ןושארה יאטיסרבינואה ןוכמל יגוגדפ
.תואר קיחרמ ןוזחל יוטיב םגו תגייוסמ יתלב תוירחא תליטנ תאזה הצימאה הטלחהב

invitation


תנש ,ביבא לת םורדב רשא ,ריבכ ובאב שדח סופמקב החתפנ 1953 רבמצדב 1 -ב
לש ותושארב "עבטה יעדמל יאטיסרבינואה ןוכמה" לש ,ד"ישת ,הנושארה םידומילה
לבוי רובעכ חתפתהש המב םידימלת 24 ודמיל םירומ 16 .ןוסלדנמ ךירנייה 'פורפ
.ץראב הלודגה הטיסרבינואל םינש

תוברתל יאטיסרבינואה ןוכמה ,םינוכמ ינש דוע לש םתמקהב לחוה ךכ לע ףסונ
רשא הובג ךוניחל ןוכמהו (1954) ו"טשת תנשב ,הנש רובעכ חתפנ רשא ,לארשי
.לארשי תוברתל ןוכמהמ קלחכ (1957) ז"ישת םידומילה תנשב חתפנ
.תירבה תוצראמ עיגהש, תרפא לארשי 'פורפ היה לארשי תוברתל ןוכמה שאר

Efrat
תרפא לארשי 'פורפ

.הרכהו תובחרתה ,סוסיב לש ךילהתב םייאטיסרבינואה םינוכמה ויה תונושארה םינשב
,םירומ תווצ שבגתה ,תושדח דומיל תוינכת וחתפנ ,תיאטיסרבינואה היירפסה המקוה
יאטיסרבינוא להנימ שבגתהו דויצ שכרנ .ריבכ ובאבש רתאב תותיכו תודבעמ ומקוה
םידומילה תנשב .סופמקל ידיתע םוקמכ ביבא תמרב חטשה עבקנ ןכ ומכ .ףתושמ
.םידימלת 274 םינוכמב ודמל (1956-1955) ז"טשת


הטיסרבינואל םינוכממ
לת לש הטיסרבינואה" תמקה לע זרכוה 1956 ינויב 6 -ב .הנפמ תנש התייה 1956 תנש
.הלכלכלו טפשמל הובגה רפסה תיבמו םייאטיסרבינואה םינוכמהמ בכרותש "ביבא
ביבא לת תטיסרבינוא :בישהל ןיא השענה תא לבא ,לעופה לא ףוסבל אצי אל בולישה
.תמייק הדבועל הכפה
.ביבא לת תטיסרבינוא לש ןושארה רוטקרל תרפא לארשי 'פורפ הנומ 1956 יאמב
םכרד תא ואצמ אלש םיבר םהמ ,הטיסרבינואב דמלל ולחה םישדח םירומ
אוהו ימדקאה ריכזמל יאברבר בקעי הנומ הנש התוא ףוסב .תירבעה הטיסרבינואב
.הטיסרבינואב םויה דע םייקה ,ימדקאה להנימה תא םיקה

ןוילעה ימדקאה ףוגה תויהל הרומא התייה רשא תימדקא הצעומ המקוה 1958 רבוטקואב
היה אוהו "לעופה דעוה" ארקנש םינמאנ רבח ןיעמ םקוה הנש רובעכ .הטיסרבינואה לש
הלהנה המקוהו טארוטקרה אוהש להנמ דעו םקוה .דסומה לש ןוילעה ףוגה השעמל
ךרדל הטיסרבינואה תא ךילוהל ודעונ הלא תודסומ העברא .תיביטרטסינימדא
'פורפ .להנמה דעוה שאר בשויו רוטקרכ הנומ קוטשפולק דרפלא 'פורפ .תיאמצע
.ביבא לת תטיסרבינוא לש דובכ אישנכ רחבנ תרפא

רשל ןבא אבא לשו (1959) ופי - ביבא לת תייריע תושארל רימנ יכדרמ לש םתריחב
.ביבא לת תטיסרבינוא לש תוססבתהה ךילהת תליחת תא ורשיב ,ךוניחה

.ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע הטיסרבינואה לש הרכהה ךילהת לחה 1960 תנשב
ןתמל רכוה היגולויבורקימ - ףסונ גוח וליאו ,ןושאר ראות ןתמ ךרוצל ורכוה םיגוח השיש
.ינש ראות
הדעו ריעה שאר ןנוכ ,יאמצע דסומל הטיסרבינואה תא ךופהל המגמהמ קלחכ
.תרש השמ, רבעשל הלשממה שאר לש ותושארב תירוביצ
לע ץילמהלו ,ופי-ביבא לתב ההובג הלכשהל תודסומה בצמ תא קודבל היה הדעווה לע
הטיסרבינואה םע רשקה תא קודבל ןכו הובגה ךוניחה חותיפל םיעצמאו םיכרד
- לתב תיאמצע הטיסרבינואב ךרוצ שיש התייה הדעווה לש תירקיעה התנקסמ .תירבעה
.תירבעה הטיסרבינואל התקיזבו הטיסרבינואה הנבמב וקסע תופסונ תונקסמ .ביבא

דסומל הטיסרבינואה לש התכיפהל תיתועמשמ ךרד ןבא ויה תרש תדעו תוצלמה
היכמות ,הטיסרבינואה ישאר .תימדקא הניחבמו תילהנימ הניחבמ יולת יתלבו יאמצע
החנמ וק ושמיש היתונקסמ .םכרד תקדיצל החכוה הלא תוצלמהב ואר הימיקמו
.דחאכ םיילהנימהו םיימדקאה - םיחטשה לכב הטיסרבינואה לש היתולועפל

ןיינב זא הללכ רשא ,ביבא תמרב השדחה הירקה תא חתפל הלחה ופי-ביבא לת תייריע
.תירבעה הטיסרבינואה לש ביבא לתב החולשה לש ץיבובורט ןינב אוה אולה ,דיחיו דחא

הקיזיפל ןיינבה תמקהל המורת הנתינ רקנש הירא ליטסקטה ןיישעת לש ונובזיעמ
הירקל בא תינכת םילשה רבוקטיו רנרו טקטיכראה .השדחה הירקב הימיכו
,תימדקאה הניחבהמ שורדה לכ תא הכותב תללוכ רשא תינרדומו תזכורמ ,תללכושמ
.תיתקוזחת-תיקשמהו תילהנימה

ודמל 1962 תנשב .רקחמ ינוכמ ומקוהו תושדח תוקלחמ וחתפנ םינש ןתוא לכ
- דיתעל ,"תואנכטל רפסה תיב" םקוה הנש התואב .םידימלת 1446 הטיסרבינואב
,תרש תדעו תונקסממ הרישי תוחתפתהכ .ףוהרייאמ םש לע םיאסדנהל רפסה תיב
:םשב תירוביצ הרבחכ הטיסרבינואה המשרנ
."ופי-ביבא-לת תיריע לש הדוסימ ביבא לת תטיסרבינוא"

,האופרב ךשמה ידומילל הטלוקפה הדסונ רשאכ תפסונ ךרד תצירפ התייה 1963 תנשב
. רלקאס םש לע האופרל רפסה תיב לש ותליחת איה

לש הסוסיבל לוכמ רתוי םרתש םדאה םע תורשקתהה תליחת םג התייה 1963 תנש
שמישו וקיסקמו תירבה תוצראב ילכלכ םזיו ןיישעת היה זייו 'ס גרו'ג ר"ד .הטיסרבינואה
רימנ יכדרמ .1962 תנש דע תירבעה הטיסרבינואה לש םינמאנה רבח שאר בשוי
.הנעמל ותוא סייגל חילצהו הטיסרבינואב רוקיבל זייו 'ס ר"ד תא איבה


הטיסרבינואה םגד תנומת די לע זייו 'ס ר"ד

.ביבא לת תטיסרבינוא אישנל זייו ר"ד רתכוה 1963 רבמבונב 3 םויב

יניינע תא םדקל תורשפאה ול הנתינו תופיקמ ויה זייו ר"דל ונתינש אישנה תויוכמס
התוא גציי ,הטיסרבינואה שארב דמע אוה .ילהנימה חטשבו ימדקאה חטשב דסומה
ר"ד לש םיפנעה וירשק .היביצקת תגשהלו החותיפל תולועפה תא םאית ,ץוח יפלכ
ימצע ןוחטיב חיפהל חילצה אוה .דסומל סכנ ויה הנידמה ישאר םע ותודידיו זייו
לשב תורוצע ויהש תושדח תומזויל םיכרד ץרפו הטיסרבינואה ישנא ברקב
ךרוצה םצע רבדב חוכיווה ץק תא הנמיס ותנוהכ תליחת .םיבאשמ תגשהב תולבגמ
.ופי-ביבא לתב הטיסרבינואב


.ריבכ ובא סופמקב הטיסרבינואב זייו גרו'ג לש רוקיב
1962 .רימנ יכדרמ ביבא לת ריעה שאר ודיצל


