972-3-6408024 :סקפ  972-3-6408020 :'לט
heritage@post.tau.ac.il :ינורטקלא ראוד