ידיעון תשע"א

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

המסלול העיוני (ללא עבודת-גמר)

חובות המסלול העיוני (ללא עבודת-גמר)

התלמידים במסלול זה ילמדו 32 ש"ס (לא כולל שעות השלמה למי שמחויב בהן).  בבחירת הקורסים ובמילוי חובות המסלול יקוימו התנאים הבאים:

התלמידים יבחרו את הקורסים שלהם בעיקר מרשימת סמינריוני המ"א של החוג. תינתן להם אפשרות לבחור גם מלימודי הב"א של החוג (מקורסים שמוריהם ד"ר או פרופ'), בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס. שעות אלה נועדו בראש ובראשונה לשמש בסיס לסמינריוני המ"א בתחומים שהתלמיד לא למד בלימודי הב"א שלו.

  1. תלמידים שלא למדו ספרות לתואר הראשון ילמדו בתואר השני לפחות קורס אחד בשירה ולפחות קורס אחד בספרות שלפני המאה ה-20.

  2. הלימודים יכללו 8 ש"ס מקורסים לתואר שני בחוגים אחרים בפקולטה. קורסים אלה ייבחרו מתוך אחד או יותר משלושה אשכולות לימוד: (א) אשכול היסטוריה ומחקר התרבות (ב)  אשכול  מדעי היהדות (ג) אשכול ספרויות ולשונות.  יועץ התואר השני של החוג רשאי לאשר רישום גם לקורסים שמחוץ לאשכול זה. קורסי האשכול מפורטים  בידיעון במרוכז לאחר הפרק הכללי המתאר את לימודי התואר השני בפקולטה.
  3. במקרים מיוחדים בלבד, ובאישור ראש החוג, ניתן לכלול במניין 32 השעות  עד 4 ש"ס של לימודים אישיים בהנחיית מורה מן החוג, שבסופן תוגש עבודה.
  4. עבודות סמינריוניות: התלמידים יכתבו שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים. יש לכתוב אחת מהן בשנת הלימודים הראשונה.
  5. ציוני קורסים: התלמידים אמורים לקבל ציון בסוף כל קורס, לפי המטלות שיקבע מורה הקורס. בקורס שנכתבת בו עבודה סמינריונית ייקבע ציון הקורס לפי ציון העבודה.
  6. בחינת גמר: תלמידי המסלול יסיימו את לימודיהם בבחינת גמר. הבחינה תיערך בכתב, ותכלול שתי שאלות, שיסוכמו מראש בין התלמיד לבין היועצים שיקבע החוג. שאלה אחת תעיד על התמחות ביוצר או בקורפוס של יצירות; השאלה האחרת תעיד על התמחות בסוגיה תיאורטית או היסטורית. מועדי הבחינות יפורסמו בראשית השנה.
  7. ציון הגמר: הציון ייקבע לפי השקלול הבא: ממוצע ציוני העבודות הסמינריוניות - 30%; ממוצע משוקלל של שאר הקורסים - 60%; ציון בחינת הגמר - 10%.

תלמידים שיסיימו מסלול לימודים זה בציון המתאים לדרישות הקבלה ללימודים לקראת התואר השלישי יוכלו להירשם ללימודים אלה רק לאחר כתיבה עבודה במתכונת של עבודת-גמר לתואר שני וקבלת ציון על עבודה זו, בהתאם לדרישות הקבלה ללימודים לקראת התואר השלישי.

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer