ידיעון תשע"ב

קישוט

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

דרישות במהלך הלימודים

1. תלמידים המבקשים לשפר את ממוצע הציונים של לימודיהם במהלך הלימודים יוכלו להמיר עד שני קורסי בחירה שבהם השיגו ציון חיובי בשני קורסים אחרים ("קורסים עודפים"), במסגרת ההקבצים שבהם הם לומדים ועל פי מבנה ההקבץ.  אין להמיר שיעורי חובה בשיעורי בחירה.

2. שיפור ציון חיובי: ראה הפרק הכללי בידיעון הפקולטה.

3. ככלל, מומלץ לתלמידים להיבחן במועדי א'. מועד מיוחד יאושר על ידי ועדת ההוראה של החוג רק אם נבצר מהתלמידים לגשת לבחינה בשני המועדים מסיבות המצויינות בהוראות האוניברסיטה. לא ייקבע מועד מיוחד לשם שיפור ציון חיובי.

4. יופסקו לימודיהם של תלמידים שיצברו 5 כישלונות ויותר.

5. עבודות בסיום קורס או בסיום סמינריון יימסרו רק באמצעות מזכירות החוג המתאים ולא ישירות למורה. מועדי הגשת העבודות מפורסמים על לוחות המודעות, בלוח המבחנים באתר האינטרנט ובמידע אישי לתלמיד.

6. דין מועד מבחן-בית כדין מועד מבחן כיתה.

7. לא תתקבלנה עבודות באיחור, אלא רק במקרים חריגים ביותר, באישור מיוחד של ועדת ההוראה של החוג. במקרים מסוימים הציון עלול "להיקנס" בכמה נקודות, על פי שיקול הדעת של המורה.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer

אתר זה מומלץ לצפיה בדפדפנים firefox או internet explorer בגרסה 7 ומעלה.