חותפה תווצ

.הביתכו חותפ ,"בחרתמ קפואה" טקיורפה זוכיר - ןטול היבצ .ריקחת -ריצק לואש .יפארג בוציע - ןורפע םר ,יקסברסיפ השס

ןיימעד טקייורפ

.יגולונכטו יעדמ ךוניחל זכרמה להנמ - ןח דוד 'פורפ .עדי תיגולונכטל הדבעמה להנמ - רסודוימ דוד 'רד ."ןיימעד" - טקייורפה תלהנמ - ןרוא ליגיבא 'רד .טקייורפה תזכרמ - בהל ילרוא .יגולונכטו יעדמ ךוניחל זכרמה ,ךוניחל רפסה תיב ,ביבא-לת תטיסרבינוא