קורסי החוג ללשון העברית והלשונות השמיות בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

שנה א'

שיעורי חובה - מסגרת 120

מיומנויות - מסגרת 121

שנה ב'

שיעורי חובה - מסגרת 122

לימודי עזר - מסגרת 123

שנה ג'

שיעורי חובה - מסגרת 124

לימודי עזר - מסגרת 123

סמינריונים - מסגרת 126

לימודי התואר השני - מסגרת 620

המחלקה ללשונות שמיות

עריכה לשונית - מסגרת 620

לימודי השלמות - מסגרת 621

שנה א'
שיעורי חובה - מסגרת 120
0614.1108.01הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן326
0614.1108.02הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן326
0614.1109.01הלשון העברית לתקופותיה
גב' רעיה חזוןסמ' א'תרגילג'12-10רוזנברג107
0614.1109.02הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' א'תרגילד'16-14רוזנברג107
0614.1109.03הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'תרגילב'14-12רוזנברג206
0614.1109.04הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' ב'תרגילה'16-14רוזנברג107
0624.1513.01מבוא ללשונות השמיות
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' א'שיעורא'16-14רוזנברג102
0624.1513.02מבוא ללשונות השמיות
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' ב'שיעורא'16-14רוזנברג102
0614.2893.01הדרכה ביבליוגרפית
גב' רעיה חזוןסמ' א'שו"תג'14-12רוזנברג107
0614.2893.02הדרכה ביבליוגרפית
מר שי היימנססמ' ב'שו"תג'12-10רוזנברג105
0614.1255.01מושגי יסוד במדע הלשון א'
ד"ר עמנואל אלוןסמ' ב'שיעורא'14-12רוזנברג106
0614.2143.01סמנטיקה שנה א'
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורד'12-10רוזנברג001
מיומנויות - מסגרת 121
0614.1310.01יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמברסמ' א'שיעורב'10-8רוזנברג107
ד'10-8רוזנברג107
0614.1310.02יסודות הדקדוק
גב' רעיה חזוןסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג107
ד'12-10רוזנברג107
0614.1310.03יסודות הדקדוק
גב' רעיה חזוןסמ' א'שיעורא'14-12רוזנברג107
ד'14-12רוזנברג107
0614.1310.04יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורב'12-10רוזנברג107
ד'14-12רוזנברג107
0614.1320.01יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג102
0614.1320.02יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורב'16-14רוזנברג107
0614.1320.03יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורד'16-14רוזנברג107
0614.1320.04יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורב'10-8רוזנברג107
0614.1320.05יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורד'10-8רוזנברג107
0614.1330.01ערבית למתחילים*
מר טל קיטנפלוןסמ' א'שיעורד'18-16רוזנברג107
סמ' ב'ד'18-16רוזנברג107
קורס שנתי
0614.1330.02ערבית למתחילים*
ד"ר עירית גטרוירסמ' א'שיעורה'12-10רוזנברג107
סמ' ב'ה'12-10רוזנברג107
קורס שנתי
0614.1312.01יסודות הלשון א'*
ד"ר אורה עמברסמ' א'שיעורד'12-10רוזנברג106
0614.1313.01יסודות הלשון ב'*
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורד'12-10רוזנברג106
הקורסים מיועדים לתלמידים שאינם תלמידי החוג
שנה ב'
שיעורי חובה - מסגרת 122
0614.1831.01תורת ההגה
ד"ר משה פלורנטיןסמ' א'שיעורא'10-8רוזנברג106
ג'10-8רוזנברג106
0614.1833.01תורת הצורות*
ד"ר משה פלורנטיןסמ' ב'שיעורא'10-8רוזנברג106
ג'10-8רוזנברג106
דרישת קדם: הקורס תורת ההגה
0614.2106.01תחביר למתקדמים
ד"ר אסתר בורוכובסקיסמ' א'שיעורג'12-10רוזנברג106
ה'14-12רוזנברג106
0614.2124.01מושגי יסוד במדע הלשון ב'