תוססבתהו תובחרתה
ידי לע הטיסרבינואה דוסיי,דחאה :םיבלש ינשב ןייפאתה דסומה לש ןושארה רושעה
הנוניכו תיאמצע ךרדל הטיסרבינואה תאצוה היה רחאה בלשה .ןונבל םייח ,ריעה שאר
,דסומה סוסיבב אטבתה ינשה רושעה .רימנ יכדרמ ריעה שאר ידי לע יאמצע ףוגכ
תאז לכ ,ביבא תמרב הירקל רבעמו תושדח תוטלוקפ תמקה ,וב הרכהה תמלשה
.זייו גרו'ג ר"ד לש וחוצינב

רשא ,הקיזיפל הקלחמה המקוה ,האופרל הטלוקפה המקוה תונושארה ותנוהכ תונשב
לע העיפשה הקלחמה .ימואלניבה רושימב תפטוש תיעדמ תוליעפ הנושארל הליבוה
םישישה תונש ףוסב ליבוהש המ ,הימונורטסאה םוחת לעו יניערגה רקחמה תוחתפתה
.ןומר הפצמב זייו סנרולפו גרו'ג םש לע םיבכוכה הפצמ לש ותמקהל

הקלחמה םע ףותישב םיימוחתניבו םישדח םימוחתב לועפל הלחה הימיכל הקלחמה
בשחמה יעדמכ םישדח םימוחת וב וללכנו בחרוה הקיטמתמה םוחת .הקיזיפל
ליבוה אוהו הטיסרבינואב ומוקמ תא סופתל לחה םינעדמ לש ינש רוד .הקיטסיטטסו
ההובג הלכשהל םירחא תודסומב זא לבוקמהמ םינושו םישדח םימוחתל דסומה תא
.ישומישה רקחמהו יעדמה רקחמה בוליש ךות ,ץראב
םינש ןתואב .ןודרוג ןושרג םש לע הרבחה יעדמל הטלוקפה המקוה 1964 תנש ףוסב
.הטיסרבינואה לגסל םיריעצ םינעדמ סייגל זייו ר"ד לעפ

,1956 זאמ םימייקה תודסומה .יוניש בייח הטיסרבינואה הנבמש תעדל חכונ זייו ר"ד
אוה ןכל .תקיודמ התייה אל םהיתויוכמס תרדגה םגו ףאש םהילאש םידעיל ומיאתה אל
ץרמב הטיסרבינואה תצעומ ידי לע רשוא רשא ,דסומה הנבמ לש שדחמ ןוגרא םזי
.1964

ןמ םירוספורפה לכמ ורקיעב בכרומה ,טאנסה היה םקוהש רתויב בושחה דסומה
תא םג ללכ טאנסה .םיכירדמהו םיצרמה ,םירבחה םירוספורפה יגיצנ ןכו ןיינמה
רוטקרה תויוכמס םג שדחמ ורדגוה ,ויתוטלחה עוציב לע תחקפמה תזכרמה הדעווה
לגסה לש תוגרדהו םייונימה ןונקת ורשוא .הטלוקפ תוצעומ ומקוהו ,םינאקידהו
.ןמפוה קחצי ר"ד ,ןושאר ל"כנמ הנומו ימדקאה
.םויה םייק אוהש יפכ הטיסרבינואה הנבמ תא זייו ר"ד עבק ךכב

ךלהמ וליבוה רימנ רמו זייו ר"ד .תינוריע הרבח הטיסרבינואה התייה תעה התוא לכ
תעכ .תיאמצע ("תינמותוע הדוגא") התומעכ ,1964 ץרמב ,המשרנ ופוסבש ףסונ
האלמ תוירחא תליטנ ךות הידבועו היסכנ לע תיבה תלעב התייה הטיסרבינואה
.הידעי תמשגהל

,ביבא תמרב הירקה תכונח סקטב ןיוצ דיקפתב זייו ר"ד לש הנושארה ותנש םויס
שאר ,ר"זש ןמלז הנידמה אישנ דמעמב ,יגיגחה סקטה .1964 רבמבונב 4 -ב םייקתהש
לש עגר היה ,םיגיהנמו םינעדמ ,םיטפוש ,תסנכ ירבח ,םירש ,לוכשא יול הלשממה
ןתמ לש ןויערה םשגוה הכלהמבש השדח הפוקת לש הליחת התייה וז .ןויצ תדוקנו תחנ
לת תטיסרבינוא .ופי-ביבא לתב תיאטיסרבינוא הירקב םיטנדוטס יפלאל הובג ךוניח
.לארשיב הובגה ךוניחב יזכרמ םרוג תויהל הכפה ביבא


