רסומה תרותל אובמ
דורממ יסוי
תולאש

אשונ/רועיש לכל .האירקה רמוחלו התיכב דמלנה רמוחל תוסחייתמה תולאש ללוכ הז ףד
תוחנמ תולאש לאכ וללה תולאשה לא סחייתהל שי .ולשמ תולאש הנוולתת התיכב רבעויש
.דמלנה רמוחה תא םכתנבהו םכיתומישר רחא בקעמ עצבל ולכות ןתועצמאבש ,תונווכמו

תונווכמה שיו ,םיטרפה לא תונווכמש שי .ןפואה ותואב תולאשה לכ לא סחייתהל ןיא :הצלמה
.התדימכ הלאש לכל וסחייתה .תיללכ הנבה לא

ןניא חטבלו םירועישב רבעומש המ לכ תא תוצממ ןניא וללה תולאשה :תפסונ הרעה
.אורקל םישרדנ םכנה ותואש רמוחה לכ תא ףיקהל תורמייתמ


דוסי יגשומ :ןושאר אשונ
ןוטלפאל האיטילופה :ינש אשונ
וטסירא לש תודימה תרות :ישילש אשונ
סבוה לש ןתיולה :יעיבר אשונ
םדאה לש ורשואו הזוניפש לש ויהולא :ישימח אשונ
םוי דיוויד לש יתאה םזילרוטנה :ישיש אשונ
טנאק לאונמע לש תובוחה רסומ :יעיבש אשונ
תונתלעותה :ינימש אשונ


.דרפנב אשונ לכ לש תולאשה םע דרוו ץבוק דירוהל ןתינ התע !שדח
.םיאשונה ןמ דחא לכ לש תולאשה תמישר תיתחתב רושיקה וארדוסי יגשומ :ןושאר אשונ

?תירסומה הטיפשהו הכרעהה יאשומ םהמ-
םע הלא םיבשייתמ םניא ,הרואכלש ,תירסומה העפותה לש הינייפאמ םהמ-
?הלא
?סומונל סיזיפ ןיב לדבהה המ-
?תירואית הקיתאל תיביטמרונ הקיתא ןיב לדבהה והמ-
?הקיתא-אטמ ןיבל הקיתא ןיב לדבהה והמ-
לש ןויעלו ןוידל האוושהב ,הקיתאב יפוסוליפה ןוידה תא דחייל רומא המ-
?'וכו תדה ןהכ ,גולואידיאה
?רסומה לש היפוסוליפב רתויב תויסיסבה תולאשה ןהמ-
?תללוכ תונקפס יהמ-
?(ןושאר רדסמ תיתא תונקפס/) תיתא תונקפס יהמ-
?(ינש רדסמ תיתא תונקפס/) תיתא-אטמ תונקפס יהמ-
?יתא-אטמה ןקפסה לש םיירקיעה וינועיט םהמ-
?עודמ ?תיתא-אטמ תונקפס הליבומ תודמע ולאל-
?יתא-אטמה ןקפסה לש וינועיטב םייוקילה םהמ-
?יתא םזיביטקייבוס והמ ?יתא םזיביטלר והמ-
?יתאה םזיביטלרה לש ויתונורסח םהמ-
?יתא םזיליהינ והמ-
םע דדומתהל שקבמש ,יתאה טסיביטקייבואה ינפב תדמועה המישמה יהמ-
?יתא-אטמה ןקפסה וינפל ביצמש רגתאה

דרוו ץבוקב תולאשה תדרוה
דומעה שארל הרזח


ןוטלפאל האיטילופה :ינש אשונ

?סטרקוס לש יפוסוליפה ולעופ תא ןייפאמ המ-
?ןוטלפא לש םימדקומה םיגולאידה תא ןייפאמ המ-
?ןוטלפא לש םייעצמאה םיגולאידה תא ןייפאמ המ-
?ןוטלפא לש םירחואמה םיגולאידה תא ןייפאמ המ-
?יתרכה םזיביטלר והמ-
?סאיגרוגו סרוגאתורפ לש םתדמע תא ןייפא המ-
?סלקילאק לש ותדמע תא ןייפא המ-
?םיטסיפוסל סחיב ןוטלפא לש ותדמע התייה המ-
?סכודוליפל ףוסוליפ ןיב לדבהה והמ-
דוגינב ,האיטילופב 'א רפסש הנעטב תוכמותה ,תוינכותו תוינונגסה ,תויודעה ןהמ-
?ןוטלפא לש םימדקומה םיגולאידה תפוקתב בתכנ ,םירפסה ראשל
?האיטילופב סטרקוס לש םיירקיעה וחיש ינב לע םיעדוי ונא המ-
(סאיסילו סוכראמילופ) סולאפק לש ותחפשמ לע ונל שיש ירוטסיהה עדיה דציכ-
?םדקל שקבמ ןוטלפאש תיתאה הדמעה תא תרשמ
?וז הלאשל ןמאנ ןוידה ראשנ םאה ?האיטילופב 'א רפס לש תירקיעה הלאשה יהמ-
ותומד תגציימש המ םע תבשייתמ וז תומד דציכ ?סולאפק לש ותומד העיבמ המ-
?סטרקוס לש
?סטרקוס המיע דדומתמ דציכ ?קדצל סחיב סולאפק לש ותדמע יהמ-
ןייפאמ המ ?ויבא תדמעל תסחייתמ איה דציכ ?סוכראמילופ גיצמש הדמעה יהמ-
.(תולועפ לש רסומ/תויביטקלפר רסוח/תימצע ןוצר תועיבש) ?הלא תודמע יתש
(םזיביטלר/קירו ילגעמ ןוירטירק) ?סוכראמילופ תא סטרקוס קחוד המליד וזיאל-
תורשקתמ ןה דציכו גיצמ אוהש תואחסונה שולש ןהמ ?סוכאמיסארת לש ותדמע יהמ-
?וז לא וז
?סוכאמיסארת לש ותדמע שוריפל ןופוטילק תעצה לש התועמשמ יהמ-
?םזילרומ-א ?יתא םזיאוגא ?יתא םזיליהינ :ותדמע תא ראתל ןוכנ דציכ-
?ותדמע תא ףושחל סוכאמיסארתל "עייסמ" סטרקוס םתועצמאב םינועיטה םהמ-
?סוכאמיסארת לש ותדמע דגנכ סטרקוס גיצמש םינועיטה םהמ-
?עודמ ?'א רפס םייתסמ דציכ-
?'ב רפס תליחתב סטרקוס ינפב סוטנאמידאו ןוקואלג םיגיצמש רגתאה והמ-
?קדצה לש ואצומ רבד לע ןוקואלג קפסמש רבסהה והמ-
?דול ךלמ סגיג (-לש ויתובא יבא) לע רופיסה תועצמאב ןוקואלג ןועטל שקבמ המ-
?'ב רפס תליחתב סטרקוס ינפב סוטנאמידאו ןוקואלג םיגיצמש רגתאה והמ-
עבומה יסיפאטמה ןורקיעה והמ ?תולודגה תויתואהו תונטקה תויתואה לשמ והמ-
?הז לשמ תועצמאב
?הנידמ תננוכתמ דציכ-
?"הנידמ"-ב ןוטלפא ןווכתמ המל-
?הנידמה לש הנוניכ ןורקיע והמ-
?החופת הנידמ יהמ-
?םדיקפת המ ?םירמושה םהימ-
?דמעמ לכל סחיימ ןוטלפא התוא היצקנופה יהמ ?הנידמב םינושה תודמעמה םהמ-
םדיקפת ואלמי הלאש ידכב םירמושל תונקהל שיש ךוניחה לש וינייפאמ םהמ-
?הכלהכ
?םירמושה לש ךוניחה יבלשמ בלש לכ לש היצקנופה יהמ-
?םירמושה לש םהייח חרוא והמ-
יהמ םיניבמ ונא ותנקסממש ןוטלפא לש ןועיטה לש םיירקיעה ויכלהמ םהמ-
?הנקסמה יהמ ?ןתוא ןייפאמ המ ?תומדקהה ןהמ ?תקדוצ הנידמ
הנידמ יהמ ?התעדב תבשוימ הנידמ יהמ ?הצימא הנידמ יהמ ?המכח הנידמ יהמ-
?תקדוצ
ןיב רשקה המ ?הנידמב תורחאה תובוטה תודימה שולש ןיבל קדצה ןיב רשקה והמ-
?רשוא ןיבל הלא
לכב) וז הנידמב טרפה ייח תא ןייפאמ המ ?תינוטלפאה הנידמה לש הייפוא והמ-
?(תודמעמה ןמ דחא
המ ?הנובתה לש היצקנופה המ ?םתוא ןייפאמ המ ?םדאה לש ושפנ יקלח םהמ-
?חורה זוע לש היצקנופה
?ותעדב בשוימ םדא ?ץימא םדא ?םכח םדא ?קדוצ םדא והמ-
?סוטנאמידאו ןוקואלג וביצהש רגתאה לע ןוטלפא בישמ דציכ-
ןוטלפא התוא קדצה תסיפת ןיב רשקה המ ?רגתאה לע בישהל חילצה אוה םאה-
ןוקואלג לש רגתאה ךותמ הלועש קדצה תסיפת ןיבל ,ןגמ אוה הילעו ףשוח
?סוטנאמידאו
?תולועפ לש רסומ ןיבל תודימ לש רסומ ןיב לדבהה המ-
?הנידמב טולשי ףוסוליפהש יוארה ןמ עודמ-
?ןהיאשומ ןיב לדבהה המ ?העידי יהמו הרבס יהמ-
?"ןיאה ןיבל שיה ןיב תויה" לש תועמשמה המ-
?ןוטלפא לצא "םייק תויה" לש תועמשמה יהמ-
לשמ ,שמשה לשממ תרייטצמה תיגולומטסיפאהו תיגולוטנואה הנומתה יהמ-
?הרעמה לשמו קלוחמה וקה
?הנידמה תא להנל ףוסוליפה לעש ךכל איבמ ןוטלפאש קומינה והמ-
?םירשואמ ,םיפוסוליפה הז ללכבו ,תקדוצה תינוטלפאה הנידמה יחרזא םאה-
רשקה לע ?ולש קדצה תסיפתל קפסמ ןוטלפאש קודיצה לש ויפוא לע ונדמל המ-
?תויאדכה תלאש ןיבל קדצה תסיפת ןיב