ד"ר עמנואל אלוןסמ' א'שיעורא'14-12רוזנברג106
0614.2145.01סמנטיקה ב' (פרגמטיקה)
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שיעורב'14-12רוזנברג102
0614.2111.01לשון חז"ל*
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שיעורא'14-12רוזנברג102
ד'14-12רוזנברג102
דרישת קדם: הקורס תורת ההגה
לימודי עזר - מסגרת 123
0614.2136.01קריאה מודרכת בספרות חז''ל
מר שי היימנססמ' א'תרגילד'14-12רוזנברג204
0614.2253.01ערבית למתקדמים*
מר טל קיטנפלוןסמ' א'שיעורד'16-14רוזנברג103
סמ' ב'ד'16-14רוזנברג103
שיעור שנתי
שנה ג'
שיעורי חובה - מסגרת 124
0614.2116.01ארמית מקראית
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' א'שיעורא'18-16רוזנברג205
ד'18-16רוזנברג205
0614.3112.01תחביר לשון המקרא
ד"ר אורה עמברסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג103
0614.2102.01תחביר העברית בת זמננו*
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שיעורד'16-14רוזנברג205
0614.2128.01לשון התחייה*
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שיעורד'12-10רוזנברג205
0614.3129.01מדקדקי ימה"ב*
גב' רעיה חזוןסמ' ב'שיעורב'14-12רוזנברג102
אחד משלושת השיעורים המסומנים בכוכבית ניתן להמרה באחד מן
השיעורים דלהלן (מתכנית הלימודים של המחלקה ללשונות
שמיות):
0624.3101.01פיניקית
פרופ' שלמה יזרעאלסמ' א'שו"תד'12-10
0624.3505.01מקורותיה הקדומים של העברית
פרופ' שלמה יזרעאלסמ' ב'שיעורד'18-16
לימודי עזר - מסגרת 123
0614.2137.01קריאה מודרכת בטקסטים מימה"ב
גב' רעיה חזוןסמ' ב'תרגילב'12-10רוזנברג204
סמינריונים - מסגרת 126
0614.3417.01תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה בלשון המקרא
ד"ר פנינה טרומרשנתיסמינרד'10-8רוזנברג204
0614.3416.01מילונאות
ד"ר משה פלורנטיןשנתיסמינרא'12-10רוזנברג204
0614.3602.01המשפט הפועלי בשפה הכתובה והדבורה
ד"ר אסתר בורוכובסקיסמ' ב'סמינרג'12-10רוזנברג102
ה'14-12רוזנברג204
לימודי התואר השני - מסגרת 620
0614.4365.01בין עברית לארמית במגילות מדבר יהודה
פרופ' אברהם טלשנתיסמינרא'18-16רוזנברג204
0614.4627.01הפועל - שימושים ליטרליים ומטפוריים
ד"ר אסתר בורוכובסקישנתיסמינרג'14-12רוזנברג204
0614.4663.01מסורות לשון חז"ל
ד"ר חיים כהןשנתיסמינרא'16-14רוזנברג204
0614.4361.01תחביר העברית המדוברת
ד"ר אסתר בורוכובסקישנתיסמינרג'16-14רוזנברג204
0614.4364.01בעיות בעברית העתיקה
ד"ר משה פלורנטיןשנתיסמינרג'12-10רוזנברג204
0624.4336.01מחקר השפה המדוברת
פרופ' שלמה יזרעאלסמ' ב'סמינרד'14-10
המחלקה ללשונות שמיות
0624.1513.01מבוא ללשונות השמיות
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' א'שיעורא'16-14רוזנברג102
0624.1513.02מבוא ללשונות השמיות
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' ב'שיעורא'16-14רוזנברג102
0624.1514.01מבוא ללשונות השמיות
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' ב'תרגילה'18-16רוזנברג107
0624.1348.01מפת שפות העולם
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' א'שיעורב'16-14גילמן304
0624.3505.01מקורותיה הקדומים של העברית
פרופ' שלמה יזרעאלסמ' ב'שיעורד'18-16
0624.4331.01לשונות וכתבים במרחב השמי
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן280
0624.3101.01פיניקית
פרופ' שלמה יזרעאלסמ' א'שו"תד'12-10
0624.1351.01אמהרית למתחילים א'
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' א'שו"תב'18-16
ה'16-14
0624.1352.01אמהרית למתחילים ב'
ד"ר אנבסה טפרהסמ' ב'שו"תא'18-16
ה'14-12
0624.2101.01געז למתקדמים