1964 רבמבונ 4 ,ביבא תמרב סופמקל הטיסרבינואה תיירק תרבעה סקט

ששב םידימלת 4500 -כ הטיסרבינואב ודמל (1965-1966) ו"כשת םידומילה תנשב
הקלחמהו םיטפשמ ,האופר ,הרבחה יעדמ ,חורה יעדמ ,עבטה יעדמ :תוטלוקפ
.םירומ 500 -כ הנמ ימדקאה לגסה .(ךוניחל רפסה תיב םויכ) היגוגדפל

.םישדח םימוחתל הטיסרבינואה תא זייו ר"ד גיהנה ,םייקה תא ססבל ךרוצה ףא לע
םויה) יטאנקר ןואיל םש לע םיקסע להנימב םיכמסומל רפסה תיב חתפנ 1966 תנשב
הטלקנ ןכו ,הקירפאו ןוכיתה חרזמה רקחל חוליש ןוכמ םקוה ,(לוהינל הטלוקפה
בשחמה לעפוהו שכרנ 1969 תנשב .םיטפשמל הטלוקפל הכפהו "החולשה"
.ןושארה ינורטקלאה פוקסורקימה םג לעפוה ךכ רחא רצק ןמזו ןושארה ינורטקלאה
.תובחרתהה ידיסח ןיבו םייקה תקמעה תא םיבייחמש ימ ןיב ימינפ קבאמב הוול הז לכ
רבח תמקה תא זייו ר"ד םזי הטיסרבינואה לש יסנניפה סיסבה תא ביחרהל ידכ
ותושארב ,הנושארל סנכתה רבחה .םיקסע ישנאמו הימדקא ישנאמ בכרומה ,םינמאנה
התכז הל תירוביצה הרכההו הכימתה תא אטיב אוהו 1967 רבוטקואב ,סוקניפ 'ל לש
תחא סנכתמ אוהו הטיסרבינואה לש ןוילעה דסומה אוה םינמאנה רבח .הטיסרבינואה
.להנמה דעווה הנשה לכ ךשמב לעופ ומשב .הנשל

הצעומה םעטמ האלמ הרכה ביבא לת תטיסרבינוא הלביק 1969 רבמבונב 2 -ב
.ההובג הלכשהל הצעומה קוח יפל דיגאתל הכפהו ההובג הלכשהל

הטלוקפה :תוטלוקפ יתשל עבטה יעדמל הטלוקפה הקלוח םיעבשה תונש תליחתב
תוטלוקפה יתש וחתפנ .םיקיודמ םיעדמל הטלוקפהו זייו גרו'ג םש לע םייחה יעדמל
.תויונמאל הטלוקפהו הסדנהל הטלוקפה ,תונורחאה

אב ומוקמב .הטיסרבינואה דיגנל רחבנו אישנה דיקפתמ זייו ר"ד שרפ 1972 תנשב
ויה הטיסרבינואב .רטרק רוטקיו ידיל הרבע םינמאנה רבח תושאר .ןמאנ לבוי 'פורפ
.םידימלת 12000 -כ (1971-1970) א"לשת םידומילה תנשב , הב ודמלו תוטלוקפ 10
מעטכ ומשגה הימיקמ הינפל וביצהש םידעיהו םירשעה התנשל הטיסרבינואה העיגה 1973 תנשב
הרושב התוא ודימעה םייעדמה היגשיהו הירקב הססבתה הטיסרבינואה :םאולמב
לש םהידומיל תלחתה זאמ ופלח םינש םירשע .םלועב תואטיסרבינואה לש הנושארה
,םולח תמשגה לש םינש ויה ולא .עבטה יעדמל יאטיסרבינואה ןוכמב םידימלת 24
דסומכ ותוססבתה ףוסבלו תירוביצהו תימדקאה הרכהה תגשה ,ומויק לע קבאמ
תרימשל תושדקומו ושדקוה תואבה םינשה םישולש .ץראב לודגה ההובג הלכשהל
ביבא לת תטיסרבינוא לש הקלח תבחרהלו הארוההו רקחמה תקמעהל ,ההובגה המרה
.ידוהיה םעה ברקבו תילארשיה הרבחב יתועמשמ םרוגכ

.םידימלת ףלא 27-כ הטיסרבינואב ודמל (2003-2002) ג"סשת םידומילה תנשב

תונומתב הטיסרבינואה תודלות