דרוו ץבוקב תולאשה תדרוה
דומעה שארל הרזח


וטסירא לש תודימה תרות :ישילש אשונ

?ןוטלפא לש וזמ לידבהל וטסירא לש ותופסלפתה תא ןייפאמ המ-
?וטסירא פ"ע רבסה והמ-
?תירמוח הביס יהמ-
?תינרוצ הביס יהמ-
?תיתילכת הביס יהמ-
?תלעופ הביס יהמ-
?וטסירא יפ לע םיעדמה לש םייללכה םיגוסה תשולש םהמ-
?הקיטילופה ןיבל תודימה תרות ןיב סחיה והמ-
וטסירא לש הנידמה תרות
?ינידמה עדמה תילכת יהמ-
?התילכת המ ?וטסירא יפ לע הנידמה יהמ-
?הנידמה תבכרומ תויעבט תויופתוש לש םיגוס וליאמ-
?ןוטלפא לש הנידמה תסיפת לע וטסירא לש ותרוקיב יהמ-
הז ןיבל ןוטלפא לצא םיחרזאה ןיב תופתושה תא ןנוכמה ןורקיעה ןיב לדבהה המ-
?וטסירא לש
?הנידמה לש תודחא תרימשל עיצמ ןוטלפאש ךרדה לע וטסירא קלוח המב-
תא (תלעופו תינרוצ ,תירמוח ,תיתילכת) תוביסה עברא יחנומב וטסירא ריבסמ דציכ-
?הנידמה
?תקדוצ יתלבל תקדוצ הקוח ןיב לידבמ המ-
?(םיטילשה 'סמ יפ לע) תוקדוצ יתלבהו תוקדוצה תויטילופה ןוגראה תורוצ ןהמ-
?וטסירא לע תפדעומה ןוגראה תרוצ יהמ ?הנידמב קדצה והמ-
התרסהו השעמל תוירחא סוחיי
?והשעמ לע תוירחא לעופל סחייל שי יתמ-
?והשעמ לע תוירחא לעופל סחייל ןיא םתומייקתה םעש םיאנתה םהמ-
?הייפכ ךותמ השענש הזכל השעמ בשחי יתמ-
?העידי-יא ךותמ השענש השעמ והמ-
?תעד ילבב השענש השעמ ןיבל העידי יא ךותמ השענש השעמ ןיב לדבהה המ-
תודימה-תרות
?תודימה תרות לש הרקחמ אשומ והמ-
?עודמ ?קיודמ עדמ איה תודימה תרות םאה-
?ןוילעה בוטה תא וטסירא רידגמ םיחנומ וליאב-
הלאשה תא ןיבמ אוה וב ןפואב ןוטלפא לש וזמ וטסירא לש ותסיפת הנוש המב-
.(בוטה תאדיא לומ םיבוטה םייחה :זמר) ?ןוילעה בוטה תודוא
?ןוילעה בוטה והמ ןיבהל בושח עודמ-
?ןוילעה בוטה םע (eudaimonia) רשואה לש תוהזל םימעטה םהמ-
?רשואה תא תוהזל ןיא המ םע-
?םיבוטה םייחה תודוא הבושת ןתמל וטסירא לש היגטרטסאה יהמ-
?טראקד יפ לע שפנה תסיפתמ תלדבנ איה המב ?וטסירא יפ לע 'שפנ' יהמ-
?םהמ דחא לכ ןייפאמ המ ?תישונאה שפנה לש היקלח םהמ-
םייוארה םייחה םהמ [?םדאה לש ולעופ המ/] ?םדאה לש (ergon) היצקנופה יהמ-
?םדאל
?רשואמ אהי םדאהש ידכב הבוטה התדימ יפ לע שפנה לש התוליעפב יד םאה-
?עודמ
תויהל תובוטה תודימה לעב לש ותלוכיב עוגפל תולולע ,אמגודל ,תוינוציח תוביסנ ולא-
?רשואמ
יארחא לעופה םאה ?ויפוא בוציעל םדאה לש ולודיג יאנתו ךוניחה לש םלקשמ המ-
?ויתולועפל יארחא אוה הבש הדימה התואב ויפואל
לש ונויגה ןיבל שפנה לש (קקותשמו הוואתמ) יתייחה קלחה לש ונויגה ןיב לדבהה המ-
?שפנה לש ינויגהה קלחה
?לכשה תולוגס ןיבל יפואה תולוגס ןיב לדבהה המ-
,רמאנ ,דוגינב ,תוחתפתמ ןה דציכ ?תויתא תולוגס םג יפואה תולוגס תונוכמ עודמ-
?לכשה תולוגסל
'רתיה' תווצקה םהמ ?עצמאה תדימ יהמ ?יפואה תולוגס תא וטסירא ראתמ דציכ-
?םיעבקנ םה המל סחיב ?'רסחה'ו
?יבושיח-ימתירוגלא ןפואב תאז תושעל ןתינ םאה ?עצמאה תדימ תא עובקל שי דציכ-
?עצמאה תדימ תאיצמל םירורב םינוירטירק קפסמ וטסירא םאה-
?וטסירא גיצמ ןהילא תוחפסנה תונוגמ תודימו יפוא תולוגס וליא-
?קדצה לש הבחרה הרדגהה יהמ-
?קדצה לש הרצה הרדגהה יהמ-
?תוניגה ןיבל קדצ ןיב לדבהה המ-
תא וטסירא לש ותפדעהל תרשקתמ (םינבומה ינשב) קדצה לש השיפתה דציכ-
?היטרקוטסיראה
?לכשה תולוגס תוקלחתמ תוצובק יתש ולאל-
?תמאה תא ריכהל םדאה שקבמ םתועצמאב םירשכה תשמח םהמ-
איה המ ?תויתאה תולוגסל תסחייתמ וז דציכ ?(phronesis) תישעמה הנובתה יהמ-
?וז לש התוחתפתהל שרדנ המ ?ןהילע הפיסומ
הינומרה ןיבל הז ןיב רשקה המ ?ירמגל תוחתופמל יפואה תולוגס הנבשחת יתמ-
?תישפנ
?תינויעה המכחה יהמ-
?עודמ ?תינויעה המכחהו תישעמה הנובתה תא וטסירא גרדמ דציכ-
?(יאנידמה-) קידצה לש הלא לע (ףוסוליפה-) םכחה לש וייח םיפידע עודמ-
?וטסירא רחאל תודימה תרות לש הלרוג היה המ-

