סואסידוא לש ויתוביש
המודקה ןוויב תובשומ דוסייו תינתא תוהז ,סותימ

ןיכלמ דריע :תאמ
תונמזהל
סואסידוא לש ויתוביש לע תורוקיב םייפרגויב םיטרפ ריצקת


ריצקת

ןחוב ,סואסידוא תובקעב ךרוע אוהש הרישע תירוטסיהו תיגולותימ הגלפהב
תועסמ ימיב םודקה ינוכית-םיה םלועה לש הייארה יכרד תא ןיכלמ דריע
ירוביג לש םהיתועסמ יביתנ .םינוויה לש תובשייתההו רחסמה ,תוילגתה
,םלועה לש תיגשומ הפמ ןיעמ וותה ,םשארב סואסידואו ,םינוויה המחלמה
תוודאכ .תועמשמ וז ךרדל הקינעמ אלא ,ךרדה תאיצמל תשמשמ הניאש
"םירברב"ב היורטמ הבישה ירוביג לש םיסותימה ועגנ ,םגאב תוטשפתמה
סיסבכ היורטמ הבישה סותימ תא וצמיאש ,םיאמורו םיקסורטא ,םהינימל
ימיל דע עיפשהש תינוכית-םי תינתא תוהז לש סופד ורציו תיביטקלוקה םתוהזל
לכ תמועל תוברת-ינב םינווי" לש יבטוק-ודה לדומה תא החוד רפסה .םייניבה
םייתוברת ,םיינתא םישגפמ לש ,ידירביה ,ףתושמ םוחת תבוטל ,"רתיה
היורט תמחלממ סואסידוא תוביש לש תונושה תואסריגה תא .םיילאינולוקו
-תולשוש ,םיפונ ושריפ םרואלו ,ועלקנ ןהילאש תוצראה לע םינוויה וכילשה
רושיגו ךווית יעצמא םהל ושמיש הלא םיסותימ .תוינתא תויוהזו םיכלמ
וא םייתימ םיגוציי .םמצע תא םה-םתסיפתל םהיעגמב ינתאו יתוברת
ודילוהש תוחוכה לע עיפשהל םג ,בצעל םג םחוכב ;םירצות קר םניא "םייומיד"
.םתונשל םגו םתוא

םייפרגויב םיטרפ

הירוטסיהל הרדתקה דקפומ אוה ,ביבא לת תטיסרבינוא ,ןיכלמ דריע 'פורפ
רקחל זכרמה טקייורפ להנמ ,סגנימק תחפשמ ש"ע ןוכיתה םיה תויוברתו
Mediterranean תעה-בתכ לש ףתוש-ךרועו דסיימו ,ןוכיתה םיה תויוברת
.Historical Review

סואסידוא לש ויתוביש לע תורוקיב

יפכ תויביטקפא התואב ירוטסיהה רקחמה תא שדחמ ןווכל יואר הז רפס"
".םינש שמחו םיעברא ינפל ילניפ סזומ השעש
Times Literary Supplement ,ןרובסוא ןיבור -

,תואיצמה תא ןגראמו שרפמה ןורקיעכ ןיכלמ דריע לש ורפסב עיפומ סותימה"
ללככ רפסהו תופי תונבותב הרישע םירבדה תגצה ...הירוטסיהב ליעפ םרוגכ
".ןיטולחל ענכשמ
Annales: Histoire, Sciences Sociales ,קאינילופ הד אוסנרפ -

תא תוארל ,םלועל ,היהי ןתינ אל .םוצע אוה הז רפסב ארוקה הכוז ול לומגה"
ויאשונו רפסה ...וילא ונלגרוהש ןפואב (סואסידוא תא ןכו) ברעמב םינוויה
וליאכ ,תחוורה תיטסילופופה הסיפתל תחצינ הכרפה הווהמ (תוינתא ,סותימ)
".ונימיל יטנבלר ונניא חורה יעדמב ההובג המרב רקחמ
New Republic ,ןירג רטיפ -

םיקפוא :השבי ןושל ביבס הגלפהכ והומכ הז אילפהל-ירוקמ רפסב עסמה"
רצוי ןיכלמ דריע ...ךיניעל םיחתפנ םילאוטקלטניאו םייתורפס ,ירמגל םישדח
,תימי היפרגואיג ,הקיטאופ ,היגולואיכרא ,הירוטסיה לש תימוחת-ןיב תשר
"!ףשכמ .םיילאינולוק-טסופו םיילאינולוק םירקחמו היפרגונתא
דרופסוא ,ןילפאט רבילוא -

תונבותהו ...םיילאינולוק םישגפמ לש המוסק המרונפ הייחמ ןיכלמ דריע"
".הירוטסיה-וטורפה יליפרעל דעבמ תוריאמ ולש תושדחה
לזב ,טוקרוב רטלוו -