קורסי החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

תואר שני (מסגרת 620)

תואר שלישי

שנה א'
מבואות (מסגרת 120)
0691.1503.01מבוא לאקלים ובעיות הסובב
ד"ר קולין פרייס סמ' א'שיעורב'18-16יד אבנר 120
תרגילד'12-10יד אבנר 120
0691.1501.01מבוא לגיאולוגיה
ד"ר ענת ילין-דרורסמ' א'שו"תג'16-14יד אבנר 120
פרופ' עקיבא פלכסרסיור
0691.1407.01מרחב, מקום, סביבה: מבוא לסביבת האדם
פרופ' יובל פורטוגליסמ' א'שו"תב'14-12יד אבנר 120
ד'14-12יד אבנר 120
0691.1508.01מבוא לגיאוגרפיה של האדם
ד"ר טובי פנסטרסמ' ב'שו"תב'16-14יד אבנר 120
ג'16-14יד אבנר 120
0691.1502.01מבוא לגיאומורפולוגיה
ד"ר דרור אבישרסמ' ב'שו"תב'12-10יד אבנר 120
ד'12-10יד אבנר 120
0691.1817.01סטטיסטיקה
ד"ר אלכסנדר רוזנטל שנתישו"תג'12-10יד אבנר 120
מכינות (מסגרת 120)
0691.1505.01תרגיל כללי
מר אמיר פורת סמ' א'תרגילא'12-10יד אבנר 120
0691.1111.01תרגיל SPSS
גב' שקד גלבעשנתיתרגילג'14-12
0691.1111.02תרגיל SPSS
גב' שקד גלבעשנתיתרגילג'18-16
שנה ב'
שיעורים מתודולוגיים (מסגרת 120)
0691.2022.01יסודות עיבוד מידע גיאוגרפי
פרופ' אייל בן - דור,
מר ציון שתרוג
סמ' א'שו"תד'12-10יד אבנר 232
0691.2558.01יסודות הקרטוגרפיה
מר ציון שתרוגסמ' א'שו"תד'10-8יד אבנר 120
0691.2409.01שיטות מחקר א'
ד"ר יצחק בננסוןסמ' א'שו"תד'14-12יד אבנר 232
0691.2400.01שיטות מחקר ב'
ד"ר יצחק אומרסמ' ב'שו"תג'16-14יד אבנר 232
שיעורי יסוד (מסגרת 120)
0691.2298.01הידרוגיאולוגיה
ד"ר דרור אבישרסמ' א'שו"תב'12-10יד אבנר 232
0691.2217.01גיאוגרפיה מדינית
ד"ר אמנון קרטיןסמ' א'שו"תא'14-12יד אבנר 115
0691.2234.01גיאוגרפיה היסטורית
פרופ' גדעון ביגרסמ' ב'שו"תא'16-14יד אבנר 305
0691.2748.01שינויי אקלים
ד"ר הדס סערוניסמ' ב'שו"תג'10-8יד אבנר 232
0691.2264.01גיאוגרפיה עירונית
ד"ר יצחק אומרסמ' ב'שו"תג'12-10יד אבנר 115
0691.2849.01גיאוגרפיה חברתית
ד"ר יצחק אומרסמ' ב'שו"תד'14-12יד אבנר 232
סמינריונים בסיסיים (מסגרת 122)
0691.2889.01נופים אידיאולוגיים בישראל
פרופ' יצחק שנלסמ' ב'פרו"סב'18-16יד אבנר 115
0691.2488.01התמצאות במרחב העירוני
מר אמיר פורת סמ' ב'פרו"סד'12-10יד אבנר 232
0691.2994.01אסונות טבע
ד"ר דרור אבישרסמ' ב'פרו"סב'14-12יד אבנר 232
0691.2845.01סוגיות באקלים ובעיות הסובב
ד"ר עודד פוצטרסמ' ב'פרו"סא'16-14יד אבנר 232
שיעורי בחירה (שנים ב' ו-ג')(מסגרת 127)
0691.2001.01מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א)
ד"ר יצחק בננסוןסמ' א'שו"תב'16-14יד אבנר 115
0691.2544.01אזורי אקלים ע"פ כדור הארץ
ד"ר הדס סערוניסמ' א'שו"תג'10-8יד אבנר 232
0691.2670.01מטאורולוגיה סינופטית
ד"ר הדס סערוניסמ' א'שו"תב'10-8יד אבנר 232
0691.2912.01שימוש באיזוטופים וכלים גיאוכימיים לאפיון מי תהום
ד"ר דרור אבישרסמ' א'שו"סב'14-12יד אבנר 115
0691.2676.01מכשירים ותצפיות במטאורולוגיה
פרופ' אריה ביתן,
מר ירון יעקב
סמ' א'שו"תב'14-12יד אבנר 305
0691.2477.01מבוא לגיאוגרפיה רפואית
ד"ר מיכה הופסמ' א'שו"תד'16-14יד אבנר 232
0691.2441.01נוף עירוני ישראלי
גב' טליה מרגלית סמ' ב'שו"תב'16-14יד אבנר 232
0691.2918.01מבוא לחישה מרחוק
גב' אלכסנדרה צ'ודנובסקי סמ' א'שו"תב'14-12יד אבנר 232
0691.2225.01מבוא לתכנון עיר ואזור
ד"ר נורית אלפסיסמ' א'שו"תב'12-10יד אבנר 115
0691.2863.01יחסי מיגדר במרחב הישראלי
ד"ר טובי פנסטרסמ' ב'שו"תג'14-12יד אבנר 232
0691.2002.01מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS ב)
ד"ר יצחק בננסוןסמ' ב'שו"תב'16-14יד אבנר 115
0691.2862.01מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה
ד"ר יצחק בננסוןסמ' ב'שו"תד'14-12יד אבנר כיתת מחשבים
0691.2881.01חישה מרחוק בסביבה עירונית
גב' אלכסנדרה צ'ודנובסקי סמ' ב'שו"תב'14-12יד אבנר 115
0691.2993.01שימושי מטאורולוגיה בעידן של שינויי אקלים
ד"ר ברוך זיוסמ' ב'שו"תב'14-12יד אבנר 305
0691.2805.01קלימטולוגיה יישומית: היבטים סביבתיים ותכנוניים
ד"ר עודד פוצטרסמ' ב'שו"תג'18-16
שנה ג'
שיעורי א"י: שיעורים חבליים(מסגרת 132)
0691.3415.01גיאוגרפיה חבלית של אזור אילת
ד"ר צבי רוןסמ' א'שו"תב'12-10יד אבנר 305
0691.3420.01גיאוגרפיה חבלית של מטרופולין ת"א
ד"ר מיכאל רומן סמ' ב'שו"תד'16-14יד אבנר 115
שיעורי א"י: שיעורים נושאיים
0691.3588.01גיאוגרפיה עירונית-היסטורית של ירושלים
פרופ' גדעון ביגרסמ' א'שו"תא'16-14יד אבנר 305
0691.3310.01גבולות ישראל
פרופ' גדעון ביגרסמ' א'שו"תד'16-14יד אבנר 305
0691.3402.01קרקעות ישראל
פרופ' אייל בן - דורסמ' א'שו"תג'16-14יד אבנר 115
0691.3555.01יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל
פרופ' אייל בן - דורסמ' ב'שו"תג'16-14יד אבנר 115
0691.3450.01אקלים א"י
ד"ר הדס סערוניסמ' ב'שו"תב'10-8יד אבנר 232
חבלים נבחרים בעולם
0691.3557.01מזרח אסיה
פרופ' משה ברוורסמ' א'שו"תד'14-12יד אבנר 305
0691.3622.01גיאוגרפיה של המזרח התיכון
ד"ר אמנון קרטיןסמ' ב'שו"תא'12-10יד אבנר 232
0691.3589.01גיאוגרפיה של ארצות הים התיכון
פרופ' גדעון ביגרסמ' ב'שו"תד'12-10יד אבנר 013
סמינריונים (מסגרת 126)
0691.3888.01גיאוגרפיה קוגניטיבית
פרופ' יובל פורטוגליסמ' ב'סמינרב'14-12יד אבנר 013
ד'14-12יד אבנר 305
0691.3511.01גיאוגרפיה היסטורית: העשור הראשון למדינת ישראל
פרופ' גדעון ביגרשנתיסמינרא'14-12יד אבנר 305
0691.3620.01נושאים נבחרים באקלים
ד"ר הדס סערונישנתיסמינרג'12-10יד אבנר 232
0691.3899.01מים וסביבה
ד"ר דרור אבישרשנתיסמינרד'14-12יד אבנר 115
מחנה מחקר (מסגרת 132)
0691.3000.01סדנת מחקר (קמפוס)
פרופ' יצחק שנל,
ד"ר הדס סערוני
שנתיהדרכה אישיתד'18-16יד אבנר 232
תואר שני (מסגרת 620)
0691.4699.01זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה
פרופ' יצחק שנלסמ' א'שו"תג'18-16יד אבנר 115
0691.4322.01ארגון עצמי של עיר ותכנון עירוני
פרופ' יובל פורטוגליסמ' א'שו"סד'16-14יד אבנר חדר מורים
0691.4343.01מבוא לאקולוגיה
ד"ר תמר אחירון-פרומקיןסמ' א'שו"תב'16-14יד אבנר 232
0691.4383.01שלטון ומרחב בא"י
פרופ' גדעון ביגרסמ' א'שו"סד'18-16יד אבנר 305
0691.4462.01תפיסות ארכיטקטוניות של מרחב
גב' טליה מרגלית סמ' א'שו"סג'12-10יד אבנר 013
0691.4465.01קבוצות חברתיות בעיר
פרופ' יצחק שנלסמ' א'שו"סב'12-10יד אבנר חדר מורים
0691.4464.01מיפוי אנליטי מתקדם
