ידיעון תש"ע

קישוט
 

שימו לב: לוח הבחינות יפורסם בתחילת חודש ספטמבר.

ציון הגמר

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול שלהלן:

במסלול הכולל עבודת גמר

במסלול ללא עבודת גמר

ממוצע הציונים בשנים א' וב'

30%

ממוצע הציונים בשנים א' וב'

30%

ציון העבודה הסמינריונית

20%

ציוני העבודות הסמינריוניות

30%

ציון עבודת הגמר

50%

ציון בחינת הגמר

40%

עמוד זה מתוחזק על ידי צוות המחשוב This page is maintained by Humanities WebMaster הצהרה Disclaimer