972-3-6408020 :'לט
972-3-6408024 :סקפ

:ינורטקלא ראוד
heritage@post.tau.ac.il


תודהיל ןואיזומה

תופלחתמ תוכורעת איבמ "תודהיל ןואיזומה"
םוחתב םלועה יבחרמו לארשימ םיגצומ לש
ץרא לש היגולואיכראה ,תידוהיה תונמאה
שיש םירחא םימוחתו ,ירבעה רפסה ,לארשי
תידוהיה תוברתה תא ריאהל ידכ םהב
.היתורודל

:איה תיחכונה הכורעתה

םיידוהי םייחו תונותיע"
"20-ה האמב

תרושקתהו תונותיעה רקחל ןוכמה תורצוא -
ביבא-לת תטיסרבינואב תידוהיה   
(היינש הגוצת)   


:תוכורעת שולש דוע ויה וישכע דע
Rimmonim
הרות רפס ינומיר
הנושארה הכורעתה ןמ
הרות רפס ינומיר לש רחבמ - "םינומיר 50" .1
"20-ה האמב םיידוהי םייחו תונותיע"
הנושאר הגוצת -
.2
"תידוהי תונמא יארב םיידוהי םייח"
תחפשמ ףסואמ תונמא יצפח רחבמ -
קרוי-וינמ ןבודלומ   
.3