ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מבנה ההקבצים החוגיים

להלן מבנה ההקבצים החוגיים של הפקולטה למדעי הרוח בתכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים. פירוט שמות הקורסים, המרצים ושעות הלימוד מופיעים בתכניות הלימודים של החוגים עצמם בידיעון זה (מבנה ההקבצים הבין-תחומיים מופיע באתר האינטרנט).

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer