972-3-6408020 :'לט
972-3-6408024 :סקפ

:ינורטקלא ראוד
heritage@post.tau.ac.il


םוירוטידואהו תסנכה תיב

,םוירוטידואה :םייזכרמ תומלוא ינש וב םירקבמה תושרל דימעמ זכרמה
זכרמה לש תיתוברתה תוליעפל שמשמ ,הבישי תומוקמ 150 ובש
,יסקודותרואה תסנכה-תיב ;םימרופרו םיביטברסנוק לש הליפתה יכרוצלו
תוכרענ ובש - ןטסיקפמ תשטולמ םהוש ןבא יופיצב רדוהמ שדוק ןורא לעב
ןיאושינ יסקט תכירעל םג חותפ אוהו ,םויב םימעפ רפסמ תועובק תוליפת
ימיב - םידבועו לגס ,םיטנדוטס - הטיסרבינואה ישנאל הווצמ-רבו
.הלש תוליעפה

:עובשה ימיב הליפתה ינמז
ד,ג,א
ה,ב
7:25
7:20
תירחש
  13:30
13:55
החנמ
(הנועה יפל הנתשמ)17:55בירעמ