דרוו ץבוקב תולאשה תדרוה
דומעה שארל הרזח


סבוה לש ןתיולה :יעיבר אשונ

?סבוה לש םזינויצקודרה אטבתמ המב-
?םהקוא לש רעתה והמ-
?םזיצירפמא והמ ?םזילאיר והמ ?םזימוטא והמ ?םזילאירטמ והמ-
?סבוה לש תיטסינאכמה ותסיפת תאטבתמ המב-
?םזינימרטד והמ-
?חרכה ןיבל שפוח ןיב בשיימ סבוה דציכ ?םזיליבטפמוק והמ-
?'ןתיול' רפסה תרטמ יהמ-
?תינידמה היליהקה תאו םדאה תא סבוה ראתמ םיחנומ וליאב-
?תושעל ול עייסת איה סבוה תעדל קוידב המו היצקפסורטניא יהמ-
?ןהיאשומ תא אל ךא תויולעפיהה תא ריכהל ןיינועמ אוה עודמ-
?ןוימדה ידי לע רצונש יומיד ןיבל םישוחה ידי לע רצונש יומידה ןיב לדבהה המ-
?םדאב שי תועונת יגוס וליא-
?תוינוצרה תועונתה לש ןתורצוויהל סבוה לש ורבסה והמ-
?שי תופיאש/תוינוצר תועונת לש םיגוס וליא-
תא תובייחמ הלא תורדגה םאה ?'ער'-ו 'בוט' םיגשומה תא סבוה רידגמ דציכ-
?יתא םזיביטלרל סבוה
?'האנש'-ו 'הבהא' םיגשומה תא סבוה רידגמ דציכ-
?'דחפ' גשומה תא סבוה רידגמ דציכ-
םתסיפת ןיבל וז ותסיפת ןיב לדבהה המו ?'רשוא' גשומה תא סבוה רידגמ דציכ-
?רשואה תא וטסיראו ןוטלפא לש
?'חוכ' גשומה תא סבוה רידגמ דציכ-
.וטסיראו ןוטלפא לש םהיתוסיפתל וושה ?םיעדמה לש 'םחוכ' המ-
?'עבטה בצמ'-ב ןווכתמ סבוה המל-
?הזל הז םיווש םדאה ינב ןבומ הזיאב-
?ןוחטיב רסוחל איבמ ןויוושה עודמ-
?לכב לכה תמחלמל איבמ ןוחטיבה רסוח עודמ-
?ןיינק ?תוברת ןיא עודמ ?עבטה בצמב םדאה ינב לש םבצמ המ-
?עבטה בצמב לוועל קדצ ןיב הנחבאה לש הדמעמ המ-
?םולשל הייטנה תא םדאב ררועמ המ-
בצממ האיציב הנובתה תאלממ דיקפת הזיאו תולעפיהה תאלממ דיקפת הזיא-
?עבטה
?תיעבט תוכז יהמ-
?יעבט קוח והמ-
?רתוול יאשר םדאה ןיא תויעבט תויוכז וליא לע-
?ןושארה יעבטה קוחה והמ-
?ינשה יעבטה קוחה והמ-
?ישילשה יעבטה קוחה והמ-
?היכרריה תמייק םאה ?עבטה יקוח ןיב סחיה המ-
?שמשמ אוה המל ?תוידדהה ללכ והמ-
תורדגהה ןמ הלועש תויסחיה לע רבגתמ סבוה דציכ ?סבוה יפ לע הקיתאה יהמ-
?'ער'ו 'בוט' לש
?תינידמה היליהקב אלא שומימ ירב םניא שממתהל םילוכי עבטה יקוח עודמ-
?ודיקפת והמ ?ותוכמס רוקמ המ ?ןובירה והמ-
?תיתרבח הנמא יהמ-
?הנמאב דצ אוה ןובירה םאה-
?ןובירה לש ויתויוכמס םוחת והמ-
?הקולחל תונתינ ןניא ויתויוכמס עודמ-
?ןובירה לומ לא םיניתנה דמעמ המ-
?הזה ללכל םיגייסה םהמ ?עודמ ?ותוכמס לע רערעל םהל רתומ םאה ,ללככ-
?וישעמ לע ןובשחו ןיד תתל ןובירה ךירצ ,ללכב םא ,ימל-
?עודמ ?סבוה לש ותעדל הפידע ןוטלש תרוצ וזיא-

