היחידה למחקר התרבות

בשיתוף עם ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר

English

המעבדה לזהות ופעילות סביבתית-חברתית

o      תיאור ומטרות

o      זהות ופעילות סביבתית-חברתית – סמינר מחקר

o      מחקרים במסגרת המעבדה

(עבודות גמר ועבודות דוקטור(

o      פרסומים ומאמרים

o      ספרייה: טקסטים לקריאה

o      סקירת מצב המחקר: סיכום וביבליוגרפיה

 

Sela-Sheffy 2017. “Studies on identity and environmental action.” (Presentation; password required)

Sela-Sheffy 2017. “Why do we go green and why not.” (Presentation; password required)

סלע-שפי, רקפת ונועם זרדז 2015. "למה אנחנו סביבתיים ולמה לא? על הזיקה בין תרבות וזהות לבין פעולה סביבתיתההקשר הישראלי".

נועם זרדז ורקפת סלע-שפי 2017. "הטמעת החינוך הסביבתי בבתי הספר שאלת יישומה של אידיאולוגית הצדק סביבתי - נקודת המבט של עובדי ההוראה"

ראש המעבדה: פרופ' רקפת סלע-שפי

Want to help someone? Shut up and listen!

(A TED talk by Ernesto Sirolli: The first step is to listen to the people you are trying to help, and tap into their own entrepreneurial spirit.)

Description: StatCounter - Free Web Tracker and Counter