ספרים ומאמרים של רינה דרורי

Rina Drory's Books and Papers

دروري, رينا 1980. "حول قواعد تبادل القافية في المقامة". دراسات ونصوص أدبية, 2, 7-13.

["Hawla qawa'id tabadul al-qafiyati fi al-maqama". Dirasat Wa-nusus Adabiyya, 2, pp. 7-13.]

[*] דרורי, רינה 1982. "לבעיית התקבלות המקאמה בספרות הערבית". הספרות, מס׳ 32: 62-51.

[*] דרורי, רינה 1988. ראשית המגעים של הספרות היהודית עם הספרות הערבית במאה העשירית. תל-אביב: מכון פורטר והקיבוץ המאוחד (= ספרות, משמעות, תרבות 17; הדפסה שנייה 1999).

[*] דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים 46–47, עמ' 9–28.

[*] דרורי, רינה 1993. "על תפקידה של הספרות הקראית בתולדות הספרות היהודית במאה העשירית". דפים למחקר בספרות, 9, עמ' 101–110.

[*] דרורי, רינה 1999. "חקר הקשרים בין קהילות ישראל במזרח ובמערב: אתגרים ויעדים". פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 80, עמ' 9-13.

[*] דרורי , רינה.2001  "שלושה ניסיונות להחייאת העברית בימי-הביניים : המזרח, ספרד המוסלמית ,ספרד הנוצרית". בתוך אדרת לבנימין : ספר היובל לבנימין הרשב, כרך ב. עורכת: זיוה בן-פורת .תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, עמ' 176–191.

[*] דרורי, רינה 1988 (תשמ"ז-תשמ"ח). " חידושו של דונש בן לברט לאור תפיסת המשקל הערבית: עיון מחדש". מחקרי ירושלים בספרות עברית, לזכר דן פגיס, עמ' 483499.

Drory, Rina 1977. "Ali Baba and the Forty Thieves: An Attempt at a Model for the Narrative Structure of the Reward-and-Punishment Fairy Tale". in: Patterns in Oral Literature. Jason, H. & Segal, D., eds. (Mouton:The Hague). 31-48.

[*] Drory, Rina & Joseph 1979. “The Arabic Inscription at Horvat Berachot”. Appendix to: Tsafrir, Yoram & Hirschfeld, Yizhar 1979. “The Church and Mosaics at Horvat Berachot, Israel”. Dumbarton Oaks Papers 33, pp. 324-326.

Drory, Rina 1992 "`Words Beautifully Put': Hebrew versus Arabic in Tenth-Century Jewish Literature". Genizah Research After Ninety Years: The Case of Judaeo- Arabic. Blau, J. and Reif, S.C., eds. Cambridge: Cambridge University Press, 53-66.

[*] Drory, Rina 1992 "Arabic Interference with Medieval Hebrew Literature: A Reconsideration". New Comparison 13 (Comparative Approaches to Middle Eastern Literature), pp. 3-13.

[*] Drory, Rina 1993. “Literary Contacts and Where to Find Them: On Arabic Literary Models in Medieval Jewish Literature”. Poetics Today, Vol. 14, No. 2, Cultural Processes in Muslim and Arab Societies: Medieval and Early Modern Periods, pp. 277-302.

Drory, Rina 1994 "Al-Harizi's Maqamat: a Tricultural Literary Product?". The Medieval Translator, Vol. 4, Ellis, Roger and Evans, Ruth, eds. University of Exeter Press, pp. 66-85.

Drory, Rina 1994 "Three Attempts to Legitimize Fiction in Classical Arabic Literature". Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 18, pp. 146-164.

Drory, Rina 1995 "Bilingualism and Cultural Images: The Hebrew and the Arabic Introductions of Saadia Gaon's Sefer ha-Egron". Israel Oriental Studies 15: Language and Culture in the Near East, pp. 11-23.

[*] Drory, Rina 1995. “El contexto hebreo de los contactos entre las culturas judía y arabe: el oriente, la españa musulmana y la españa cristiana.” (Ponencia para el “Encuentro de las Tres Culturas en la España del Medioevo”, Salamanca.)

[*] Drory, Rina 1996. “The Abbasid Construction of the Jahiliyya: Cultural Authority in the Making”. Studia Islamica 83, 33-49.

Drory, Rina 1998. “El contexto hebreo de los contactos entre las culturas judia y arabe: El Oriente, la España musulmana y la España cristiana”. Creencias y culturas, C. Carrete Parrondo & A. Meyuhas Ginio. Salamanca: Universidad Pontifica de Salamanca y UTA, pp. 21-33.

[*] Drory, Rina 1998. Entries in Meisami, Julie Scott & Paul Starkey, eds. 1998. Encyclopedia of Arabic literature. 2 vols. London & New York: Routledge.

( • dialogue in literature, medieval • fiction, medieval • al-Hariri • Hebrew literature, relations with Arabic • Ibn Naqiya • khurafa (pi. khurafat) • maqama (pi. maqamat) • Sa'adia Gaon.)

[*] Algazi, Gadi & Rina Drory 2000. “L'amour à la cour des Abbassides: Un code de compétence sociale”. Annales, Volume 55 Issue 6, pp. 1255-1282.

[*] Drory, Rina 2000. Models and Contacts: Arabic Literature and Its Impact on Medieval Jewish Culture. [=Brill's series in Jewish studies, 25]. Leiden: Brill.

[*] Drory, Rina 2000. "Le rôle de la littérature karaïte dans l'histoire de la littérature juive au Xe siècle." Revue des études juives 159, 1-2: pp. 99-111.

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: web hit counter (by StatCounter(