ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

המסלול המחקרי (עם עבודת-גמר)

חובות המסלול המחקרי (עם עבודת-גמר)

התלמידים במסלול זה ילמדו 28 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויבים בהן, ולימודי שפה זרה שנייה), ויכתבו עבודת-גמר, שתוגש בסוף לימודיהם. להלן ההנחיות לבחירת הקורסים ולמילוי חובות המסלול:

  1. התלמידים יבחרו את הקורסים שלהם מרשימת סמינריוני המ"א של החוג. תינתן אפשרות לבחור גם מלימודי הב"א של החוג (מקורסים שמוריהם ד"ר או פרופ'), בהיקף שלא יעלה על 10 ש"ס מתוך כל 28 השעות לתואר, ובתנאי ששעות אלה נועדו לשמש בסיס לסמינריוני המ"א שבכוונתם ללמוד.
  2. עבודות סמינריוניות: התלמידים יכתבו עבודה סמינריוניות אחת,  בשנה הראשונה ללימודי המ"א שלהם.

  3. בשנה השניה ללימודים ישיג התלמיד את הסכמתו של אחד ממורי החוג הבכירים להנחותו בעבודת-הגמר. תוכנית הלימודים של התלמיד בשנה זו תיקבע בהידברות עם מנחה עבודת-הגמר, ותכלול קורסים רלוונטיים לנושא העבודה, מלימודי החוג או אף מלימודי חוגים אחרים. התוכנית תוגש לאישור יועץ המ"א של החוג.

  4. לאחר שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודי התואר השני)  יועברו מהמסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות הבאות:  (א) חובות שמיעה של 12 ש"ס לפחות, בממוצע 90 ומעלה.  (ב) הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר, מאושרת על ידי המנחה ועל ידי  ועדת תואר שני של החוג.
  5. 28 שעות הלימוד לתואר יכללו 4 ש"ס מסמינרים לתואר שני בחוגים אחרים בפקולטה. סמינרים אלה ייבחרו מתוך אחד או יותר משלושה אשכולות לימוד: (א) אשכול היסטוריה ומחקר התרבות (ב)  אשכול  מדעי היהדות  (ג) אשכול ספרויות ולשונות.   יועץ התואר השני של החוג רשאי לאשר רישום גם לקורסים שמחוץ לאשכול זה. קורסי האשכול מפורטים  בידיעון במרוכז לאחר הפרק הכללי המתאר את לימודי התואר השני בפקולטה.
  6. סמינריון מחקר: במקרים יוצאי דופן, ובאישור ראש החוג, יוכל תלמיד לבחור בסמינריון מחקר  או בקורס אישי בהיקף של  2 או  4 ש"ס . סמינריוני המחקר והקורסים האישיים מבוססים על הדרכה אישית, ללא פגישות קבוצתיות, מלבד בשבוע הראשון. התלמידים יכתבו  שני חיבורים קצרים (הראשון יוגש במהלכו של הקורס, והשני בסיומו).
  7. ציוני קורסים: התלמידים אמורים לקבל ציון בסוף כל קורס, לפי המטלות שיקבע מורה הקורס.
  8. עבודת גמר: א. בתחילת שנת ההתמחות יגיש התלמיד לאישור ועדת המ"א של החוג את נושא העבודה ופירוט קצר של תוכניתו, בצירוף אישור בכתב של המנחה. התוכנית צריכה לזכות לאישור הוועדה; ב. עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לטיוטה הסופית, תוגש העבודה למזכירות החוג בשני עותקים (מוקלדים אך לא כרוכים). נוסח זה יימסר לקורא שני, שייבחר על ידי ועדת המ"א בהתחשב בהמלצת המנחה; ג. הציון על העבודה הוא ממוצע של ציוני שני הבודקים. אם יהיה בין שני הציונים פער של עשרים אחוז ומעלה, תמנה ועדת המ"א קורא שלישי, והציון יהיה ממוצע של ציוני שלושת הבודקים; ד. לאחר שאושרה העבודה ונקבע הציון בה, ולאחר שהוכנסו תיקונים ושינויים לפי המלצת הבודקים, יוגשו למזכירות החוג 6 עותקים כרוכים של הנוסח הסופי.
  9. ציון הגמר: הציון ייקבע לפי השקלול הבא: העבודה הסמינריונית 20%; ממוצע משוקלל של שאר הקורסים 40%; ציון עבודת-הגמר 40%.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer