tauex לשרת post מעבר משרת

.הזקוקים לסיוע בביצוע המעבר יכולים להיעזר במתאם/ת המחשוב ביחידה

רשימת מתאמי מחשוב

יש לבצע את הפעולות הבאות שלב אחר שלב

:פעולות כלליות שיש לבצע מראש
.TAUEX -יש לפנות למתאמי המחשוב ביחידות על מנת לפתוח תיבת דוא"ל ב
לרשימת מתאמי המחשוב יש ללחוץ כאן   

.יש להבין מאיזה מקומות מתנהל המייל
.(בית – משרד – מקומות נוספים)

.בכל אחד מהמקומות יש להבין מאיזה קליינט מתנהל המייל
.(Outlook - Thunderbird - Live Mail – Other)

.IMAP או POP בכל אחד מהמקומות יש לברר האם

.(Personal Folders) בכל אחד מהמקומות יש לברר האם קיימות תיקיות אישיות

.(rules) בכל אחד מהמקומות יש לבדוק האם הוגדרו חוקים

לבדיקת קיום העברה אוטומטית יש ללחוץ כאן   


:לאחר שיש בידינו את המידע הזה
.על המחשב Outlook יש לוודא התקנה של תוכנת
.רצוי גרסה 2016
.חובה גרסה 2013 ומעלה
.גרסה 2010 תעבוד עם הרבה בעיות וללא תמיכה (שלנו או של מיקרוסופט)


:לגבי אנשי סגל
.TAUEX -ל POST -יש להעתיק את דברי הדואר מ
.בפרופיל הקיים, וגרירת המיילים TAUEX אפשרות א': הגדרת

'הנחיות לביצוע אפשרות א   
.(file) אפשרות ב': שימוש באופציה של "יבוא יצוא" דרך תפריט
'הנחיות לביצוע אפשרות ב   

:לגבי סטודנטים
.MAIL -ל POST -יש להעתיק את דברי הדואר מ
MAIL לשרת POST הנחיות להעתקת המייל משרת    


.(אם קיימות) TAUEX -ל POST- העתקה או הגדרה של תיקיות אישיות מ
.יש לקחת בחשבון, שייתכן מצב, שבו מכל מקום ממנו הלקוח עובד יש תיקיות אישיות שונות
.כמובן שבמקרה זה יש להעתיק את כולן


.TAUEX -ל POST -יש להעתיק את אנשי הקשר מ
.(file) "יש לעשות זאת ע"י שימוש באופציה של "יבוא יצוא" דרך תפריט "קובץ
.יש לקחת בחשבון, שייתכן מצב שבו מכל מקום ממנו הלקוח עובד יש קבצי אנשי קשר שונים
הנחיות להעתקת אנשי קשר   

.יש להעביר גם אותם WEBMAIL -במידה שקיימים אנשי קשר ב
WEBMAIL -הנחיות להעתקת אנשי קשר מ   

.יש לבטל אותה POST -ל TAUEX -מ (forward) אם מוגדרת העברה אוטומטית
POST -ל TAUEX -מ (forward) הנחיות לביטול   

.TAUEX -ל POST -מ (forward) יש להגדיר העברה אוטומטית
.POST -מ (forward) הנחיות להגדרת       

.TAUEX -זהה ב forward יש להגדיר ,POST -ב forward במידה והיה מוגדר
.TAUEX -מ forwar הנחיות להגדרת   
    .ליותר מכתובת אחת TAUEX -מ forward הנחיות להגדרת   
    .ליותר מכתובת אחת, כולל השארת העתק TAUEX -מ forward הנחיות להגדרת   

    .(Primary Mail Adress) לאחר ביצוע המעבר, יש להגדיר את הכתובת החדשה ככתובת דואר ראשית
.ככתובת מייל ראשית TAUEX הגדרת כתובת   
    .ככתובת מייל ראשית יש לפנות למתאמי המחשוב בפקולטה MAIL להגדרת שרת    
   


:קליינטים מיוחדים
.Thunderbird -ב TAUEX -ל POST -מעבר מ
Thunderbird בקליינט Tauex הגדרת   
IMAP - הנחיות להעתקת הדואר   
POP - הנחיות להעתקת הדואר   

.OUTLOOK -בקליינטים השונים מ TAUEX הגדרת
.TAUEX בצורת עבודה זו לא ניתן יהיה להשתמש ביומן ובאנשי הקשר של    
Thunderbird בקליינט Tauex הגדרת   
.רשימת השרתים אותם צריך להגדיר   
   

:שימו לב
."יש לבצע "העתקה" ולא "העברה •
.(TAUEX) פשוט לאפשר כניסה רק לחדש !!!(POST) לעולם לא למחוק את הפרופיל הישן •
:Outlook -במקרה ועובדים עם קליינט שונה מ •
.TAUEX לא ניתן יהיה להשתמש ביומן ובאנשי הקשר של    
.אגף מחשוב אינו תומך בהתקנה פרט למסירת שמות שרתי הדואר הנכנס והיוצא   
.רשימת השרתים אותם צריך להגדיר   
    :אם הלקוח חבר ברשימת תפוצה שאיננה אוניברסיטאית •
.(TAUEX) עליו לעדכן בה את כתובתו החדשה