דרוו ץבוקב תולאשה תדרוה
דומעה שארל הרזח


םדאה לש ורשואו הזוניפש לש ויהולא :ישימח אשונ

תודימה תרות
ומצע לע דיעמ אוהש יפכ ,הזוניפש לש ותופסלפתהל םיעינמה לש םייפוא והמ-
?'לכשה ןוקית לע רמאמ'ב
ורפסב יוטיב ידיל האב וז דציכ ?הזוניפש יפ לע תופסלפתהל הנוכנה הדותמה יהמ-
?'תודימה תרות'
?וזכ תיטסילאנויצר הירואיתל תמאה ןחבמ והמ-
?'תודימה תרות'ב הזוניפש קסוע םהב םיירקיעה םיאשונה םהמ-
?םצע והמ-
?'ראות' והמ-
?'ןפוא' והמ-
?ולש הקיסיפאטמה לש הזכרמב םצעה גשומ תא דימעהל הזוניפש רחוב עודמ-
?טראקד יפ לע םצעה תשיפת לע הזוניפש לש ותרוקיב יהמ-
?'ומצע תביס' לש תועמשמה המ-
?ומצע תביס םג חרכהב אוה םצעה עודמ-
?דחא יתודחא םצע רשאמ רתוי ןיא עודמ ?חרכהב םייק םצעה עודמ-
?םצעל םיהולא ההז עודמ ?הזוניפש יפ לע 'םיהולא' והמ-
?הזוניפש לש םזיאתנאפה אטבתמ המב-
?חרכהב ישפוח ,םצעה קרו ,םצעה עודמ ?הזוניפש יפ לע 'ישפוח' והמ-
?הזוניפש לש םזינימרטדה אטבתמ המב-
?תיטננמיא תויתביס יהמ-
?עובט עבט והמ ?עבוט עבט והמ-
?ריכהל םדאה לוכי םיראת המכ ?םצעה לש ויראת םהמ-
?'םיטביהה ינש תרות' ותרות תא םינכמה שי עודמ ?טסינומ אוה הזוניפש עודמ-
.(םזילאירטמלו םזילאידיאל ,ינאיזטראק םזילאודל התוא וושה)
?ומצע םצעל דוגינב ,םצעה לש וינפוא תא ןייפאמ המ-
?הרכהה תוגרד שולש ןהמ-
?ןהיתודוא דומלל בושח עודמו ,םדאה לש ויתולעפה ןהמ-
?('סוטנוק'/) 'הפיאש' יהמ-
?ותוריח תא לידגהל םדאה לוכי ןבומ הזיאב-
?רשואו תוריח ,תוינובת ןיב רשקה המ-
?הזוניפש יפ לע 'ער' והמו 'בוט' והמ-
?'םיהולא לש תינובת הבהא' יהמ-
ינידמ רמאמ
הזוניפשו סבוה לש םהיתושיפת תולדבנ המב ?הזוניפש יפ לע 'תיעבט תוכז' יהמ-
?הזה גשומה תא-
?עבטה בצמ תא הזוניפשו סבוה לש םהיתושיפת ןיב לדבהה המ ?עבטה בצמ והמ-
?עבטה בצמב 'לווע'-ו 'קדצ' ,'ער' ,'בוט' לש םדמעמ המ-
ההז ץבוקמה רוביצה לש ותוכז :זמר) ?דיחיל סחיב היליהקה לש התוכמס רוקמ המ-
(ותלוכיל
תוכמס רוקמ הדיל לובסל הלוכי הנידמה םאה ?הנידמה לש היתויוכמס ןהמ-
?עודמ ?(תיתד תוכמס -אמגודל) היחרזאל סחיב ףסונ
?הנידמה יקוחל תויצל םיצירממה םיעינמה םהמ-
הלוכי הנידמ ןבומ הזיאב ?היחרזאל סחיב התלוכי/התוכז תא הנידמה לידגת דציכ-
?הריבע רובעל
?עודמ ?ברעתהל הנידמל הל לא םירבד וליאב-
?עודמ ?היטרקומד וא היטרקוטסירא ,היכרנומ ,םדאל ול ףידע רטשמ הזיא-
?טרקוטסירא/ךראנומל הזוניפש לש ויתוצלמה ןהמ-
?הזוניפש יפ לע היטרקומדה לש יוצרה הייפוא המ-

