- דרפסב הרטנורפ הל הד סולאפ למנ הברעמ ותגלפה ינפל דרפס יכלממ דרפנ סובמולוק
1999 טסוגואל 26 :ןוכדע ךיראת דרפס יפוחמ סובמולוק גילפה 1492 רבוטקוא .תוינוא שולש שארב הברעמ יכ ןימאהש ךרדב ,סונייקוא יבחרמב ורבע ויתוניפס .וינפל הב רבע אל שיא הארי דציכ עדוי אוה יכ סובמולוק ןימאה תאז לכבו .וכרדב שוגפיש םלועה
?ץראה רודכ לע סובמולוק עדי המ ?ויניע ואר אל רשא לע עדי דציכ ?ועסמב חילצי יכ ןימאהל ול ורשפא םיעצמא ולא ?יח תוברת הזיאב ?סובמולוק והימ ?רחא ןמזב אלו ,1492 תנשב אקווד גילפה עודמ ,סובמולוק לש ומלועל ,רוחאל הנש 550 ורזיח .וב םכמצע וטוונו

טווינה תפמ תרזעב םכלש יוליגה עסמב טוונל ולכות :ףד לכ שארב תאצמנה

םיאשונ יפל


תומוקמ יפל


םיעוריא יפלקיודמ טווינ יפל
,הזה ףדה שארב תאצמנה הנומתהמ טוונל םג ולכות רתתסמה אשונה תא והזתש יאנתב .םוחב םיעובצה םיצפחהו תויומדה ירוחאמ

                        

חותפה תווצ