תרפא לארשי

.ביבא לת תטיסרבינוא לש דובכ אישנו ןושארה רוטקרה

ךמסומכ .תירבה תוצראל ותוריעצב רגיהו הניארקואב דלונ (1981 - 1891) תרפא לארשי
הטיסרבינואב תימש תוברתל רוספורפכו "לא תיב" תסנכה תיב לש ברכ שמיש תונברל
.ולפוב לש
היפוסוליפה לע תוסמ ןכו תירבעב תומאופ 100 מ הלעמל בתכ .ףוסוליפו ררושמ
תוריצי תירבעל םגרת ."םיכובנ הרומ"ב היפוסוליפהו םייניבה ימיב תידוהיה
.ירבע-ילגנא ןולימ רוביחב ףתוש היה ןכ ומכ .קילאיב לש תוריצי - תילגנאלו ריפסקש לש

שמשל תרפא 'פורפ ןמזוה ,1954 תנשב ,לארשי תוברתל יאטיסרבינואה ןוכמה תמקה םע
שמשל תרפא 'פורפ הנומ ,ביבא לת תטיסרבינוא תמקה םע ,1956 תנשב .ןוכמה ןקידכ
תרפא 'פורפ לביק ,רוטקרה דיקפתמ ותשירפ םע ,1959 תנשב .דסומה לש ןושארה רוטקרכ
.ביבא לת תטיסרבינוא לש דיחיהו ןושארה "דובכ אישנ" ראותה תא