לימודי חוץ בפקולטה למשפטים

לקובץ להדפסה לחץ כאן (קובץ pdf)

 

לוח שנת הלימודים:

http://www.tau.ac.il/calendar.html

סגל הפקולטה

דקאן הפקולטה למשפטים:                            פרופ' חנוך דגן

ראש מנהל הפקולטה למשפטים:                     גב' שרה פומרנץ

ע' ראש מנהל הפקולטה למשפטים (סטודנטים):  גב' נירה שירמן

מזכירת המסגרת ללימודי חוץ:                         גב' רונית בנימין

ידיעון הפקולטה למשפטים

הידיעון המלא של הפקולטה למשפטים, מפורסם באינטרנט באתר: http://www.tau.ac.il/law/yedion

התלמידים מתבקשים לעקוב אחר המתפרסם על לוחות המודעות של הפקולטה בקשר לשינויים אפשריים במערכת השעות. שינויים יפורסמו גם באינטרנט באתר הנ"ל.

 

תיאור הקורסים, תאריכי בחינות סוף הסמסטר מפורסמים בידיעון הפקולטה.

 

הלימודים במסגרת "לימודי חוץ במשפטים" כפופים לתקנון ולהחלטות האוניברסיטה כפי שייקבעו מעת לעת. האוניברסיטה והפקולטה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי ייכנס לתוקף מיידית, אלא אם כן יצוין אחרת.


לימודי חוץ בפקולטה למשפטים

1.  כללי

הפקולטה למשפטים מקיימת מסגרת של "לימודי חוץ במשפטים"[1] שמטרתה הרחבת התשתית האקדמית בתחומים משפטיים שונים.  מסגרת זו מאפשרת השתתפות בקורסים מתכנית הלימודים הרגילה לתארים מתקדמים שמציעה הפקולטה למשפטים. הלימודים פתוחים בפני בעלי תואר ראשון במשפטים, אשר ממוצע ציוניהם הנו 80 לפחות.[2]  סטודנטים הלומדים במסגרת זו יהיו ב"מעמד מיוחד".

תלמידים שיעמדו בהצלחה בדרישות הקורס/ים להם היו רשומים, יקבלו אישור לימודים הכולל את ציון הקורס. תלמידים אשר יתקבלו בעתיד ללימודי התואר השני עשויים להיות זכאים להכרה בגין הקורסים שסיימו בהצלחה, והכל בכפוף לתקנון זה ובכפוף לנהלים האקדמיים של הפקולטה.

סטודנטים אשר היו רשומים ללימודי תואר שני במשפטים ולימודיהם הופסקו מסיבות אקדמיות יהיו רשאים להירשם ללימודי חוץ רק לאחר בקשה מיוחדת.

לתשומת לב: לימודים במסגרת זו אינם מקנים קבלה ללימודי תואר שני! תלמידים שירשמו ללימודי תואר שני ידרשו לעמוד בתנאי הקבלה הרגילים שינהגו באותה עת.

2.    הרשמה וקבלה לתכנית

2.1.      רשימת הקורסים המוצעים

א.       רשימת הקורסים המוצעים במסגרת "לימודי חוץ במשפטים" היא מן החטיבה השלישית והרישום אליה הוא על בסיס מקום פנוי.

ב.       תלמידים המעוניינים להירשם לקורסים המוצעים בפקולטה למשפטים, ואשר אינם נמנים על רשימה זו יגישו בקשה מנומקת בכתב למזכירות לימודי חוץ.[3]

ג.        תלמיד חייב להקפיד על עמידה בדרישות קדם לקורס אליו הוא נרשם.
תלמיד שאינו עומד בדרישת הקדם לקורס יפנה למזכירות לימודי חוץ בבקשה מיוחדת להירשם לקורס, ובה יפרט את הסיבות לבקשתו.

ד.      ידיעון הפקולטה למשפטים, הכולל את תכנית הלימודים, תקנון לימודים מעודכן, מערכת השעות, תיאור הקורסים ולוח הבחינות נמצא באתר האינטרנט:  http://www.tau.ac.il/law/yedion.
שכר לימוד ותשלומים אחרים

א.       האוניברסיטה מאפשרת לתלמידים הלומדים במסגרת זו לשלם שכר לימוד יחסי להיקף הלימודים כפי שהוא נמדד בשעות לימוד סמסטריאליות (להלן: ש"ס). המחיר המעודכן לשנת הלימודים תשס"ז עבור כל שעה סמסטריאלית (ש"ס) ב"לימודי חוץ במשפטים" הינו  927.5 ₪. כמו כן ישנו חיוב של 393 ₪ עבור שירותי אבטחה. לפיכך, המחיר עבור קורס של 2 ש"ס, הקורס השכיח המוצע במסגרת זו, הינו 2,248 ₪.

ב.       כל תלמיד חדש המצטרף ללימודים יירשם לאוניברסיטה באמצעות הטופס הירוק המצורף. התשלום החד-פעמי עבור ההרשמה הינו 170 ₪ (לעומת 340 ₪ דמי הרשמה לתלמיד רגיל).

ג.        תשלום שכר הלימוד אינו כולל תשלום דמי רווחה בסך 229 ₪ לשנת הלימודים תשס"ז. תשלום דמי הרווחה מקנה אפשרות לקבל שירותים שונים ובכללם את שרותי אגודת הסטודנטים כמפורט באתר www.ims.tau.ac.il/md/ - תקנות שכר לימוד. תלמיד שאינו מעוניין בתשלום דמי הרווחה יכול למלא את טופס הוויתור המצורף.

2.2.      מועד ומקום ההרשמה

א.       הרישום ללימודים במסגרת זו יתקיים שבועיים לפני מועד תחילת הסמסטר.

ב.       הרישום מתקיים בימים א'-ה' בין השעות 13:00-10:00 במזכירות תארים מתקדמים, בניין טרובוביץ למשפטים, חדר 24 בקומת הכניסה. נא לתאם מועד ההגעה בטלפון 03-6406482 או בפקס 03-6406427.

2.3.      המסמכים הדרושים לרישום:

א.       טופס רישום לאוניברסיטה (טופס ירוק).

ב.       אישור זכאות לתואר ראשון (מקור וצילום), וגיליון ציונים של לימודי התואר הראשון (מקור וצילום).

ג.        תלמיד המוותר על שירותי רווחה, יאשר זאת בחתימה על טופס מיוחד.

ד.       טופס רישום לקורסים לסמסטר ב'.

ה.      שובר תשלום באמצעות כרטיס אשראי. התשלום כולל:

                                                    תשלום דמי הרשמה לאוניברסיטה – תשלום חד-פעמי בסך 170 ₪.

                                                    תשלום בסך 1,855 ₪ עבור קורס אחד של 2 ש"ס. תשלום זה יהווה מקדמה עבור הרשמה לקורסים של יותר מ-2 ש"ס, או עבור הרשמה ליותר מקורס אחד.


2.4.      קבלה לקורסים והשלמת שכר לימוד

א.       מספר המקומות בכל קורס מוגבל. הקבלה לקורסים תהיה באישור המזכירות, ותיקבע לפי מועד ההרשמה והחלטת הפקולטה. הודעה על קבלה תימסר לנרשמים עד תחילת הלימודים.

ב.       ניתן ללמוד במסגרת "לימודי חוץ במשפטים" קורסים בהיקף שאינו עולה על 8 ש"ס. בקשות חריגות יש להפנות למזכירות המסגרת ללימודי חוץ.

ג.        טפסי רישום לאוניברסיטה יועברו על-ידי המזכירות אל המרכז למרשם, שם יחושב גובה שכ"ל, ויונפקו חשבונות תשלום שכ"ל סופיים:

                                                    תשלום עבור רישום ליותר מ–2 ש"ס (כמפורט בסעיף 2.2א)

                                                    תשלום עבור דמי רווחה למי שלא חתם על טופס ויתור דמי רווחה (כמפורט בסעיף 2.2ג).

ד.       לתלמידים החייבים בהשלמת תשלומים כנ"ל יישלח שובר נוסף לתשלום. התשלום יבוצע בבנק.

2.5.      שינוי קורסים או ביטול הרשמה

א.       שינוי או ביטול של הרישום לקורסים יאושר רק אם התקבלה בקשה בכתב מהתלמיד במזכירות לתארים מתקדמים עד שבועיים מיום תחילת הסמסטר.

ב.       תלמיד שיבטל את הלימודים תוך שבועיים, יוחזר לו מלוא התשלום עבור הקורסים, בניכוי 100 ₪ לקורס.

ג.        תלמיד שיפסיק לימודיו אחרי שבועיים מתחילת הסמסטר, יחולו עליו כללי ההפסקה  הרגילים המחייבים בתשלום, על פי מספר השעות הסמסטריאליות להן נרשם התלמיד.

ד.       דמי הרישום לאוניברסיטה לא יוחזרו בכל מקרה.

3.    מהלך הלימודים

א.    על התלמידים במסגרת "לימודי חוץ במשפטים" חלים כל חובות הקורס.

ב.    מערכת שעות מעודכנת מתפרסמת באופן קבוע על לוח המודעות בפקולטה למשפטים.

ג.     כל תלמיד מתבקש לבדוק את מערכת השעות שלו באתר האינטרנט:  http://www.ims.tau.ac.il/tal תחת הכותרת "מידע אישי לתלמיד". לקבלת מידע באינטרנט, ניתן להיעזר במחשבים הנמצאים בכיתות המחשבים בחדר 205 בבניין טרובוביץ למשפטים.

ד.    הודעות ועדכונים הנוגעים לקורסים, יפורסמו במשך שנת הלימודים על גבי מסך הטלוויזיה בפקולטה (מערכת יהלום) וכן באינטרנט באתר: http://www.tau.ac.il/law. לא תימסרנה הודעות אישיות לגבי שינויים.

ה.    קיימת אפשרות לקבל הודעות SMS לטלפון הסלולרי שכוללות ציונים סופיים בקורסים והודעות על שינויים במערכת השעות. מידע על כך ניתן לקרוא באתר האינטרנט  http://www.ims.tau.ac.il.

4.    אישור לימודים

תלמיד שיסיים בהצלחה קורס/ים יקבל אישור המפרט את הקורס/ים בהם השתתף ונבחן, וכן את הציון שקיבל. אישור זה ניתן להציג, בין השאר, למטרות גמול השתלמות. תלמיד לא יוכל לקבל אישור השתתפות ללא קבלת ציון סופי בקורס.


5.    למתקבלים ללימודים רגילים לתואר שני

5.1.      הכרה בלימודים

תלמידים אשר למדו במסגרת "לימודי חוץ במשפטים", ואשר ירשמו ויתקבלו בעתיד ללימודי התואר השני בפקולטה, בתנאי הקבלה הרגילים, יקבלו הכרה בקורסים שלמדו במסגרת לימודי החוץ לצורך חובות הלימודים לתואר שני, והכל בכפוף לתנאים הבאים:

א.         ההכרה המרבית שתינתן  לא תעלה על 8 ש"ס.

ב.         משך הלימודים במסגרת "לימודי חוץ במשפטים" לא יעלה על 4 שנים.

ג.          יוכרו רק קורסים בהם קיבל התלמיד ציון 75 לפחות, ואשר לא חלה עליהם התיישנות.[4]

ד.         ההכרה מחייבת אישור אקדמי של ועדת תואר שני.

5.2.      הקלה בשכר הלימוד ודמי ההרשמה לתואר שני

תלמידים שלמדו ב"לימודי חוץ במשפטים", נרשמו והתקבלו ללימודי תואר שני, יהיו זכאים להקלות בדמי הרישום ובשכר הלימוד:

א.         דמי הרישום ללימודים הרגילים יעמדו על מחצית מדמי ההרשמה למועמדים חדשים.

ב.         תלמיד שיקבל פטור אקדמי בתואר שני בגין קורסים שנלמדו בלימודי חוץ באוניברסיטת תל-אביב, יחוייב בהפרש שבין תעריף שכ"ל המתחייב עפ"י תחום לימודיו בתואר השני לבין התשלום ששולם עבור הקורסים בלימודי חוץ שהוכרו לו, בניכוי הסכום שהיה משולם על-ידי סטודנט רגיל עבור תשלום דמי אבטחה בגין כל שנת לימודים.

אנו מאחלים לך הנאה מהשתתפותך בקורסים בפקולטה למשפטים.

 

 [1]  הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם לקיים את התכנית בשנים הבאות.

[2]  במקרים חריגים יתקבלו סטודנטים שציון הגמר שלהם הינו בין 75 ל-80, על-פי בקשה מנומקת שתידון בפקולטה.
סטודנטים שסיימו תואר ראשון בחו"ל יפנו למדור שקילות תארים במרכז למרשם לצורך קביעת הציון הממוצע שלהם על פי הפרמטרים הנהוגים באוניברסיטה.

[3]  חריג זה מיועד בעיקר למי שסיים תואר ראשון במשפטים בחו"ל ומעוניין לבצע השלמות של קורסים מתואר ראשון.

[4]  על פי תקנון האוניברסיטה, תקופת ההתיישנות על קורסים היא חמש שנים.