רוחשה םיה
תוירברבו היצזיליוויצ לש ןתדלוה שרע
ןוסרשא לינ :תאמתונמזהל
תינוכית םי הרבח לע תורוקיבםייפרגויב םיטרפ ריצקתריצקת

,םיידי בחרו לודג םי לע ונל רפסמ ,תוירברבו היצזיליוויצ לש ןתדלוה שרע ,רוחשה םיה
םימעה תורוק תא רקוס אוה .ןוכיתה םיה לא קתניי לב יפרגואיגו ירוטסיה רשק רושקה
הפוריא תודלות תא ללוגמ אוה ןכרדו ,הז םי לש ויתודגל םויכ םיבשויהו רבעב ובשיש םיטבשהו
לש ןבאכ תא באוכ אוה .םירשעה האמה ףוסב םזינומוקה תליפנל דע סוטודורה ימי ןמל
רוחשה םיל תויופצה תונכסה לע עירתמ אוהש םשכ - דחכיהל תולולעהו ודחכנש תויוברת
,וחכשיי הרהמב אלש םירופיס אלמה ,קתרמ רפס והז .ונמלועב םירחאה םימיה לכלו
.ירקחמהו ינידמה םויה רדס לעש םיניינעב תוקימעמ תונבות םגו


םייפרגויב םיטרפ

ןותיעה לש םיישארה ץוחה יבתכמ דחא היה אוה .דנלטוקס ,ורובנידאב דלונ ןוסרשא לינ
לעבל היה רתוי רחואמ .תיזכרמה הפוריאו הקירפא ,היסאמ ויארוקל חווידו טנדנפידניא בושחה
.וצראב "הנשה יאנותיע"ל רחבנ 1986 תנשבו ,טנדנפידניא לש 'א םוי ףסומב עובק יעובש רוט
לש "הנשה רפס"כ רתכוהו יתרקויה רייטלאס סרפב רואל ותאצ םע דימ הכז רוחשה םיה ורפס
ינלופה טסוגוא שדוח ,םיללצ םע םיקחשמ םינמנ םירחאה וירפס םע . 1995 תנשל דנלטוקס
.ותומלגתהב ךלמהו

רוחשה םיה לע תורוקיב

."הלועמ רפס"
Daily Telegraph ,דרה סלגאד -

קינעמ ןוסרשא ...רדוחו קימעמ ,תונויערו עדי שודגו אלמ ,אילפהל בותכה ןיוצמ רפס"
םיאלפ שובל םתוא שיבלמ ,דחוימ רהוז םיליגר םדא ינבלו םיחיכש תומוקמל םג
."ןירותסמ םהל הוושמו
Times Literary Supplement ,שא ןוטראג יתומיט -

םיראותמה םיטרפו ליגרה רדגמ םיאצוי םישנא ,בלל םיעגונ םירופיסו םינטק םיכפ אלמ"
."וב האג היה סוטודורה :רבד לש ומוכיסב .תינקדקדו תנחוב ןיעב
Financial Times ,רמיטרומ דראוודא -

,ירוקמ ,ינעדי :ומות דע ותוא ארקתש דע ךדימ ותוא חינהל לכות אל םימתבו תמאבש רפס"
."םייח יקקוש תומוקמל םיחדינ םירוח ךופהל םילגוסמה םירופיס אלמו אילפהל בותכ
Literary Review ,םואבלפא ןא -

."עיבהל םילמה ולכוישמ רתוי םיסקמ"
Spectator ,רומרפ ייל קירטפ -