תונומתב הטיסרבינואה תודלות

institutes
יולה הדוהי בוחרב יגוגדפ-יגולויבה ןוכמה
,בוריקב 1940 ,ביבא לתב
ביבא - לת תייריע ןויכרא
law

budget
לדגה
budget
ג"צרת ,יגוגדפ-יגולויבה ןוכמה לש ביצקת  לדגה
institute

map
.ידיתעה סופמקה תפמ
1954 - ד"ישת "ופי א"ת תועידי" ךותמ
abu-kabir
,ריבכ-ובאב ביבא לת לש הטיסרבינואה סופמק
1959
Trubovich
.ץיבובורט ןינבב םידומילל ןושארה םויה
4.11.1961 ,ביבא תמרב סופמקב

partosh
שוטרפ ןדע

ben-tzvi
לדגה
הניפה ןבא תא חינמ ,יבצ ןב קחצי הנידמה אישנ
1962 ,ביבא תמרב הטיסרבינואה תיירקל

abuda
לדגה
הדוגאכ ביבא לת תטיסרבינוא םושיר
7.7.1964 ,תוינמותועה תודוגאה קוח יפל
mexcico1964 ,ותיינבב תויונמאל הטלוקפל וקיסקמ ןיינב

campus-1971
1971 ,ביבא תמרב סופמקה לש ריווא םולצת