מר ציון שתרוגסמ' א'שו"תד'14-12יד אבנר 013
0691.4483.01זיהום מים עיליים ותחתיים-תהליכים ומנגנונים
ד"ר דרור אבישרסמ' א'שו"סד'12-10יד אבנר 115
0691.4493.01הקמת מערכת GIS
ד"ר יצחק בננסוןסמ' א'שו"תב'20-18יד אבנר כיתת מחשבים
0691.4625.01מתודולוגיה של תכנון אקלימי
ד"ר עודד פוצטרסמ' א'שו"סג'16-14יד אבנר 232
0691.4767.01חישה מרחוק א
פרופ' אייל בן - דורסמ' א'שו"סב'18-16יד אבנר כיתת מחשבים
0691.4879.01שימושי חישה מרחוק לאיתור מחצבים
ד"ר זאב ברגרסמ' א'שו"תה'14-10יד אבנר 232
0691.4842.01שיטות מחקר כמותיות
ד"ר יצחק בננסוןסמ' א'שו"תד'18-16יד אבנר כיתת מחשבים
0691.4919.01פוליטיקה של מים
ד"ר אמנון קרטיןסמ' א'שו"תא'18-16יד אבנר 115
0691.4338.01סמינר מחלקתי
פרופ' אייל בן - דורסמ' א'סמינרג'14-12יד אבנר 115
0691.4884.01שיטות מחקר איכותיות
פרופ' יצחק שנלסמ' ב'שו"תג'18-16יד אבנר 115
0691.4207.01סוגיות בגיאוגרפיה מדינית
פרופ' משה ברוורסמ' ב'שו"סד'12-10יד אבנר חדר מורים
0691.4772.01קבלת החלטות מרחביות באמצעות GIS
ד"ר יצחק בננסוןסמ' ב'שו"תב'18-16יד אבנר כיתת מחשבים
0691.4314.01שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח מרחבי
ד"ר יצחק בננסוןסמ' ב'שו"תד'18-16יד אבנר כיתת מחשבים
0691.4333.01פרוייקט יישומי-תל אביב: החיבור בין העיר והים
פרופ' יובל פורטוגליסמ' ב'הדרכה אישיתד'18-16יד אבנר 013
0691.4433.01אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי
ד"ר הדס סערוניסמ' ב'שו"סב'12-10יד אבנר 232
0691.4334.01גיאוגרפיה רפואית
ד"ר מיכה הופסמ' ב'שו"סד'16-14יד אבנר 232
0910.1000.01דיני איכות הסביבה
עו"ד פיש דניאלסמ' ב'שיעורד'20-18דן-דוד110
0618.2905.01מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית
ד"ר דניאל חי מישוריסמ' ב'שיעורה'14-12גילמן456
0691.4487.01ניהול בתנאי מפגעים ואסונות טבע
ד"ר צבי רוןסמ' א'שו"סד'18-16יד אבנר חדר מורים
0691.4489.01תצלומי אוויר בשירות התכנון
מר אהוד לוטם סמ' ב'שו"תג'20-18יד אבנר 301
0691.4626.01סדנה בתכנון אקלימי-סביבתי
ד"ר עודד פוצטרסמ' ב'שו"סב'16-14יד אבנר 305
0691.4703.01עיצוב המרחב היישובי של ישראל
ד"ר מיכאל רומן סמ' ב'שו"תד'18-16יד אבנר חדר מורים
0691.4708.01הדמייה ממוחשבת של מערכות סביבתיות
ד"ר יצחק אומרסמ' ב'שו"סד'12-10יד אבנר כיתת מחשבים
0691.4765.01גיאוגרפיה של גבולות
פרופ' גדעון ביגרסמ' ב'שו"תד'14-12יד אבנר חדר מורים
0691.4769.01חישה מרחוק ב'
פרופ' אייל בן - דורסמ' ב'שו"סב'18-16יד אבנר חדר מורים
0691.4773.01ספקטרוסקופיה של החזרה לניטור סביבת האדם
פרופ' אייל בן - דורסמ' ב'שו"תג'12-10יד אבנר חדר מורים
0691.4795.01אסתטיקה סביבתית
פרופ' יצחק שנלסמ' ב'שו"סב'16-14יד אבנר חדר מורים
0691.4992.01תכנון עיר וסביבה בדגש של שונות
ד"ר טובי פנסטרסמ' ב'שו"סב'14-12יד אבנר חדר מורים
0691.4312.01חישה מרחוק היפרספקטרלית
פרופ' אייל בן - דורשנתישו"תג'18-16יד אבנר כיתת מחשבים
0691.4444.01ערי עולם
סמ' ב'ק"מ
0691.4339.01סמינר מחלקתי
ד"ר יצחק בננסוןסמ' ב'סמינרג'14-12יד אבנר 115
תואר שלישי
0691.5555.01האדם בעיר
פרופ' יצחק שנלשנתיסמינרד'20-18יד אבנר חדר מורים