תינוכית םי הרבח
ןיטייוג בד המלש :תאמ
רנסל בקעי תכירעבתונמזהל
תינוכית םי הרבח לע תורוקיבםייפרגויב םיטרפ ריצקתריצקת

תצרופו תידוחיי תפומ תריצי ,ןיטייוג ד"ש 'פורפ לש ילטנמונומה ורפס ,תינוכית םי הרבח
םוי םויה ייח לש תבחרנ העירי ונינפב שרופ ,ירוטסיהה רקחמב רתויב תובשחנהמו ךרד
יפ לע םייניבה ימיב ןוכיתה םיה ןגא לש םייחרזמהו םיימורדה ויפוחב תוידוהיה תוליהקב
השענש ,םיירוקמה םיכרכה תשמח לש דוביע) ונינפלש רפסה .תיריהקה הזינגה ירמוח
חותינ ידי לע המלש הרבחל תומד קינעמ ,(רנסל בקעי 'פורפ ידי לע ןורשכו הישות בורב
,הכמסהו יונימ יבתכ ,תולעב ירטש ,םיזוח ,םיבתכמ ללוכה זונגה םיכמסמה רצוא לש הזתניסו
הקחתה םתועצמאב .םיירוביצו םיישיא םיכמסמו תובותכ ,םיירחסמ םיכמסמ ,חוכ-ייופי
התואב םיילכלכהו םייתליהקה תודסומהו יתרבחה ןוגראה ,טרפהו ללכה ייח ירחא ןייטיוג
לש םצמוצמ חלפכ ןודינ ונניא ןיטייוג ףשחש םלועה .םאלסיאה ןוטלשל הנותנה תידוהי הרבח
,הזינגה ירמוח .הפיקמו הבחר ,תינוכית םיו תיתשר הייארב הפצנ אלא ,תידוהי הירוטסיה
רוזחשל בזכא אל רוקמ םג םה ,לארשי םע תודלותו תודהיה רקחל תערכמ תובישח ילעב םהש
.םייניבה ימיב ירצונהו ימלסומה בורקה חרזמה לש תילכלכהו תיתרבחה הירוטסיהה
.וינפל רחא רקוח םוש תאז השע אלש יפכ םשריפו םתוא רקח ןיטייוג ד"ש


םייפרגויב םיטרפ

הזינגה רקחב החמתהש ,לוגד ןחרזמו ןוירוטסיה היה (1985-1900) ןיטייוג בד המלש 'פורפ
.תירבה-תוצראב ןוטסנירפ תטיסרבינואבו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תיריהקה
ארוקל ןאכ שגומ ,םיכרכ השימחב ילטנמונומה ורפס ,תינוכית םי הרבח לש ירבעה םוגרתה
ןחרזמו ןוירוטסיה ,רנסל בקעי 'פורפ ,ודימלת ןיקתהש דחא ךרכל יסאלקה דוביעב ירבעה
.תירבה-תוצראב ןרטסוו'תרונ תטיסרבינואמ

תינוכית םי הרבח לע תורוקיב

ןיינע הזינגה ירמוחב ןויעה היה ןכ ינפלש ךכ לע ונתעד תא ןתינ םא ...דחוימ ןויצל יוארה גשיה"
התובישח רואל ...ןיטייוגל םיבח ונאש בוחה לדוג לע דומעל לכונ ,דבלב םיטעמ םידמולמל
קנעוהש ישה בידנ המכ דע ןיבנ הינכת ונינפב םיביצמש םיברה םיישקהו הזינגה לש המוצעה
".ונל
Journal of the Academy of Religion,רנזוינ בוקיי'ג -

ותנבה תאו ורקחמ יאשומ םע ותוהדזה תא ,רבחמה לש המוצעה ותואיקב תא ףקשמ רפסה"
,םידוהי לש ללככו טרפכ םהייח לע וניתועידיל תועמשמ תבר המורת יהוז .םדאה שפנב
".םייניבה ימיב בורקה חרזמב הזל הז הבורק הכ תונכשב ויחש ,םימלסומו םירצונ
American Historical Review ,לטנזור קנרפ -

תודלות לא ,םייניבה ימיב תודהיה ימי ירבד לא עדוותהל םישקבמה לכל םלשומ טסקט והז"
םיבשויה םימעה לש היגולויצוסהו היגולופורתנאה ,הירוטסיהה לאו םייניבה ימיב םאלסיאה
".םייניבה ימיב ןוכיתה םיה יפוחל
המוהלקוא תטיסרבינוא ,ןמליטס 'א ןמרונ -

להקהו םירקוח ,םיטנדוטס ברקב בר ןיינע ררועי םינושה םיאשונב ןוידהו הלועמ דוביעה"
".לוגד רקוח לש תפומה תריציב השדח םייח חור חיפה רנסל ...בחרה
ןגישימ תטיסרבינוא ,רנדניל לופ ידור -