יחידה 5: חי בריבוע  >> 5.2:  שאלה לדוגמא

ההנחות של :

>>  דגימה מקרית.

>>  אי תלות בין התצפיות.

>>  הקטגוריות זרות וממצות.

>>  אין יותר מ-20% מהתאים בהם השכיחות הצפויה קטנה מ-5. יש לנו כמה  -ים. עכשיו יש להכפיל  בכל התאים ויש לוודא שאין יותר מ-20% מהתאים בהם ה-exp (בעצם  קטן מ-5.

>>  התפלגות הדגימה בכל תא נורמלית – הערכים הנצפים מתפלגים נורמלית סביב הערך הצפוי בכל תא. דהיינו הסיכוי לקבל ערך נצפה קרוב לערך הצפוי הוא גדול יחסית, ואילו הסיכוי לקבל ערכים נצפים רחוקים מהערך הצפוי הוא קטן יחסית.

אין השערות חד-צדדיות, מאחר ויש יותר מ-2 קבוצות, והשערה חד צדדית תמיד טוענת שמשהו אחד גדול/קטן ממשהו אחר.

את התפלגות  הזכרנו כבר במבחן F לבדיקת שוויון שונויות בין שני מדגמים.

אמנם ההשערה היא דו-צדדית אבל ה-  הינה כולה בצד אחד (כי ההתפלגות כוללת רק ערכים חיוביים ואנו נדחה את  רק אם הסטיות שקיבלנו גדולות מדי).

הערכים הקריטיים הולכים וגדלים יחד עם דרגות החופש משום שככל שיש יותר תאים כך יש יותר סטיות אפשריות (שיכולות לנבוע מטעות מקרית בלבד).

 

מה קורה אם התנאי הדורש שלכל היותר ב- 20% מהתאים  exp<5אינו מתקיים?

אם יש שתי קבוצות עם שכיחות קטנה, ויש צידוק תיאורטי, ניתן לאחד את התאים. אם אין צידוק תיאורטי יש להגדיל את המדגם.

 

דוגמא:

לפי תורתה של החוקרת Ainsworth קיימים 3 סוגי התקשרות: בטוח, נמנע וחרד. בבגרות הפרופורציות של שלושת קבוצות אלו בכלל האוכלוסייה הן:

בטוח:55%, נמנע: 25%, חרד:  20%.

חוקר דגם מקרית 40 סטודנטים מהחוג לפסיכולוגיה. האם ניתן לומר ברמת בטחון של 95% שהסטודנטים לפסיכולוגיה הם בעלי דפוס התקשרות שונה מזה של כלל האוכלוסייה אם נמצאו 16 בטוחים, 14 נמנעים ו-10 חרדים?

 

פתרון:

נניח את קיום כל 5 ההנחות.

 

עבור כל   

 

חרדים

נמנעים

בטוחים

 

10

14

16

נצפה    Obs

צפוי  Exp

 

ההשערה האלטרנטיבית הינה else/אחרת – מכיוון שמספיק שתא אחד לא יקיים את השערת האפס שבה ה-exp=obs כדי שנדחה את כל השערת האפס. כמו כן סביר שאם יש תא אחד חריג הרי שיהיו עוד תאים חריגים (כי אם בתא אחד יש יותר מהצפוי חייב להיות שבתאים אחרים יש פחות מהצפוי).

 

אין אף ערך צפוי קטן מ-5, ולכן ניתן להמשיך.

 

הערה: ניתן להחליט האם לדחות או לא את  על סמך הטבלה או על סמך EXCEL.

, ולכן לא ניתן לדחות את . ברמת בטחון של 95%, סטודנטים לפסיכולוגיה אינם שונים מכלל האוכלוסייה בסגנון ההתקשרות שלהם.

 

CHIDIST היא פקודה דו-צדדית למרות שרשום (בטעות) שהיא חד צדדית .

► חזור                    המשך ◄