ד"ר ברוך פודולסקישנתישו"תה'18-16רוזנברגא003
0624.1107.01סורית למתחילים
ד"ר עדה ורטהיימרשנתישו"תג'12-10
ה'12-10
0624.3504.01בעיות במורפופונולוגיה שמית*
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' ב'סמינרב'18-16רוזנברג107
ה'16-14רוזנברג102
ניתן להירשם לסמינר כשיעור
0624.4334.01שונות לשונית ושונות תרבותית
פרופ' שלמה יזרעאלסמ' א'סמינרד'20-16
0624.4336.01מחקר השפה המדוברת
פרופ' שלמה יזרעאלסמ' ב'סמינרד'14-10
קורסים מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
0671.2092.01אכדית למתחילים א'
ד"ר כהן יורםסמ' א'שו"תא'14-12גילמן204
ג'14-12גילמן204
0671.2093.01אכדית למתחילים ב'
ד"ר כהן יורםסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן204
ג'14-12גילמן204
0671.3401.01אכדית למתקדמים
ד"ר כהן יורםסמ' א'שו"תא'12-10גילמן323
סמ' ב'א'12-10גילמן204
קורסים מהחוג לבלשנות
0627.1010.01מבוא לבלשנות
ד"ר טל סילוניסמ' א'שיעורה'16-14ווב001
0627.1011.02תר' מבוא לבלשנות
מר ליאור לקססמ' א'תרגילב'14-12ווב103
0627.1011.03תר' מבוא לבלשנות
גב' יבגניה בירגרסמ' א'תרגילב'16-14ווב102
0627.1011.04תר' מבוא לבלשנות
גב' אליונה בליקובהסמ' א'תרגילב'12-10ווב103
0627.1011.05תר' מבוא לבלשנות
מר ליאור לקססמ' א'תרגילג'16-14רוזנברג102
0627.1120.01פונטיקה
ד"ר אביבית בן דודסמ' א'שיעורא'12-10גילמן326
ה'12-10גילמן326
0627.2002.01מבוא לחקר השיח
פרופ' רחל גיוראסמ' א'פרו"סב'18-16גילמן278
ד'18-16ווב103
0627.2250.01מבוא לבלשנות היסטורית והיסטוריה
פרופ' פאול וקסלרסמ' א'שיעורא'10-8ווב102
ג'10-8ווב103
0627.1050.01יסודות הבלשנות התיאורטית
פרופ' טניה רינהרטסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן326
ה'16-14גילמן326
0627.1050.02תרגיל יסודות הבלשנות התיאורטית
גב' איה מלצרסמ' ב'תרגילה'12-10רוזנברג104
0627.1050.03תרגיל יסודות הבלשנות התיאורטית
גב' יבגניה בירגרסמ' ב'תרגילד'16-14ווב102
0627.1050.04תרגיל יסודות הבלשנות התיאורטית
מר ליאור לקססמ' ב'תרגילד'18-16רוזנברג106
0627.1050.05תרגיל יסודות הבלשנות התיאורטית
גב' אליונה בליקובהסמ' ב'תרגילד'12-10רוזנברג205
קורסים מהחוג לערבית
0623.1120.01דקדוק א'
מר מאדי קבלאןסמ' ב'שו"תג'12-10רוזנברג103
ה'12-10רוזנברג106
0623.1120.02דקדוק א'
גב' מילה ניישטדטסמ' א'שו"תג'18-16ווב105
ה'18-16ווב105
0623.1122.01דקדוק ב'
ד"ר ישי פלדסמ' א'שו"תא'10-8ווב105
ד'18-16ווב105
0623.1122.02דקדוק ב'
מר מאדי קבלאןסמ' ב'שו"תג'10-8רוזנברג105
ה'10-8רוזנברג105
0623.1122.03דקדוק ב'
גב' מילה ניישטדטסמ' ב'שו"תג'18-16רוזנברג106
ה'18-16רוזנברג205
0623.3156.01ערבית יהודית
ד"ר נאסר בסלסמ' א'סמינרא'20-18ווב101
סמ' ב'א'20-18ווב101
0623.2501.01קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי
ד"ר ישי פלדסמ' א'שו"תא'12-10ווב101
ד'20-18ווב101
0623.4243.01הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו
ד"ר נאסר בסלסמ' א'סמינרד'20-18ווב401
סמ' ב'ד'20-18ווב401
עריכה לשונית - מסגרת 620
0699.4000.01סדנת הבאה לדפוס
מר שמואל פרץסמ' א'סדנהב'14-12רוזנברג105
0628.2418.01מבוא לתורת התרגום
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורב'16-14גילמן281
0699.4004.01סדנה לעריכת התרגום מאנגלית
גב' נחמה ברוךסמ' א'סדנהב'18-16רוזנברג106
0699.4002.01פגישות עם עורכים ומתרגמים
סמ' א'סדנהב'20-18גילמן281
0699.4016.01סדנה לעריכה נורמטיבית א'
גב' ליאורה גרילקסמ' א'סדנהד'16-14רוזנברג102
0699.4003.01הכרעות נורמטיביות בעריכה
ד"ר חיים כהןסמ' א'שו"תד'18-16רוזנברג105
