םיאבה םיכורב
הדימל תויוקל ןוחבאו ידומיל ץועיל זכרמל

:םיאשונ ינש םילפוטמ ובו םיטנדוטסה טנאקד לש תודיחיה תחאכ לעופ ידומיל ץועיל זכרמה
םידומיל לולסמ תריחבב ץועיי

הדימל תויוקלב לופיטו ןוחבא
םיגולוכיספ לש יעוצקמ תווצ ידי-לע ןתינ ץועייה
:םיאבה םיאשונב קסועו ,םיצעויו
עוצקמ תריחב
םידומיל לולסמ תריחב
ידומילו יעוצקמ ןוויכ יוניש
םידומילה םויסב תיעוצקמ המאתה

םיטנדוטסל הכימת זכרמ וניה זכרמה
הטיסרבינואב םידמולה הדימל ייוקל
יווילו לופיט ןוחבא יתורש ללוכ אוהו
.םייעוצקמ