לש ימדקאה ףונב םקוה שדח ףוג
תשרומל זכרמה ,ביבא-לת תטיסרבינוא
ול םש רשא ,הטסילבמיצ ש"ע תודהיה
ןיב תובבל בוריקלו הנבהל םורתל הרטמל
:ידוהיה םעב םינוש םימרז
,םיינוליחל םייתד ןיב
- תודהיב םינושה םימרזה ןיבו
.םימרופרו םיביטברסנוק ,םיסקודותרוא

,תגלופמה תידוהיה הרבחה ידבור ןיב הרופ שגפמ תריצי אוה זכרמה תמקה ירוחאמ דמועה ןויערה
תונווגמ תוברת תולועפ תועצמאב .היטרקומדה יכרעל םגו לארשי תרוסמל םג דובכ לש חורב
.היתורודל תידוהיה הירוטסיהבו תורפסב ,הבשחמב תויגוס ןובילו רוריבל זכרמה תותלד הנחתפית

תושיגל הינסכא זכרמה שמשמ תילארשיה הרבחב הנבההו תונלבוסה םודיקל חיש-וד דדועל ידכ
ףא .תידדהה תוחיתפהו הבשקהה תרבגהל ומרתי םינפ לא םינפ םישגפמש החנהב ,תונושה
ונתמישמ ,רפסה תיבב ליחתתו ךוניחה תכרעמ לש הינייעמ שארב דומעתש ןידה ןמ וז הלועפש
.ונידימלת ןיבל וניניבו ונמצע ןיבל וניניב ,הטיסרבינואב ונתיבב התוא שממל הימדקא ישנאכ
ידבועו לגסה ישנא לא םג ךא ,םיטנדוטסה רוביצ לא הנושארו שארב תונווכמ זכרמה תולועפ
.בחרה רוביצה לא םג רשפאה תדימבו ,הטיסרבינואה

,העידי-יא תחנומ תונגלפה דוסיבו תויה
הנבה תריציל ןושאר יאנת איה העידיה
רשפאל הנווכה הדלונ ןאכמ .חיש-ודו
תידוהיה תוברתב תויגוס לש דומיל זכרמב
.תינלבוסו תיטסילרולפ השיגב תילארשיהו
ינפב המואה תורצוא תא גיצהל איה הרטמה
ןורא לש ויתותלד תא החוורל חותפלו לוכ
םצמצל ךכבו ,ופקיה לכ לע ידוהיה םירפסה
רשג םהיניב תונבלו תונחמה ןיב םירעפה תא
לש תינחורה תשרומה .תורבדיהו הנבה לש
הצובק לש תידעלבה התלחנ הניא לארשי םע
ונלוכ ונאו ,ללכה תלחנ אלא ,תמיוסמ תחא
.החופיט לעו השוריפ לע ,הילע םינומא

הבישחו ןויד תוצובקו םינויזופמיס ,חיש-וד ,ןויע יברע ,תואצרה ,םירועיש לש תורדס תועצמאב
תא ןחבנ .תידוהיה תוהזבו תידוהיה תרוסמבו יווהב תורושקה תויעבבו םינווגמ םיאשונב קוסענ
םע דדומתנו ,וננמזל תויטנוולרה תאו תיטרקומד הנידמב םייחה לש הילאוטקאלו םייחל םתקיז
תונווגמ תויווזמ וראוי םינוידה .לארשיב הרבחה תא תוקיסעמה תוילאוטקאו תוימדקא תולאש
תידוהיה הרבחב תונושה תושיגה לש ןתוחכונ אלמ ןפואב םהב ףתושתו ,תיעוצקמ תוחמתה לש
.תילארשיהו

לש םינמאנה רבח ירבח ,ץייווש ,הבנ'זמ הטסילבמיצ טלופו טרברונ לש םתמזי ירפ אוה זכרמה
םה ,הטיסרבינואה תליהק לש השומישל תסנכ תיב לש ותמקה ןויער תא וגהש םה .הטיסרבינואה
תרגסמו תודהיה תשרומל זכרמ תויהל ותוא ודעייו ,ותמקהב לעופב וקסעו הנבמה תא ומרתש
.הטיסרבינואה לש טאנסהו הלהנהה ידי-לע ץמוא םהלש הז ןויער .תובבל בוריקלו תוחיתפל

ןיטינומה לעב לכירדאה לש וחור ירפ ,ומצע תוכזב תפומ תריציו תינוטקטיכרא הנינפ ,הנבמה
םיהז םילדגמ ינשב בצועמ אוהו ר"מ 760-כ אוה הנבמה חטש .ץייוושמ הטוב וירמ ,ימואל-ןיבה
המדמדא ןבא יושע ינוציחה יופיצה .לע לא הגרדהב לגעתמ עוביר - םתרוצבו (רטמ 13.5) םהבגב
םירמוחה לכ .הנקסוטמ ץע-תיומד הבהבהז ןבא - ימינפה יופיצהו הילטיאב םיטימולודה ירהמ
תוהובגהמ ,הלועמ תוכיאמ םה טוהירהו הנבמה לש עוציבהו ןונגסה םג ומכ ןיינבב םישמשמה
.ץראב רתויב

ןהכ ימר'ג 'פורפ:זכרמה שאר
קינטוה יליל:הריכזמ
03-6408020:'לט
03-6408024:סקפ
heritage@post.tau.ac.il  :ינורטקלא ראוד
,הטיסרבינואה תירק
69978 ביבא-לת ,ביבא תמר
:תבותכ