ןונבל םייח

ךוניח לביק .ןילופ ,בוקרקב 1899 תנשב (ןייטשניול ףסוי םייח םשב) דלונ
ידוהיה דימלתה היה .תינרטסקא תורגב תניחב םילשה .הבישיבו "רדח"ב יתרוסמ
ךמסוהו ,בוקרקבש "תינוליגיה הטיסרבינוא"ב תואלקחל הטלוקפב דמלש ןושארה
."םונורגא ריני'גניא" ראותב

רבחכ שמיש .תירבעה העונתב ןכו תינויצה העונתב ליעפ היה ץראל ץוחב דוע
ןהיכ הצרא ותולע ינפלו ,היזלשו תיברעמה היצילגב תינויצה תורדתסהה לש הלהנהה
,"ירבעה רעונה תדוגא" ידסייממ היה .וז ץראב "תוברת" ר"וי ןגסכו הלש יללכה ריכזמכ
."אביקע" םשב ךכ רחא ארקנש ,יללכ ינויצ רעונ לש ןושארה ןוגראה

היסנמיגב הרומכ שמיש הליחתב .(טורמש תיבל) םירמ ותייער םע הצרא הלע 1927 תנשב
דוסיה תא חינה .םיסדרפ תעיטנל הרבח להנמכ ךכ רחא .הווקת-חתפב "םעה דחא"
םינש רפסמ .םייללכה םינויצה םידבועה תעונתל ןכו ,ץראב יללכ ינויצה רעונה תעונתל
ףתתשהו ריצ היה .ץראב םייללכה םינויצה תגלפמב יללכ ריכזמ לש דיקפתה תא אלימ
םיבר םילעפמו "רקובה" ימויה ןותיעה ידסייממ היה .ב"כו א"כ ,'כ םיינויצה םיסרגנוקב
תפוק" ,"ןוכסיחו יארשא" ,"יחרזא ןוכיש" :ןוגכ ,תיללכה תינויצה העונתה םע םירושקה
בשומה ,("תדחואמ ח"פוק"ל תיממע ח"פוק םע הדחאתהש) "םייללכה םינויצה לש םילוח
לש םייזכרמה תודסומה שארב םידמועה ןיב היה תובר םינש .'וכו "ןורשה תלצבח"
.םלועבו ץראב (תילרבילה העונתה כ"חא) תיללכה תונויצה

.הייריעה שאר ןגסכ ךכ רחא רצק ןמזו ,ביבא לת ריעה תצעומל רחבנ 1950 תנש ףוסב
היה .1959 ףוס דע ,םינש 7-כ הז דיקפתב ןהיכו הייריעה שארל רחבנ 1953 תליחתב
,"ץראה ןואיזומ" ,"תוברתה לכיה" ןוגכ םיינוריע תודסומו םילעפמ ימיקמו ידסייממ
לת ןואיזומ לש "ןייטשניבור הנלה" ןתיבו ,("הכורעתה ינג" םויכ) "חרזמה דירי" תרבח
.תונמאל ביבא

ותויהב דוע .ביבא לת תטיסרבינוא דוסיי התייה הייריעה שארכ ותנוהכ לש תרתוכה תלוג
-ךיש לש רכרוכה תעבג דועיי לע םיינשה וטילחה ,חקור לארשי הייריעה שאר לש ונגס
הייריעה תצעומב ריבעה הייריעה שאר דיקפתל ותסינכ םע דימ .ידיתע סופמקל סינומ
יאטיסרבינואה ןוכמה חתפנ 1953 רבמצדב .ביבא לתב הטיסרבינוא תמקה לע הטלחה
םקוה ךכ רחא הנש .1954 ראוניב ריבכ-ובא םחתמב ולחה וב םידומילהש ,עבטה יעדמל
לת תטיסרבינואל םינוכמה ודחוא 1956 ב .לארשי תוברתל ,ינשה יאטיסרבינואה ןוכמה
סופמקב ןושארה ןינבל הניפה ןבא החנוה ותנוהכ ןמזב .תוטלוקפ עברא הבו ,ביבא
תא חפטל ךישמה הייריעה שארכ ותנוהכ םויס רחאל םג .ביבא תמרבש הטיסרבינואה
רקחל ןוכמה" תמקה תא םזי תידוהיה תונכוסה תלהנה רבח ותויהב .הטיסרבינואה
"תרש תדעו" ירבח תשולשמ דחא היה ןכו ,הטיסרבינואב "ןמצייו םייח ר"ד ש"ע תונויצה
.הטיסרבינואל הרכה ןתמ לע ההובג הלכשהל הצעומה ינפל הצילמהש

הרבסהל תוקלחמה שארב דמעו תידוהיה תונכוסה תלהנה רבח היה 1968-1960 םינשב
הרבחה שאר בשויכ המעטמ ,שמיש תונכוסה תלהנהמ ותשירפ רחאל .הלש ץוח יסחיו
םג ליעפ היה ."םחש"ו "תורוקמ" תורבחה תלהנה רבחו "אזאפ" תובשייתהל
ותייער תא וירחא חינה .1986 ב ותריטפל דע ,םינוש םיילאיצוסו םייתוברת תודסומב
.םינב ינשו (1992 ב הרטפנ) םירמ