דרוו ץבוקב תולאשה תדרוה
דומעה שארל הרזח


םוי דיוויד לש יתאה םזילרוטנה :ישיש אשונ

?(םייתא-אטמה) םינקפסה לש םתדמע םע דדומתהל לק םוי דיוויד לש ותעדל עודמ-
?שכרנ לגרה לע ירסומ שגר לכ דימעהל ותעדל ןתינ םאה-
?םידדצה ינש ינועיט םהמ ?רסומה לש ורוקמ תודוא סומלופה בוסנ קוידב המ לע-
?רסומה לש ורוקמ ןיינעב םוי דיוויד לש ותעד יהמ-
?רסומה יניינעל עגונש המ לכב לכשה לשו שגרה לש םיקיודמה םהידיקפת םהמ-
ןקפסה לש ותדמע תא תקזחמ שגרה לע ססובמ רסומה לש ותויה רבדב הנעטה םאה-
?יתאה טסיביטלרה לש וא
איה קוידב המו ,םוי דיוויד יפ לע םייתאה םירקחמל הנוכנה היגולודותמה יהמ-
?תולגל תדעוימ
?תויתרבחה תובוטה תודימה תודוא הלגמ םוי דיוויד המ-
תודבוע םאה ?םוי דיוויד יפ לע םיכרעל םיעגונה םיחוכיווה בור םיבוסנ המ תודוא-
םיכרעה םלוס תודוא וניתונקסמ תא שדח רואב ריאהל תויושע םדאה תודוא תושדח
?עודמ ?ונלש
תובוטה תודימה יתש ןיב אצומ םויש םילדבהה םהמ ?םוי יפ לע קדצ והמ ?תובידנ יהמ-
?וללה
?וניניעב ןח תאשונ תירוביצה תלעותה עודמ-
?תויכונאה שגר לע ךמתסהב קר רסומה תא ססבל וא/ו ריבסהל ןתינ םאה-
?'יטסילרוטנה לשכה' והמ-
?יטסילרוטנה לשכב תלשוכ םוי דיוויד לש תיטסילרוטנה ותרות םאה-
?'ללכ- ןתלעות' וא 'הלועפ-ןתלעות' אוה םוי דיוויד םאה-


דרוו ץבוקב תולאשה תדרוה
דומעה שארל הרזח


טנאק לאונמע לש תובוחה רסומ :יעיבש אשונ

?תילאטנדנצסנרט היפוסוליפ יהמ-
?'הרוהטה הנובתה תרוקיב' םשה תועמשמ המ-
?דגנומ 'ירוירפא' המל ?טנאק לצא 'ירוירפא' לש תועמשמה המ-
?םיירוירפא-םייטילנא םיטפשמ םהמ-
?םיירוירטסופא-םייטתניס םיטפשמ םהמ-
?םיירוירפא-םייטתניס םיטפשמ םהמ-
?ותוא םידיגנמ ללכ ךרדב המל ?תולועפ לש רסומ והמ-
?ותוא םידיגנמ ללכ ךרדב המל ?תונווכ לש רסומ והמ-
?הלאכ רסומ תורות םידיגנמ ללכ ךרדב המל ?תויגולוטנואד רסומ תורות יהמ-
?ימונורטה רסומ והמ ?ימונוטוא רסומ והמ-
?'תודימה לש הקיזיפאטמל דוסיה תחנה' רפסה תרטמ יהמ-
?טנאק יפ לע תורכהה יגוס םהמ-
,ירוירפא קלח (תישעמ היגולופורתנא) תינויסינה הקיתאל םידקהל ךרוצ שי עודמ-
?ינויסינ יתלב קלח ,א"ז
קוח ןיבל עבט קוח ןיב לדבהה המ ?(ירסומ קוח/עבט קוח) קוח לש וינייפאמ םהמ-
?ירסומ
אלב בוט' לש תועמשמה המ ?הלבגה אלב בוטל בשחיהל לוכיש ידיחיה רבדה והמ-
?עודמ ?'הלבגה
(וטסירא לש ותפשב) תובוטה יפואה תודימו תוילכשה תודימה ומכ תודימ עודמ-
?הלבגה אלב תובוטל בשחיהל תולוכי ןניא
?הלבגה אלב תובוטכ בשחיהל תולוכי ןניא לרוגה תונתמ עודמ-
?עודמ ?הלבגה אלב בוטל בשחיהל לוכי רשואה םאה-
?עודמ ?בוטה ןוצרה תא תוהזל ןתינ אל המ םע-
?הלועפ לש ירסומה הכרע תעיבקל תיטנוולרה הדיחיה הלאשה יהמ-
לש הכרע תעיבקל יטנוולר ןידע (יהשלכ הלבגמ לשב) שמוממ יתלב בוט ןוצר םאה-
?הלועפה
?בוט ןוצרו ירסומ קוח ,הנובת ןיב סחיה המ ?בוטה ןוצרה לש ורוקמ המ-
?בוטה ןוצרל תרשקתמ וז דציכ ?תירסומ הבוח יהמ-
?רוצעמ שמשמ אוה המ לע ?יביטקייבוס רוצעמ והמ ?הייטנ יהמ-
?םייוויצב ךרוצ שי עודמ ?יוויצ והמ-
ךותמ תישענש הבוח ןיבל (דבלב) הבוחל םאתהב תישענש הלועפ ןיב לדבהה המ-
?הבוחה
הייטנ ךותמ תישענש הלועפ ןיבל תיכונא הייטנ ךותמ תישענש הלועפ ןיב לדבהה המ-
?הרישי
(תלוזה לש ותבוט םודיקל) הרישי הייטנ ךותמ תישענש דסח תולימג תלועפ םג עודמ-
?תירסומ הלועפל בשחיהל הלוכי אל
םאתהב תושענש תולועפ ןיב ןיחבמ טנאק ןתועצמאבש תואמגודה שולש ןהמ-
?הבוחה ךותמ תישענש הלועפ ןיבל (דבלב) הבוחל
?הבוחה ךותמ תישענש הלועפל הרושק איה דציכ ?ירסומה קוחל דובכ תרכה יהמ-
?הילא עיגמ טנאק דציכ ?ירוגטקה יוויצה לש יללכה קוחה תחסונ יהמ-
?וז החסונ לש התועצמאב םיקדוב המ-
חטבה" יוויצה תא יללכ קוחכ לבקל (תוניצרב) תוצרל לוכי יניא טנאק לש ותעדל עודמ-
?"המייקל תנמ לע אלש החטבה
?םיקוחה תבשחמ יפ לע לועפל ינובת רוצי לש ותלוכי תאטבתמ המב-
?םיטלחומ םייוויצ ןיבל םינתומ םייוויצ ןיב לדבהה המ-
?שי םינתומ םיוויצ לש םיגוס ולא-
?םיירוירפא-םייטתניס םה םיטלחומ םיוויצ עודמ ?םייטילנא םה םינתומ םייוויצ עודמ-
ןיבל הניב םישגדה תניחבמ לדבהה המ ?ירוגטקה יוויצה לש עבטה קוח תחסונ יהמ-
?ירוגטקה יוויצה לש יללכה קוחה תחסונ
תחסונמ הילא עיגמ טנאק דציכ ?ירוגטקה יוויצה לש תילכתכ תוישונאה תחסונ יהמ-
?יללכה קוחה
?ירוגטקה יוויצה לש תוילכתה תכלממ תחסונ יהמ-
ינאה ןיבל ('ילאנמואנ ינא' וא -ל"כד) ומצעל אוהשכ רבדכ ינאה ןיב לדבהה המ-
?(ינויסינה וא) יתעפותה
?תוירסומה לש םג ןכלו תוריחה לש התורשפא רבדב הנעטה תא תרשמ הזה לדבהה דציכ-


דרוו ץבוקב תולאשה תדרוה
דומעה שארל הרזח


תונתלעותה :ינימש אשונ

?ללכ-תונתלעות ןיבל הלועפ-תונתלעות ןיב לדבהה המ-
?םזינודה והמו תונתלעות יהמ-
?סורוקיפא יפ לע וניתולועפ תניחבל ןוילעה ןוירטירקה והמ-
?ןוסני'צה סיסנרפ יפ לע וניתולועפ לש תירסומה ןתניחבל ןוילעה ןוירטירקה והמ-
ןיב לדבה עבוק אוה םאה ?ןוסני'צה יפ לע לבסה וא האנהה תדימ תכרעהל םידדמה םהמ-
?תואנה יגוס
?ללכ-ןתלעות וא הלועפ-ןתלעות אוה םאה ?םה'תנב ימר'ג לש תונתלעותה תא ןייפאמ המ-
?תולועפ לש ןתלעות תכרעהל םידדמה ותעדל םהמ-
?לימ טראויטס ןו'ג יפ לע תונתלעותה לש ןוילעה ןוירטירקה והמ-
?האנהו תלעות ,רשוא ןיב רשקה המ-
?ללכ-ןתלעות וא הלועפ-ןתלעות אוה םאה-
?קומינה המ ?םישוח תואנה וא תוילאוטקלטניא תואנה :תופידע תואנה ולא-
?רסומה לש ןוילעה ןורקיעה אוה הז ןורקע עודמ ?תלעותה ןורקע תא קדצמ לימ דציכ-
?וב קובדל םדאה ינב תא ץירמהל יושע המ-
?תונתלעותה לש היתולבגמ ןהמ-

דרוו ץבוקב תולאשה תדרוה
דומעה שארל הרזח