0699.4021.01קריאה בקלסיקונים של הסיפורת העברית
ד"ר עודד מנדה לויסמ' א'תרגילד'20-18רוזנברג105
0699.4009.01סדנה לעריכה מדעית
מר אהרן ברגרסמ' ב'סדנהב'16-14רוזנברג105
0699.4006.01סדנה לעריכה מינהלית
גב' עידית וולפה סמ' ב'סדנהב'18-16רוזנברג103
0699.4017.01סדנה לעריכת לשון השידור
גב' מיכל צימרמןסמ' ב'סדנהב'20-18רוזנברג105
0699.4001.01סדנה לעריכה עיתונאית
ד"ר אילנה ארבלסמ' ב'סדנהד'14-12רוזנברג205
0699.4020.01סדנה לעריכה נורמטיבית ב'
גב' ליאורה גרילקסמ' ב'סדנהד'16-14רוזנברג106
0699.4010.01הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שו"תד'18-16רוזנברג105
0699.4019.01סדנה לעריכה ספרותית
ד"ר בשמת אבן-זהרסמ' ב'סדנהד'20-18רוזנברג105
לימודי השלמות - מסגרת 621
א. הלשון העברית לתקופותיה - אחת משתי קבוצות השיעור(2ש"ס):
0614.1108.01הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן326
0614.1108.02הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן326
ב. הלשון העברית לתקופותיה - אחת מארבע קבוצות התרגיל(2ש"ס)
0614.1109.01הלשון העברית לתקופותיה
גב' רעיה חזוןסמ' א'תרגילג'12-10רוזנברג107
0614.1109.02הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' א'תרגילד'16-14רוזנברג107
0614.1109.03הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'תרגילב'14-12רוזנברג206
0614.1109.04הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר יחזקאל מוצפיסמ' ב'תרגילה'16-14רוזנברג107
ג. יסודות הדקדוק - אחת מארבע הקבוצות (4ש"ס):
0614.1310.01יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמברסמ' א'שיעורב'10-8רוזנברג107
ד'10-8רוזנברג107
0614.1310.02יסודות הדקדוק
גב' רעיה חזוןסמ' א'שיעורא'12-10רוזנברג107
ד'12-10רוזנברג107
0614.1310.03יסודות הדקדוק
גב' רעיה חזוןסמ' א'שיעורא'14-12רוזנברג107
ד'14-12רוזנברג107
0614.1310.04יסודות הדקדוק
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורב'12-10רוזנברג107
ד'14-12רוזנברג107
ד. יסודות התחביר - אחת מחמש הקבוצות (2ש"ס):
0614.1320.01יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג102
0614.1320.02יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורב'16-14רוזנברג107
0614.1320.03יסודות התחביר
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורד'16-14רוזנברג107
0614.1320.04יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורב'10-8רוזנברג107
0614.1320.05יסודות התחביר
ד"ר אורה עמברסמ' ב'שיעורד'10-8רוזנברג107
ה. סמנטיקה (2ש"ס):
0614.2143.01סמנטיקה שנה א'
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שיעורד'12-10רוזנברג001
ו. שיעורי השלמה בספרות (4ש"ס):
לבחירה אחת משלוש החלופות:
1. "מבוא לסיפורת"+אחת משלוש קבוצות התרגיל"יסודות הסיפורת"
0615.1514.01מבוא לסיפורת
ד"ר איריס מילנרסמ' א'שיעורג'16-14גילמן281
0615.1516.01יסודות הסיפורת
גב טל ולדסמ' א'תרגילא'14-12רוזנברג205
0615.1516.02יסודות הסיפורת
ד"ר עודד יעקב מנדה-לויסמ' א'תרגילג'14-12רוזנברג106
2. "מבוא לשירה" +אחת משלוש קבוצות התרגיל "יסודות השירה":
0615.1511.01מבוא לשירה
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' ב'שיעורה'14-12רוזנברג001
0615.1513.01יסודות השירה
ד"ר עודד יעקב מנדה-לויסמ' ב'תרגילב'14-12רוזנברג103
0615.1513.02יסודות השירה
גב' עינת ברעם אשלסמ' ב'תרגילג'12-10רוזנברג209
0615.1513.03יסודות השירה
ד"ר עודד יעקב מנדה-לויסמ' ב'תרגילד'14-12רוזנברג209
3. מבוא לסיפורת:
0628.1110.01מבוא לסיפורת
פרופ' מנחם פריסמ' א'שיעורב'18-16גילמן282
ד'18-16גילמן282