Courses


קורס גנטיקה כללית רפואנים א
סמסטר ב', תשס"ג, 2003
תוכנית הקורס גנטיקה כללית לתלמידי רפואה
מרצה: ד"ר רות אשרי-פדן
טלפון: 65409331
חדר 1036 פקולטה לרפואה ע"ש סקלאר
 

עמודים בספר 2 עמודים בספר 1 נושא ההרצאה תאריך
1-30
26
34-38
43-47
1-22
68-70
89-94
מבוא: מושגי יסוד בגנטיקה חלוקת תאים מנקודת מבט של הכרומוזום במהלך מחזור התא הסומטי יום ד
14.5.03
39-43
חסר
28-38
76-87
א. חלוקת הפחתה (מיוזה) והשוואה בין מיוזה למיטוזה. ב. מבוא לחוקי מנדל, דפוסי הורשה מנדלית הורשה מונוהיברידית ודיהיברידית יום ה
15.5.03
55-63
33-34
38-53 106-118 הרחבה בנושא גנטיקה מנדלית באדם, אנליזה של משפחות והבנת משמעות האינטראקציה בין האללים בהורשה רססיבית, דומיננטית. אופן ההורשה של תכונות בתאחיזה לכרומוזומי המין יום ד
21.5.03
47-53 556-574
524-541
אי הפרדה כרומוזומלית ואברציות כרומוזומליות יום ה
22.5.03
194-201 624-638
360
תופעות גנטיות מיוחדות: גנים אמהיים, החתמה יום ב
26.5.03
71-91
108-112
269-275
297-302
142-153,
157-161
190-195
366-375
382-393
436-458
מיפוי גנטי ופיזי של גנים יום ג
27.5.03
503-511
515-542
404-414
418-428
הנדסה גנטית וגישות לריפוי גנטי יום ד
28.5.03
    תרגיל ביואינפומטיקה מנועי חיפוש לרופאים וחוקרים בתחום הגנטיקה של האדם יום ה
29.5.03

1) Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT, Lewontin RC, Gelbart WM 2000, An Introduction to Genetic Analysis
2) Strachan T and Read A. 1999 Human Molecular Genetics