ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מבנה ההקבצים הבין תחומיים

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים ופרוט הקורסים בכל הקבץ  יתפרסם בידיעון האינטרנטי, בכתובת: http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/09-10/classic/general/yedion.704.html

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer