ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

מבנה הלימודים ומהלכם

1. המסלול המחקרי

הרכבת תכנית הלימודים: תכנית הלימודים במסלול המחקרי תותאם אישית לכל תלמיד על ידי יועצי המגמה. התכנית תכלול קורסים של החוג להיסטוריה כללית וקורסים מחוגים אחרים. כל תלמיד במסלול המחקרי ילווה באופן אישי על ידי יועץ המגמה או על ידי איש סגל אחר (בייחוד במגמות רבות-משתתפים). היועץ יסייע לתלמיד בהרכבת תכנית הלימודים ובעת הצורך במציאת מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודים.

א. היקף הלימודים במסלול זה הוא 28 ש"ס, ונכללים בהם קורסים מתוך 3 חטיבות:

4 סמינריונים במגמה

16  ש"ס

2 סמינריונים שונים מחוץ למגמה

 8 ש"ס

קורס מתוך אשכול הקורסים לתואר השני במדעי הרוח

 4 ש"ס[1]

סה"כ

 28 ש"ס

ב. דוגמה למהלך לימודים במסלול המחקרי:

בשנה הראשונה:

 2 סמינריונים במגמת ההתמחות

8  ש"ס

2  סמינריונים לפי בחירה

8  ש"ס

סמינריון המגמה

 2 ש"ס

התלמיד יכתוב עבודה סמינריונית במגמת התמחותו ושלוש עבודות רפראט, אחת בסמינריון נוסף במגמת ההתמחות ושניים בסמינריונים הנוספים שבו בחר. בהדרגה יגבש לעצמו נושא מחקר ויבחר מנחה.

בשנה השנייה:

הדרכה אישית

4  ש"ס

קורס מתוך אשכול קורסים במדעי הרוח

4  ש"ס

סמינריון המגמה או סדנת כתיבה לתואר השני

2  ש"ס

ג. חובות כתיבה

במהלך לימודיהם יכתבו תלמידי המסלול המחקרי עבודה סמינריונית אחת, עבודת רפראט מורחבת, אשר תהיה פרק מתוך עבודת הגמר, ועבודות רפראט בשאר הקורסים. הצעת המחקר לעבודת הגמר תיחשב כעבודת רפראט.

ד. עבודת הגמר

התלמיד יגבש את נושא עבודת הגמר בשיתוף עם מנחה מאנשי הסגל של החוג להיסטוריה. בשלב הראשון תגובש הצעת המחקר, והיא תוגש לוועדת ההוראה. הוועדה תעביר את ההצעה לקורא אחד למתן חוות דעת. עבודת הגמר תהיה בהיקף של עד 20 אלף מילים (במניין זה אין נכללות הערות, ביבליוגרפיה ונספחים). הנחיות טכניות לכתיבת העבודה ואופן הגשתה מצויות במזכירות.

ה. ציון הגמר:

ציון הגמר במסלול המחקרי ישוקלל כדלהלן:

ציון עבודת הגמר

50%

ציון העבודה הסמינריונית

20%

ציון עבודות הרפראט

30%

2. מהלך הלימודים במסלול העיוני

א. היקף הלימודים במסלול זה הוא 32 ש"ס, ונכללים בהם קורסים מתוך 3 חטיבות:

4 סמינריונים במגמה

16 ש"ס

2 סמינריונים מחוץ למגמה

8 ש"ס

2 קורסים מתוך אשכול קורסים במדעי הרוח

8 ש"ס

סה"כ

32 ש"ס

ב. חובות כתיבה

תלמידי המסלול העיוני יכתבו שתי עבודות סמינריוניות ובשאר הקורסים – עבודות רפראט.

ג. בחינת גמר

בסיום לימודיהם יעמדו תלמידי המסלול העיוני בבחינת גמר. בחינת הגמר נערכת בכתב או בעל-פה. מתכונתה נקבעת בתיאום עם יועץ המגמה.

ד. ציון הגמר

ציון הגמר במסלול העיוני ישוקלל כדלהלן:

ציוני העבודות הסמינריוניות

45%

ציוני עבודות הרפראט

40%

ציון בחינת הגמר

15%

 

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer