םיכיראתרואיתהביטח םשלומיס
1955 - 30-ה תונש םיעגונה םיטקולמ םיכמסמ
יכמסמ :הטיסרבינואה תודלותל
הלכשהל הצעומה ,ביבא לת תייריע
,יגוגדפ-יגולויבה ןוכמה ,ההובג
רפסה תיב ,םייאטיסרבינואה םינוכמה
הימדקאה ,הלכלכלו טפשמל
תונותיע יעטק ,םישיא ,הקיסומל
הטיסרבינואה ישרוש אש
1990 - 1963 אישנה תכשל יכמסמ
לש ןושארה אישנה תריחבמ
הטיסרבינואה
אישנ תכשל שנ
1990 - 1956 רוטקרה תכשל יכמסמ רוטקר תכשל קר
1990 - 1965 ל"כנמה תכשל יכמסמ ל"כנמ תכשל כנמ
1977 - 1964 .זייו 'ס 'ג 'רד דיגנה תכשל יכמסמ
הרוגס הביטח
דיגנה תכשל גנ
- 1965 םיכמסמ ,תוחוד ,תורבוח םינמאנה רבח רבח
1990 - 1964 טאנסה יכמסמ טאנס טנס
1990 - 1956 תוטלוקפ 14 יכמסמ תוטלוקפ קפ
1990 - 1960 ,םימולצת ,תונותיע יעטק ,םימוסרפ
םידידיה תדוגא ,ףגאה יכמסמ
ץוח ירשקל ףגא חק
1990 - 1960 ףגאה יכמסמ םיפסכה ףגא פסכ
1990 - 1960 ףגאה יכמסמ הקוזחתו הסדנה ףגא דנה
1990 - 1960 ףגאה יכמסמ שונא יבאשמ ףגא אכ
- 1954 ןועידיהמ תוטלוקפה ינועידי ףסוא
,םייאטיסרבינואה םינוכמה לש ןושארה
הטיסרבינואה ינותיע
הטיסרבינואה ימוסרפ סרפ
1990 - 1966 ינותיע ,םיטנדוטסה תדוגא יכמסמ
תועדומ ,םימוסרפ ,םיטנדוטסה
םיטנדוטסה תדוגא סגא
  ויהש רוביצו עדמ ישנא םע תונויאר
הטיסרבינואה תמקהב םיליעפ
האלמ המישר
הפ לעב דועית פבת
  עדמ ישנא לש םיישיא םינויכרא
הטיסרבינואה תמקהב םיליעפ ויהש להנימו
האלמ המישר
םיישיא םינויכרא א
  ריצב הטיסרבינואה ייחמ םימולצת
ץוח ירשקל ףגאה םע ףותישב .ןמזה
םימולצת ףסוא  
  תא ווילש םיבשחמ ,דויצ ,םירישכמ
הטיסרבינואה לש יעדמה רקחמה
םיילאיזומ םיצפח ףסוא  
 ביבח ןענכ
ןנח ןוסניול
ךירנייה ןוסלדנמ
ןדע שוטרפ
קחצי ןגובלנצק
בקעי יאברבר
סופיירד ץירפ 'פורפ
ןנחוי ינורהא

'י לראש ךולב
לארשי הריש רב
סחנפ תילד
'ס 'גרו'ג זייו
לאומש ןיביי
םולש לאנברבא
ריאי ינורהא
יניס וקוא
לארשי תרפא
והילא לארא
לראש ךולב
רדנסכלא שרב
בקעי לילג
הרדנא זירפ-הד
ןורהא ןורוד
יבצ הדוהי גלשרה
רודואית לשנייו
הירא ידרו
עשוהי רנטרוי
לאומש ןיביי
יבצ ץבעי
השמ ישי
ףסוי למרכ
םייח ןונבל
לואש ןיול
ןנח ןוסניול
השמ רזל
לארשי ןמלמ
ךירנייה ןוסלדנמ
לבוי ןמאנ
באז ןמיונ
המלש ןוסנומיס
ןמחנ גיבדול רנזופ
ןורהא יקסנולופ
וריטלאוג הי'צקורפ
ןמלרפ המלש
יבצ ןורי + הפי רדיק
חנ יקסנילפק
םירפא ריצק
לאינד יפראק
בקעי יברבר
ןונמא ןייטשניבור
בוד יקסרודיש
הנח ימולש
םייח רימש
ןתנוי אריפש
ימע ןב ןייטשפרש