יחידה 7: מתאם  >> 7.1:  מתאם

מתאם ((correlation

 

המתאם/קורלציה שבין שני משתנים משקף את המידה שבה המשתנים קשורים/תלויים אחד בשני. האם ההשתנות במשתנה אחד קשורה להשתנות במשתנה השני. האם ככל שאנשים נמצאים יותר בספריה הם חכמים יותר?

דיאגרמת פיזור (scatterplot):

אם שני המשתנים בסולם סדר לפחות, ניתן "לראות" את הקשר שבין שני המשתנים באמצעות דיאגרמת פיזור (scatterplot).

ב-EXCEL מסמנים את טווח הנתונים, לוחצים על כפתור הגרפים לאחר מכן בוחרים ב-scatter ואז מסמנים את שני הטורים עם הערכים ביניהם רוצים לחשב מתאם:

 

במידה וקיים משתנה "תלוי", המשתנה המושפע, נהוג למקמו בציר ה-y.

המשתנה המשפיע נמצא בציר ה-x. כל נקודה מייצגת נבדק.

בציור זה ניתן לראות שקיים קשר כלשהוא בין x לבין y.

ע"מ לבדוק קשר בין שני משתנים, חייבים למדוד את שני המשתנים בקרב אותם הנבדקים.  במידה וקיים קשר (לינארי או מונוטוני) בין המשתנים, נצפה שהערכים הנמוכים של x ישויכו לערכים נמוכים של y, וגבוהים לגבוהים (קשר חיובי) או נמוכים של x לגבוהים של y (קשר שלילי).

קשר מונוטוני: ככל ש-x גדל כך גם y גדל, או קטן.

במדעי החברה אנו לרוב לא מצפים שהקשר יהיה מושלם. אך אנו נרצה לדעת מהו גודלו של הקשר מתוך המתאם המקסימלי שניתן לקבל. המתאם המקסימלי הוא או 1 או -1.

► חזור                    המשך ◄