זייו 'ס 'גרו'ג ר"ד

לביק אוה .1926 תנשב תירבה תוצראל רגיהו 1906 תנשב ןילופב דלונ זייו 'ס 'גרו'ג ר"ד
.רקחו דמיל הבש היבמולוק תטיסרבינואמ היגולויצוסב רוטקוד ראותו ךמסומ ראות
תוספדומ תושדח תקפהל תורבח יתש זייו ר"ד םיקה ,ולש תימדקאה הריירקל ףסונב
.וקיסקמב ריינה תיישעתב ליעפ היה ןכו ןתצפהלו
ןהבש ,"חותיפל תינקירמאה הרבחה"ו "לארשי ללכ" ידסייממ זייו היה ,ליעפ ינויצכ
.תובר םינש אישנכו שאר בשויכ תריש

רבח שאר בשוי היה אוה .לארשיב ההובג הלכשה ייחב דואמ ברועמ היה זייו ר"ד
.1962 - 1953 םינשב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש םינמאנה
רתוי בוט ביבא לת תטיסרבינוא תא תונבל לוכיש םדאהו וננמזב םילודגה םידוהיה דחא"
לש ןושארה אישנל ,1963 תנשב ,רחבנ זייו ר"ד רשאכ ןוירוג ןב דוד רמא - "רחא םדא לכמ
ביחרה אוה .דואמ הבר התייה הטיסרבינואל זייו ר"ד לש ותמורת .ביבא לת תטיסרבינוא
.הריעצה הטיסרבינואל םיפסכ סויגב קסעו ,םיריעצ םינעדמ סייג ,ימדקאה לגסה תא
דיגנכ רחבנ ,ןכמ רחאל םינש הנומש ,הטיסרבינואה תואישנמ שרפשכ
.וייח ימי לכל הטיסרבינואה

ץראב םירחא ךוניח תודסומב םג זייו ר"ד ךמת ,ביבא לת תטיסרבינואב ותוליעפ דצב
ביבא לת תטיסרבינוא .ל"וחבו לארשיב תואטיסרבינואהמ םיבר דובכ יראותב הכזו
תא םיימעפ ול הקינעה וקיסקמ תלשממ ;דובכ םשל רוטקוד ראות ותשיאלו ול הקינעה
תלשממ ;וקיסקמב עדמהו תוברתה ,הלכלכה םודיקל ותמורת לע "יקטצאה רשנה" ראות
.םיילאוטקלטניאהו םייתוברתה ויגשיה לע תוניוצמה תוא תא ול הקינעה תפרצ
.ותומב 81 ןב ,הדירולפ ,ימאימב 1987 ילויב רטפנ זייו 'ס 'גרו'ג ר"ד
טאנסה ןיינב ,םייחה יעדמל הטלוקפה םיארקנ סנרולפ ותייער םש לעו ומש לע
.ןומר הפצמב םיבכוכה הפצמו